ons-brood-gedoopt-in-licht

Basiscursus Kerkelijk jaar en liturgie 2018-2019

woensdag 12 september 2018

In september 2018 start de Diocesane Werkgroep voor Liturgie weer een cursus voor parochianen die zich willen verdiepen in het kerkelijk jaar. De cursus heeft een toegankelijk karakter waarbij aspecten van het kerkelijk jaar zullen worden belicht. De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. Meer informatie

fulda1

Bisschop te gast op Bonifatius Feestdag in Duitsland

De naam van Bonifatius is sinds jaar en dag verbonden met twee bisdommen, Fulda in Duitsland (Hessen-Thuringen) en het bisdom Groningen-Leeuwarden in Nederland. Elk jaar rond 5 juni, de sterfdatum van Bonifatius bij Dokkum, stemmen de Bonifatiussteden Fulda en Dokkum hun gedenkfeest van de patroonheilige op elkaar af. Lees verder

logo(2)

Benoeming Jan van Beek pastoraal werker Pax Christiparochie

In het weekend van 26 en 27 mei jl. is in de Pax Christiparochie bekend gemaakt dat met ingang van 1 september 2018 drs. J.M.F. van Beek daar een benoeming zal krijgen voor 0.5 fte. als pastoraal werker. Hij zal samen met pastoor Verheijen verantwoordelijk zijn voor de pastorale zorg aldaar.

Naast de benoeming in de Pax Christiparochie heeft pastoraal werker Jan van Beek een 0.4 fte tijdelijke benoeming in de Zalige Titus Brandsmaparochie in Bolsward e.o.

Wij wensen Jan samen met pastoor Verheijen en de parochianen een goede en vruchtbare samenwerking toe.

logo(2)

Richtlijn ‘privacy-wet’ AVG beschikbaar voor parochies

Een speciale webpagina AVG van het landelijk secretariaat R-K kerk (SRKK) biedt parochies praktische voorbeelden en informatie over de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Bijvoorbeeld een standaard privacyverklaring voor parochies die kerkleden informeert over hoe de kerk met hun persoonsgegevens omgaan.

Lees verder

nalatenschap

Nalaten aan de kerk : dichtbij huis, dichtbij uw hart

Onze kerkgemeenschap bestaat omdat het geloof van generatie op generatie is overgedragen. Het is nu onze beurt om het vuur door te geven. Dat kan ook door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. U legt daarin vast dat behalve uw naasten – kinderen, familie of vrienden – u ook de kerk wilt laten delen in wat u zelf mocht ontvangen. Uw nalatenschap draagt bij aan de kerk als levende gemeenschap in de toekomst. Voor viering van geboorte en huwelijk maar ook momenten van troost en verdriet. Aandacht voor zieken, ouderen en mensen in nood in de wereld. Wat u nalaat kan een bestemming krijgen dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan de kerk, neem dan contact op met uw parochiebestuur.

logo(2)

Nieuwe benoeming voor pastoraal werkster Dorenda Gies

Tijdens het hoogfeest van Pinksteren is bekend gemaakt dat drs. Th. M. Gies met ingang van 1 oktober 2018 een benoeming zal krijgen als pastoraal werkster in de H. Jacobus de Meerdere parochie te weten in St. Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

In de parochie H. Drie-eenheid, te weten Beilen, Hoogeveen en Meppel is bekend gemaakt dat Dorenda Gies na bijna 10 jaar per dezelfde datum stop met haar werkzaamheden aldaar.

Wij danken Dorenda heel hartelijk voor haar inzet in Drenthe en wensen haar alle goeds en Gods rijkste zegen in de parochie Jacobus de Meerdere waar zij gaat samenwerken met pastoor C.M. Conijn.

 

 

logo(2)

Nieuwe priesterraad Bisdom Groningen-Leeuwarden

Op 18 april jl. is een nieuwe priesterraad voor het bisdom geïnstalleerd door bisschop mgr. Ron van den Hout. Het instellen van een nieuwe priesterraad is een verplichting van de bisschop binnen een jaar na inbezitname van de bisschopszetel. Na het vacant worden van de bisschopszetel op 29 februari 2016 is de vorige priesterraad formeel opgeheven. De priesterraad dient als adviesorgaan voor het beleid van de bisschop.

Lees verder