Beleidsplan en parochiefusies

De bisdomstaf heeft zich de afgelopen maanden gebogen over het beleid voor de toekomst. Na consulatie heeft de bisschop Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof vastgesteld. Dit document voor de periode van 2020-2026 geldt als beleidsdocument en bevat de onderwerpen waarover in de komende jaren wordt gesproken in de diverse gremia van het bisdom. Gaandeweg wordt het beleid op de deelgebieden geconcretiseerd. Op dit moment is het onderwerp Financiering en gebouwen in bespreking.

Beleidsplan bewaren, beleven en doorgeven van het geloof 2020-2026 

De huidige organisatiestructuur is niet toekomstbestendig. Daarom heeft bisschop De Korte, na een consultatieronde langs alle samenwerkingsverbanden van parochies in het bisdom in het eerste half jaar van 2011, besloten om toe te werken naar grote vitale parochies. Deze samenvoeging van parochies leidt uiterlijk in 2017 tot 19 nieuwe parochies in ons bisdom, 10 in het vicariaat Groningen-Drenthe en 9 in het vicariaat Friesland- Noordoostpolder.

De diocesane projectgroep samenvoeging parochies begeleidt de parochiefusies. Deze projectgroep bestaat uit de secretaris-kanselier, de econoom, de dienstverleners diaconie en kerkopbouw en het hoofd communicatie. Projectleider is secretaris- kanselier Peter Pot.

Voor de fuserende parochies is een digitale gereedschapskist beschikbaar die bestaat uit:

De kosten van het passeren van de fusieakte en de inschrijving van de akte bij het Kadaster zijn voor rekening van de nieuwe parochies en nieuwe PCI-en. Door de collectieve regeling, die het bisdom met de betrokken notaris heeft afgesproken, gebeurt dit tegen een sterk gereduceerd tarief. Voor de parochies en PCI-en is een notariële akte nu en in de toekomst een groot praktisch voordeel in het contact met allerlei instanties.