Gezin en opvoeding in het Jaar van de Familie

Paus Franciscus riep 2021 uit tot het Jaar van de Familie, gekoppeld aan het Jaar van Sint Jozef, de vader van de heilige familie. Nederlandse diocesane werkers voor Huwelijk en Gezin werken in elk bisdom aan invulling van het pauselijke jaarthema. Het bisdommagazine Spreek! van het bisdom Groningen-Leeuwarden kwam in april met een themanummer over ‘Gezin en geloofsopvoeding’. Dit najaar (oktober) verschijnt een themanummer over Sint Jozef. In dit bericht een schets van de interdiocesane werkgroep en verwijzing naar het themanummer van Spreek!

De interdiocesane werkgroep wordt geleid door referent mgr. Rob Mutsaerts en kent diverse deelname van gewijden en leken, professionals en vrijwilligers, man en vrouw, jong en oud, starters en ervaren medewerkers, mensen van Nederlandse en buitenlandse herkomst. Huwelijk- en gezinspastoraat is van oudsher al een aandachtspunt in elk bisdom. Nieuwe initiatieven worden elke tien weken besproken door de interdiocesane werkgroep. Namens het bisdom Groningen-Leeuwarden participeert bisschop Van den Hout en Charlotte van der Werf in de werkgroep. Mogelijke activiteiten zijn family tours, gezinsweekenden, kinderfeesten. De uitgave van een themanummer van het bisdomblad is ook een optie.

Doorgeschoten liberale mensvisie
Het aprilnummer van bisdomblad Spreek! geeft getuigenissen van bezielde ouders, leerkrachten, geestelijken en een godsdienstpedagoog over hun katholieke kijk op de hoeksteen van elke samenleving. Welke christelijke waarden geven richting aan opvoeding en gezin? Bijvoorbeeld openhartige ouders over kritische tieners en geloofsopvoeding: ‘’Snijd als kerk ook onderwerpen aan over geloof die hun leefwereld raken, zoals pestgedrag, geweld op straat, social media.’’ En: geef ze een rol, betrek ze in doe-activiteiten van kerk: liturgisch en maatschappelijk. Godsdienstpedagoog Bert Roebben van de Universiteit in Bonn wijst op het grote belang van vertrouwen bij opgroeiende jongeren, iets wat door onzekere coronatijden onder druk staat. Dit naar voorbeeld van de rust van Christus tijdens de plotselinge storm op het meer. Journaliste Yvonne Koopman, voorzitter van Gezinsplatform.nl., vertelt over strijd in politiek en publieke opinie voor herwaardering van het gezin als bakermat van het leren samenleven van mensen: ‘’De doorgeschoten liberale mensvisie van de ‘homo economicus’, miskent stabiel vader- en moederschap als sociaal fundament van elke samenleving. Wetgeving stimuleert te eenzijdig het economisch ideaal van ouders die beide werken, ook ten koste van aandacht voor opgroeiende kinderen.’’ Pleegkinderen met een beperking ervaren een warm thuis van liefde met franciscaanse inslag bij een katholiek echtpaar in Groningen. In een cursus huwelijksvoorbereiding, geïnspireerd door de Theologie van het Lichaam van paus Johannes Paulus II en begeleid door een jong echtpaar en priester Luc Simons, is een open gesprek over de huwelijksrelatie als lange termijn verbintenis in mooie en moeilijke tijden. Basisschoolleerkrachten in een volkswijk met achterstandsgroepen en veel gescheiden ouders fungeren vol overtuiging als liefdevolle bakermat, in dialoog met de ouders thuis, voor jonge kinderen die aan het begin staan van hun maatschappelijk leven. Voor de PDF van het themanummer ‘’Gezin en geloofsopvoeding’’, klik op: Spreek: Gezin en geloofsopvoeding

Interdiocesane werkgroep
Elise Bangma neemt deel namens het Aartsbisdom, voor het bisdom Groningen-Leeuwarden mgr. Ron van den Hout en Charlotte van der Werf, voor het bisdom Haarlem-Amsterdam Jeroen en Marleen van Kreij, voor het bisdom Rotterdam Monique Boons en diaken Iwan Osseweijer, voor het bisdom Breda kapelaan Jochem van Velthoven en Brechje Loenen, voor het bisdom Roermond Vivi Demandt en Thea Engels en voor het bisdom van ’s-Hertogenbosch Ingrid van Meer en Manon van den Broek. Ook priester Luc Simons sluit aan en de bijeenkomsten staan onder de leiding van referent Mgr. Rob Mutsaerts. Initiatieven voor het Jaar van de Familie en Sint Jozef worden bekendgemaakt via www.rkkerk.nl.