Bisschop wijdt Heilige Oliën in Leeuwarden

woensdag 17 april 2019

De jaarlijkse wijding van heilige oliёn door bisschop Ron van den Hout voor de kerken in het bisdom Groningen-Leeuwarden is op woensdag 17 april om 19:00 uur in de Dominicuskerk te Leeuwarden (Harlingerstraat 26).Tijdens de speciale eucharistieviering, ook wel Chrismamis genoemd, zegent de bisschop de oliën die priesters en pastoors tijdens het kerkelijk jaar gaan gebruiken voor o.a. de ziekenzalving en opname van ‘geloofsleerlingen’ (mensen die zich voorbereiden op toetreden tot de RK kerk). Mgr. Van den Hout wijdt ook de speciale Chrisma-olie ten behoeve van de sacramenten van het doopsel, het vormsel (geloofsbelijdenis) en de priesterwijding.

Bij de ‘gaven processie’ tijdens de viering brengen parochievertegenwoordigers uit het hele bisdom voedselproducten naar voren die bij het altaar worden uitgestald. Ze worden geschonken aan de Voedselbank Leeuwarden.

Sacramenten |
De Chrismamis is altijd in de week voor Pasen, voorafgaand aan het zgn. ‘paastriduüm’ waarin het laatste Avondmaal, de kruisiging van Jezus en Zijn verrijzenis worden gevierd. Het leven met de sacramenten balt zich in deze bijzondere dagen samen. Alle pastorale beroepskrachten van het bisdom zijn uitgenodigd mee te doen, en alle aanwezige priesters concelebreren bij de eucharistie. Ook parochianen komen in grote getale om het feest van samen kerkzijn te vieren.

Parkeertip voor bezoekers: parkeergarage Oldehoofsterkerkhof 3 in het centrum van Leeuwarden.

Contact/informatie: Lammert de Hoop, perschef bisdom Groningen-Leeuwarden, tel. M 06 – 109 14 645.
E-mail: l.dehoop@bisdomgl.nl