Overzicht alle benodigde documenten voor een parochiefusie

Hieronder vindt u alle documenten die aan het bisdom overlegd dienen te worden bij de aanvraag van samenvoeging van parochies voor 1 november voorafgaand aan de fusiedatum van 1 januari. De documenten dienen schriftelijk te worden aangeleverd. Een Overzicht van alle fusieformulieren kunt u hier downloaden.

Het fusiedossier zoals aangeleverd wordt getoetst op het bisdom. Aan de hand van de Leidraad financiele toetsing samenvoegingdossier kunt u zelf nagaan waarop getoetst wordt en of u alle gevraagde informatie in uw dossier hebt opgenomen.

Naam parochie

– Afschrift brief Toekenning naamgeving nieuwe parochie door de bisschop (na advies van Adviescommissie namen nieuwe parochies)

Namen pastoraal team

– Lijst met namen en functies

Namen kandidaten bestuur en locatieraad

– Per kandidaat een
– Formulier benoeming parochie-bestuursleden en
Eigen Verklaring en
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG).
(In het bisdom GL is een VOG verplicht voor alle bestuursleden van parochies en PCI-en)

Hier vindt u ook het
Huishoudelijk Reglement Locatieraad waarmee de voorgedragen bestuursleden verklaren in te stemmen plus
Aanvraag van benoeming van locatieraadsleden.

Pastoraal beleidsplan

– Model Pastoraal Beleidsplan

Begroting

Financiele gegevens:
– Begroting (inclusief de meerjarenbegroting) van de nieuwe parochie met toelichting.

Inventarisatie ex Canon 1283

Het kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici 1983) regelt in Canon 1283 het goede beheer van de parochiegoederen en bezittingen. Bij de samenvoeging van parochies ontstaat, vanuit het recht gezien, een nieuwe parochie. Het nieuwe bestuur heeft behoefte aan een gedegen overzicht van alles waarover het beheer voert. Daarom dienen de hiernaast aangegeven documenten en bescheiden aangeleverd te worden bij het bisdom (en later bij het nieuwe bestuur).

– Jaarrekeningen 20xx
– Overdrachtsbalans (incl. waarderingsgrondslagen)
– Brugstaat* op basis van geconsolideerde balans voorafgaand jaar
– Ingevulde Inventarisarielijst gebouwen en overig onroerend goed
– Ingevulde Inventarisatielijst roerende goederen
– Geactualiseerde lijst kerkelijk kunstbezit / geactualiseerd SKKN-rapport
– Ingevulde Inventarisatielijst langlopende verplichtingen
– Ingevulde Inventarisatielijst banktegoeden en financiële beleggingen
– Ingevulde Inventarisatielijst personeel en vrijwilligers (met vast contract)
– Ingevulde Lijst met namen, geboortedata en functies van huidige parochiebestuursleden
– Formulier Formulier benoeming, herbenoeming en ontslag bestuursleden
– Ingevulde Inventarisatieformulieren parochie- en PCI-archieven
– Ingevuld Stappenplan begraafplaatsen (eerste 8 vragen beantwoorden)
– Fusieformulier Navision (parochie-administatie) Neem hiervoor contact op met de bisdom-econoom: M. Lulofs (m.lulofs@bisdomgl.nl of 050-4065888)

*Met een ‘brugstaat’ wordt een overzicht bedoeld dat inzicht geeft in de mutaties en herwaarderingen van de balansen 20xx naar de gezamenlijke balans(overdrachtsbalans).

NB! Wat betreft de Jaarrekeningen, Overdrachtbalans en Brugstaat geldt het één na laatste jaar vóór de fusie van 1 januari (bijv. het jaar 2014 bij fusie per 1 januari 2016). Bovendien dient de laatste jaarrekening van de afzonderlijke parochies vóór 1 mei binnen te zijn (bijv.vóór 1 mei 2016 bij fusie per 1 januari 2016).