Heilig Jaar van Barmhartigheid

Het jaar 2016 zal een Heilig Jaar van de Barmhartigheid zijn. Dat heeft paus Franciscus bekend gemaakt door middel van de bul Misericordiae vultus: ‘Aangezicht van Barmhartigheid’. Deze bul is nu in het Nederlands vertaald.


img.phpHet aangekondigde Heilig Jaar begint op 8 december 2015, het hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, en sluit af op 20 november 2016, het hoogfeest van Christus Koning.

De Nederlandse bisschoppen zullen bij gelegenheid van dit Heilig Jaar een boekje uitbrengen over het sacrament van boete en verzoening, de biecht, gekoppeld aan het thema Barmhartigheid. Het is bedoeld om de biecht, een in Nederland praktisch vergeten sacrament, uitdrukkelijk onder de aandacht te brengen vanuit bijbels en liturgisch perspectief. De bisschoppen roepen daarin alle gelovigen dit sacrament te (her)ontdekken en het metterdaad te ontvangen.

Daarnaast hebben de bisschoppen het voornemen om zowel op kerkprovinciaal niveau als in het eigen bisdom activiteiten te organiseren voor het Jaar van Barmhartigheid. Op uitnodiging van het bestuur van De Stille Omgang, de jaarlijkse herdenking van het mirakel van Amsterdam, zullen vele bisschoppen 12 maart 2016 bij de speciale jubileumherdenking in het teken van het Jaar van Barmhartigheid aanwezig zijn. Kardinaal Eijk is in de Eucharistieviering bij deze gelegenheid de hoofdcelebrant.

In Rome zal de paus op 8 december de heilige deur van de Sint Pieter openen. Behalve in de Sint Pieter zijn er heilige deuren in de basilieken Sint Jan van Lateranen, H. Maria Maggiore en Sint Paulus buiten de Muren. Ook deze worden geopend en wel op de derde zondag van de Advent, 13 december 2015. De paus vraagt bisschoppen om op deze dag een ‘deur van genade’ te openen in een kathedraal of andere belangrijke kerk of bedevaartplaats in hun bisdom. Ook hier willen de Nederlandse bisschoppen gehoor aan geven.

Verder heeft paus Franciscus alle bisschoppen gevraagd om in de Vastentijd van 2016 met de gebedsactie ’24 uur voor de Heer’ in het bijzonder aandacht te geven aan het sacrament van boete en verzoening. In elk bisdom zal hier invulling aan worden gegeven. Deze gebedsactie wordt gehouden op vrijdag en zaterdag in de derde week van de Veertigdagentijd. Daarnaast zijn ook de jongerenwerkers in de bisdommen in samenwerking met de landelijke organisatie Jong Katholiek volop bezig met het thema Barmhartigheid in de aanloop naar de Wereld Jongerendagen van 2016.

De bul
De bul van paus Franciscus is een spiritueel document, waarin de paus verschillende Bijbelteksten aanreikt die spreken over de barmhartigheid van God en de barmhartige liefde van Christus. De paus verwijst naar de parabels die gaan over barmhartigheid: het verloren schaap, de verloren munt en de verloren zoon (Lucas 15, 1-32). In deze parabels vinden we de kern van het evangelie en ons geloof, schrijft de paus, omdat ze barmhartigheid laten zien als een kracht die alles overwint, het hart vervult van vreugde en die verzoening brengt door vergeving.

Paus Franciscus hoopt dat iedere christen zich bezint op de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. Hij wijst er in zijn tekst op dat de Heer ons oordeelt naar de mate waarin wij hongerigen gevoed hebben, dorstigen te drinken hebben gegeven, de naakte gekleed hebben, de vreemdeling welkom geheten hebben, zieken genezen hebben, de gevangenen bezocht hebben en de doden begraven hebben.

Lees de complete Nederlandse vertaling, door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerd, van de bul Misericordiae vultus.

Kijk hier voor de speciale site van het Vaticaan over het Jaar van Barmhartigheid