Overzicht van alle benodigde documenten voor een PCI-fusie

Hieronder vindt u alle documenten die aan het bisdom overlegd dienen te worden bij de aanvraag van samenvoeging Parochiële Caritas Instellingen. De documenten dienen schriftelijk te worden aangeleverd.

Het fusiedossier zoals aangeleverd wordt getoetst op het bisdom. Aan de hand van de Leidraad financiele toetsing samenvoegingdossier PCI-en kunt u zelf nagaan waarop getoetst wordt en of u alle gevraagde informatie in uw dossier hebt opgenomen.

Namen kandidaten bestuur PCI

Per kandidaat:
Formulier benoeming PCI-bestuursleden samengevoegde parochie
– Voordrachtsformulier benoeming/herbenoeming/ontslag
– Formulier benoeming/herbenoeming/ontslag oude parochie 
Formulier Eigen Verklaring PCI
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Beleidsplan PCI

Huishoudelijk reglement voor het bestuur en werkgroepen
Rooster van aftreden van bestuursleden
Bevat meerjarige beleidsdoelen en jaarwerkplannen
Denk aan duidelijk protocol voor noodhulpverlening met waarborgen voor privacy van hulpvragers

Begroting

Financiele gegevens met toelichting

Inventarisatie ex canon 1283

Het kerkelijk wetboek (Codex Iuris Canonici 1983) regelt in canon 1283 het goede beheer van de goederen en bezittingen van een parochie. Deze canon geldt ook voor een PCI. Bij de samenvoeging van Parochiele Caritas Instellingen ontstaat, vanuit het recht gezien, een nieuwe Parochiele Caritas Instelling.

Het nieuwe PCI-bestuur heeft behoefte aan een gedegen overzicht van alles waarover het beheer voert. Daarom dienen de hiernaast aangegeven documenten en bescheiden te worden aangeleverd bij het bisdom (en later bij het nieuwe PCI-bestuur).

Zie ook: protocol ‘Sluiten en oprichten van parochie-archieven en PCI-archieven’
Zie ook ‘Leidraad financiele toetsing samenvoegingsdossier PCI

Inventarisatie gebouwen en overig onroerend goed PCI
Inventarisatie roerende goederen PCI
– Indien van toepassing: Geactualiseerde lijst kerkelijk kunstbezit
Inventarisatie langlopende verplichtingen PCI
Inventarisatie financiële beleggingen PCI
Inventarisatie beroepskrachten-vrijwilligers met vast contract PCI
– Lijst met namen, geboortedata en functies van de huidige bestuursleden van de PCI-en
Ingevulde inventarisatielijst van de PCI-archieven en eventueel parochie-archief (indien de PCI-gegevens zijn opgenomen in het archief van de parochie)
– Jaarrekeningen bestaande PCI-en
– Overdrachtsbalans (inclusief waarderingsgrondslagen)
– Brugstaat (overzicht dat inzicht geeft in de mutaties en herwaarderingen van de balansen naar de gezamenlijke overdrachtsbalans)