Functieprofielen bestuursleden

NB. De functieprofielen zijn in de mannelijke vorm geschreven. Zij sluiten ook vrouwelijke functionarissen in. Functieprofielen hebben de ondeugd schapen met vijf poten te formuleren.

Bij selectie van kandidaten zal men vaak constateren dat niet alle in het profiel aangedragen punten in gelijke mate aanwezig zijn. Belangrijk is dat in het bestuur als geheel de verschillende kwaliteiten beschikbaar zijn. Ook kan de verantwoordelijke bestuurder zich laten ondersteunen door een commissie die als een team werkt en waarin kwaliteit wordt verbreed.

Naast de algemene functie-eisen die het bisdom aan bestuurders van een parochie stelt (Algemeen reglement voor het bestuur van een parochie -( klik hier-) kunnen de volgende specifieke functie-eisen worden onderscheiden:

Vice-voorzitter

Van de vice-voorzitter wordt verwacht dat hij:
-in staat is het pastorale beleid van de parochie te onderschrijven en uit te
dragen
-beschikt over aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten
– communicatief vaardig is
-kan samenwerken.
-beleid kan verwoorden en beleidsmatig kan denken en handelen
– de parochie kan representeren
-kan delegeren
-anderen kan stimuleren om taken op zich te nemen

Penningmeester

Van de penningmeester wordt verwacht dat hij:
-in staat is ten dienste van het pastorale beleid van de parochie te denken en te handelen
-aantoonbaar financieel deskundig is
-over bestuurlijke kwaliteiten beschikt.
-kan samenwerken en leiding kan geven aan het overleg van penningmeesters
-beleidsmatig kan denken en handelen
-financieel beleid van het bestuur/de parochie kan voorbereiden

Secretaris

Van de secretaris wordt verwacht dat hij:
-over bestuurlijke kwaliteiten beschikt en het pastorale beleid van de parochie mee-draagt
-in staat is de medewerk(st)ers (professioneel en vrijwillig) van het centrale parochiesecretariaat en de eventuele locale secretariaten aan te sturen.
-in staat is de correspondentie van het bestuur van de parochie te beheren en uit te voeren
-in staat is een parochieel archief op te zetten en te onderhouden
-in staat is de vergaderingen van het bestuur in de voorbereiding en de uitvoering te ondersteunen
-in staat is mede de beleidscyclus te bewaken

Portefeuillehouder Gebouwen

Van de portefeuille gebouwen wordt verwacht dat hij:
-over bestuurlijke kwaliteiten beschikt en het pastorale beleid van de parochie mee draagt
-het gebouwenbeleid van deparochie kan voorbereiden
-een meerjarenonderhoudsplan voor het parochiële vastgoed kan voorbereiden en de uitvoering kan coördineren enevalueren
-leiding kan geven aan overleg vanlocale beheerders

Portefeuillehouder Personeel

Van de portefeuillehouder Personeel wordt verwacht dat hij:
– over bestuurlijke kwaliteiten beschikt en het pastorale beleid van de parochie mee draagt
-in staat is functioneringsgesprekken te organiseren en te voeren met professioneel en
vrijwillig personeel
-communicatief vaardig is
-op de hoogte is van wettelijke en bisdommelijke rechtspositionele regelingen
-in staat is het vrijwilligersbeleid van de parochie voor te bereiden, te coördineren en te evalueren.
-leiding kan geven aan een werkgroep vrijwilligersbeleid/ locale vrijwilligersbegeleider

Portefeuillehouder Communicatie

Van de portefeuillehouder Communicatie wordt verwacht dat hij:
-mede bestuurder van de parochie is
-het pastorale beleid van de parochie op begrijpelijke wijze kan communiceren en uitdragen
-aantoonbaar deskundig is op het gebied van communicatie en p.r.
-deskundig is in het gebruik van moderne communicatiemiddelen.
-beleidsmatig kan denken en een communicatieplan te behoeve van de parochie kan ontwikkelen
-kan samenwerken met anderen in samenspel met de voorzitter en
vice-voorzitter de woordvoering kan leiden en behartigen
Portefeuillehouder Begraafplaatsen

Van de portefeuillehouder Begraafplaatsen mag worden verwacht dat hij:
-mede bestuurder van de parochie is
-op de hoogte is van de wettelijke bepalingen en regelingen mbt een parochiële begraafplaats
-leiding kan geven aan het beheer van begraafplaatsen
-beleid tav begraafplaatsen voorbereidt
-communicatief is
-pastoraal inlevend is
-zakelijk kan handelen