Nieuwe parochie Leeuwarden e.o. heet Sint-Vitus

Op 1 januari 2018 fuseren de parochies van Leeuwarden (Z. Titus Brandsmaparochie), Wytgaard (Maria ten Hemelopneming), Jirnsum (H. Marcus), Easterwierrum (H. Wiro) en Wergea (H. Martinus). De naam van de nieuwe parochie wordt Sint-Vitus.

Sint VitusIn de parochiebladen van de oude parochies schrijft pastoor P.J.J. Stiekema dat Sint Vitus historisch verbonden is met Leeuwarden en de wijde omgeving. Zo was de oude kathedraal van Leeuwarden aan Sint Vitus toegewijd. Van die kathedraal is alleen de Oldehove-toren overgebleven.

Vitus was volgens pastoor Stiekema een volksheilige, zoals Martinus en Nicolaas dat nu zijn. Hij was één van de veertien noodhelpers die vaak aangeroepen werden.

In Friesland staat ook de katholieke kerk van Blauwhuis onder het patronaat van Sint Vitus. Bovendien zijn in Friesland de huidige protestantse kerken (en vroeger katholieke kerken) van Stiens, Wyns, Finkum, Tytsjerk en Wetsens aan deze heilige toegewijd.