Bisschop de Korte bepleit katholieke ChristenUnie

Bisschop Gerard de Korte steunt de gedachte om de ChristenUnie een partij te laten zijn voor alle christenen die principieel kiezen voor confessionele partijvorming. Hij bepleit een ‘katholieke’ ChristenUnie in de letterlijke zin van het woord: ‘universeel’, dat wil zeggen verbindend voor alle christenen. De ChristenUnie, die zich momenteel bezint op haar beginselen, zou volgens bisschop De Korte, kunnen bouwen op vroegchristelijke geloofsbelijdenissen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Bisschop De Korte zei dit in de Groenlezing 2015 die hij op woensdagavond 8 april hield in Paushuize in Utrecht.

Principieel kan een katholieke ChristenUnie zich volgens de bisschop van Groningen-Leeuwarden verrijken met het rooms-katholieke denken over mens en samenleving. Bisschop de Korte noemt de inzet voor de menselijke waardigheid, het personalisme, solidariteit, de inzet voor het bonum commune en het subsidiariteitsbeginsel.

Twee noties wil de bisschop extra nadruk geven: het gemeenschapsdenken en het wereldomvattende denken. Gevoed door deze kernbeginselen zou een katholieke ChristenUnie een bijdrage kunnen leveren aan een humanisering van de globalisering. Het gaat dan om een duidelijke garantie van bestaanszekerheid voor een groeiend aantal kwetsbare mensen in de Nederlandse onderklasse. Maar evenzeer om de inzet voor een meer sociale en duurzame wereldorde. Het denken in universele termen kan tevens een barrière opwerpen tegen het toenemende populisme en nationalisme in Nederland en andere landen in Europa.

Bisschop De Korte stelt overigens dat de Nederlandse bisschoppen anno 2015 geen uitspraken meer doen over de partijkeuze van hun gelovigen. Iedere katholiek is ook in politieke kwesties geroepen een goede afweging te maken en een verantwoorde gewetensbeslissing te nemen.

De Groenlezing is genoemd naar Guillaume Groen van Prinsterer (1801-1876), een anti-revolutionair politicus. Hij wordt gezien als de grondlegger van de protestants-christelijke politiek in Nederland. De lezing wordt jaarlijks georganiseerd door de Mr. G. Groen van Prinsterer Stichting, het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie.