Beleidsplan en parochiefusies

Het beleidsplan ‘Kwetsbaar en hoopvol’ van het bisdom Groningen-Leeuwarden zet de lijnen uit voor het bisdom voor 2011- 2020. Zowel pastoraal inhoudelijk als organisatorisch. In het beleidsplan worden de contouren daarvan aangegeven.

De huidige organisatiestructuur is niet toekomstbestendig. Daarom heeft bisschop De Korte, na een consultatieronde langs alle samenwerkingsverbanden van parochies in het bisdom in het eerste half jaar van 2011, besloten om toe te werken naar grote vitale parochies. Deze samenvoeging van parochies leidt uiterlijk in 2017 tot 19 nieuwe parochies in ons bisdom, 10 in het vicariaat Groningen-Drenthe en 9 in het vicariaat Friesland- Noordoostpolder.

De diocesane projectgroep samenvoeging parochies begeleidt de parochiefusies. Deze projectgroep bestaat uit de secretaris-kanselier, de econoom, de dienstverleners diaconie en kerkopbouw en het hoofd communicatie. Projectleider is secretaris- kanselier Peter Pot.

Voor de fuserende parochies is een digitale gereedschapskist beschikbaar die bestaat uit:

De kosten van het passeren van de fusieakte en de inschrijving van de akte bij het Kadaster zijn voor rekening van de nieuwe parochies en nieuwe PCI-en. Door de collectieve regeling, die het bisdom met de betrokken notaris heeft afgesproken, gebeurt dit tegen een sterk gereduceerd tarief. Voor de parochies en PCI-en is een notariële akte nu en in de toekomst een groot praktisch voordeel in het contact met allerlei instanties.