Bisschop opent diocesane fase bisschoppensynode

Op zondag 17 oktober opent bisschop Van den Hout voor het bisdom Groningen-Leeuwarden de synodale weg. Daarmee begint een klein halfjaar durende periode van biddende reflectie waartoe de paus Franciscus heel de Kerk heeft opgeroepen. De start wordt gemaakt met een algemeen toegankelijke eucharistieviering om 17:00 uur ’s middags in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Aansluitend gaan de door de bisschop uitgenodigde deelnemers aan de synodale weg naar een andere locatie voor eerste uitwisseling.

Bisschop Van den Hout heeft er, in lijn met de vanuit Rome verkregen uitleg, voor gekozen om de reeds in het bisdom Groningen-Leeuwarden bestaande synodale structuren in te zetten voor de synodale weg. Hij richtte reeds een aantal jaren geleden de Diocesane Pastorale Raad (DPR) opnieuw op. Hierin hebben uit de volle breedte van het bisdom ruim dertig leden zitting. Onder hen de volledige priesterraad inclusief auditoren, mensen uit parochie- en PCI-besturen, locatieraden als mede gelovigen die actief zijn in het onderwijs en het maatschappelijk middenveld.  Met het oog op de synodale weg zijn de leden van de Raad van Economische Aangelegenheden (REA), het jongerenplatform, de medewerkers van de diocesane dienstverlening en de gedelegeerden voor de nieuwe bewegingen en emeriti gevraagd om aan te sluiten. Het presidium van de DPR is door de bisschop aangewezen als coördinerende commissie voor de synodale weg.

 

De synodale weg is door paus Franciscus voor heel de Kerk op zondag 10 oktober geopend en wordt gehouden met het oog op de 16e gewone algemene bisschoppensynode in 2023. Het thema is ‘Voor een synodale Kerk: communio, participatio, missio’. De twee samenhangende centrale vragen die door de heilige vader aan de bisdommen zijn voorgelegd, luiden: Hoe zijn we, met het oog op de verkondiging van het evangelie, samen op weg? Waartoe nodigt de Heilige Geest ons uit? Tijdens de bijeenkomst na de openingsviering op zondag 17 oktober te Groningen, krijgen de deelnemers eerst nadere toelichting en gaan vervolgens al een eerste keer met elkaar uitwisselen welke gedachten er leven. Na de startbijeenkomst gaan de betrokken gremia in eigen kring verder praten. Begin 2022 zal er weer een plenaire samenkomst zijn.