Bisschop 5 jaar in bisdom Groningen-Leeuwarden.

Vrijdag 3 juni was het vijf jaar geleden dat bisschop Van den Hout werd gewijd en de zetel van het bisdom Groningen – Leeuwarden in bezit nam. Hij vierde dat in de gewone weekdagmis in de Sint-Jozefkathedraal in Groningen, waarbij een aantal priesters aanwezig was naast de reguliere kerkgangers.

De bisschop haalde in zijn preek aan dat het evangelie van die dag – over Jezus die driemaal aan Petrus vraagt of hij Hem bemint – hem herinnerde aan zijn vroegere pastoor in Diessen, die er in zijn herinnering vaak over sprak: “Door een mensenleven kan zich een rode draad aftekenen waardoor woorden, gebeurtenissen en keuzes met elkaar een verbinding aan gaan. Voor mij was dat de vraag van Jezus: heb je Mij lief? Omdat de schapen niet van jou zijn, maar van Christus, moet je eerst van Hem houden, voordat je meent zijn schapen te kunnen weiden.”

De bisschop stond ook kort stil bij de nauwere samenwerking die noodzakelijk is om van de parochies in het noorden hechtere gemeenschappen te maken. Missionair zijn betekent ook dat we oude parochiegrenzen durven overschrijden en durven nadenken over het samenbrengen en centraliseren van vieringen en activiteiten.

Hij besloot met: “Ik ben nu vijf jaar bisschop van dit bisdom. Dat is in de geschiedenis van het bisdom een heel beperkte periode, ook in een mensenleven. Ik heb me afgevraagd: ‘wat is er in de afgelopen vijf jaar gebeurd? Natuurlijk, we hebben corona gehad, dat heeft serieuze gevolgen gehad, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Historisch besef leert ons ook relativeren’.”