Op reis in het Land van Geloven

Op reis in het Land van Geloven is een cursus geloofsverdieping aan de hand van het gelijknamige boek geschreven door Loet Swart en Marcel Elsenaar. Gegeven en verder bewerkt cq. aangepast door de pastores Dorenda Gies en Agaath Erich. In de parochies H. Franciscus van Assisi (Roden, Assen, Zuidlaren) en Meppel, Beilen, Hoogeveen zijn ze in 2012 gaan werven voor deze cursus.

De doelgroep was:

  • mensen die nog maar pas rk. zijn geworden
  • mensen die erover nadenken om toe te treden
  • mensen die wel katholiek zijn maar zich nu pas echt willen gaan verdiepen in hun geloof.

Er is geworven via parochiebladen, lokale media, flyers en website. Ook zijn er mensen persoonlijk benaderd. Er kwam een goede respons: 18 personen begonnen met de cursus. In december 2015 wordt de cursus afgesloten, precies drie en een half jaar na de start. Het hele boek is dan behandeld. Er zijn 8 personen die de hele cursus hebben gevolgd. Dat zijn allemaal mensen die als vrijwilliger in de kerk betrokken zijn, of geworden zijn.

Resultaten

De cursisten hebben behoorlijk wat kennis meegekregen over bijbel, traditie en rk. geloofsgoed. Ze hebben, zeker in de laatste twee cursusjaren, zelf ook informatie opgezocht en gepresenteerd aan de hele groep. Er is ook gesproken over de betekenis van het geloof voor hun eigen leven; over levenskeuzes en ethische vragen. Tussen de cursisten zijn ook leuke sociale contacten ontstaan: geen doel van de cursus, maar daardoor weten zij elkaar ook te vinden indien nodig.

Samenvattend: het heeft “stevige” en betrokken gelovigen opgeleverd.

Evaluatie

Ons inziens is dit een goede methode om mensen te scholen. Het boek en de bijbehorende handleiding (en dvd) vereisen wel een behoorlijk opleidingsniveau. Daar moet men wel goed rekening mee houden. Als begeleiders hebben wij wel alle cursusavonden zelf vorm gegeven; inhoud en methode aangepast aan wat wij voor de groep geschikt vonden. We hebben ook wel inhoud toegevoegd. We zijn beiden op alle avonden aanwezig, maar wisselen in rol : de ene keer leidt de één, de andere keer de ander.

Een beschrijving van al de gegeven cursusavonden en inhoud is beschikbaar. In de loop van deze zomer zullen wij het materiaal bundelen en nogmaals doorlopen op wijzigingen en/of aanvullingen. Deze cursus vergt van de cursisten, maar zeker ook van de docenten een stevige inzet en tijdinspanning. Als docent/begeleider moet je over brede theologische kennis en kerkelijke know-how beschikken.

Een overzicht van de thema’s die aan bod kwamen:

  • Over de verhalen van de bijbel en de ervaringen die daaraan ten grondslag liggen. Hoe kun je die verbinden met jouw levenservaring?
  • Over de betekenis van vieren en gedenken van bijzondere, vaak onuitsprekelijke elementen van het leven.
  • Het belang van symbolen, rituelen en sacramenten.
  • Wie hebben jou de betekenis van het geloof laten zien in hun leven? Hoe inspireren heiligen en andere voorgangers ons?
  • De waarheid van het geloven is een hartstochtelijke zoektocht van mensen naar waarachtige betekenis, gedeelde inzichten, universele waarden. Hoe gaan we in deze zoektocht met de waarheid van de ander om?
  • Verdriet, pijn en dood horen bij het leven. Hoe ga je daarmee om, en wat helpt ons door het dal heen.
  • Hoe kunnen we de dieptepunten van het bestaan samen beleven en leefbaar maken?

In het Land van Geloven worden grote woorden gebruikt, zoals barmhartigheid, gerechtigheid, schepping en bevrijding. Hoe kunnen we deze woorden gaan verstaan en ons eigen maken?
In de woestijn is het stil en leeg. Wat ervaar je dan nog? Het geestelijke leven en het kloosterleven zijn daar opgebloeid. Welke bronnen vinden wij nog in de woestijn?
Het boek “Op reis in het land van geloven” is geschreven door Loet Swart en Marcel Elsenaar. Het is uitgegeven bij Adveniat en is nog steeds daar verkrijgbaar. Het hele pakket omvat ook een handleiding en een DVD. Er is een landelijke website en de auteurs organiseren ook ontmoetingsdagen voor cursisten. Inhoudelijke leidraad: verdieping van geloof in de ontmoeting met reisgenoten. Dus een combi van ontmoeten en leren (lernen).

Informatie op te vragen bij:
Dorenda Gies en/of Agaath Erich