Bisschop Ron van den Hout over a.s. heiligverklaring door Paus Franciscus: Titus Brandsma – een veelzijdige en moderne heilige

Op 15 mei a.s. zal Paus Franciscus zalige Titus Brandsma heilig verklaren. De Friese pater Karmeliet uit Bolsward stierf 80 jaar geleden de martelaarsdood in het concentratiekamp Dachau. Voor de Karmelieten,  de kloosterorde waar Titus Brandsma bij was aangesloten, is hij hun belangrijkste 20e eeuwse geestelijk leidsman. In een eerste reactie benadrukt bisschop Ron van den Hout  van het bisdom Groningen-Leeuwarden de eigentijdse betekenis van Titus Brandsma: zijn inzet op breed maatschappelijk vlak  in Nederland en zijn kritisch optreden tegen het Duits nazisme in de Tweede Wereldoorlog. Voorafgaand aan de officiële heiligverklaring organiseert  het bisdom op twee plaatsen gedenkactiviteiten in het kader van de a.s. heiligverklaring. Zondag 6 maart a.s. is in Bolsward een oecumenische dankviering.  Op Goede Vrijdag  15 april wordt in Dokkum de kruisweg van Titus Brandsma gelopen  met eigentijdse lijdensmeditaties en muziek, geïnspireerd door het leven van heilige Titus.

 

Veelzijdig en modern

Bisschop Ron van den Hout: ‘’Ik zie in Titus Brandsma een veelzijdige en moderne heilige. De problematiek die in zijn tijd speelde is nog steeds actueel. Denk aan vragen als de identiteit van scholen en de (voormalige) katholieke universiteit. Zijn zorg over verdwijnend christelijk godsbesef, verdrongen door moderne ideologieën die tekort doen aan de menselijke waardigheid.  Zijn inzet voor Friese emancipatie van eigen taal en cultuur in het onderwijs. Ook de Bonifatiuskapel in Dokkum met kruiswegstaties in het Processiepark is katholiek erfgoed op initiatief van Titus Brandsma. In 1926 preekte hij daar in het Fries bij de eerste grote Bonifatiusbedevaart. Ongebruikelijk in zijn tijd, maar culturele eigenheid en het universele karakter van kerk en christelijk geloof waren bij Titus nauw met elkaar verbonden. ‘’

‘’Hij stond op tegen modern heidendom, de rassenwaan van het Duitse nazisme in zijn tijd, en wees  de weg naar persoonlijk geloof en menselijke waardigheid als drager van (katholiek) christendom. Geen heidens heldendom, verheerlijkt door de nazi’s, maar heiligheid kunnen zien ook in wat zwak en kwetsbaar is. Titus’ levenshouding en hulpvaardigheid tot aan zijn dood in het Duitse concentratiekamp Dachau in 1942 maakte diepe indruk. Al kort na zijn dood wist men dat hij een bijzondere man. Zijn zaligverklaring in 1985 en nu de heiligverklaring door Paus Franciscus komen daar aan tegemoet. Ik ga zeker naar Rome, en ik hoop dat veel gelovigen uit Friesland en het noordelijk bisdom ons vergezellen. ’’

Herdenkingsactiviteiten in Fryslân

Oecumenische vesper a.s. heiligverklaring van Titus Brandsma: zondag 6 maart om 19.00 uur, in de Franciscusbasiliek van Bolsward.  De viering in oecumenisch verband is georganiseerd door de Zalige Titus Brandsma parochie van Bolsward met medewerking van leken Convent Karmel Noord en bisschop Van den Hout als celebrant.

Kruiswegloop Titus Brandsma, Goede Vrijdag 15 april a.s., 15.00 uur in Bonifatiuspark te Dokkum:  Leken Convent Karmel Noord is ook betrokken bij een nieuwe uitvoering van de ‘Kruisweg van Titus Brandsma’ bij de Bonifatiuskapel in Dokkum.  Musicus Chris Fictoor componeerde een kruisweglied. Leken-Karmeliet Herman F. de Vries m.m.v. pastoor Paul Verheijen schreef eigentijdse lijdensmeditaties, tevens gewijd aan Titus Brandsma. Op Goede Vrijdag a.s. wordt de nieuwe kruisweg  voor het eerst gelopen door de Pax Christi parochie in het kader van de a.s. heiligverklaring. Toekomstige bezoekers kunnen vanaf Pasen 2022  de ‘Kruisweg van Titus Brandsma’ downladen als audiotour.

Contact bisdom Groningen-Leeuwarden: Lammert de Hoop, tel. 06 – 109 14 645. l.dehoop@bisdomgl.nl