Gedragen worden door parochianen, column december

Op het hoogfeest van de heilige Willibrordus hoorden we de woorden uit de Hebreeënbrief: “Gedenkt uw leiders die u het eerst het woord van God verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan hun geloof.” Mag ik hier een ervaring tegenover stellen? Lees verder

Leven vanuit een roeping, column november

Er gebeurt iets in je leven waardoor je niet meer op dezelfde manier naar de wereld kunt kijken. Je komt iemand tegen die je uit je evenwicht brengt en waardoor je anders naar iemand van het andere geslacht gaat kijken. Je ontdekt een stil verlangen dat een nieuwe richting geeft aan je leven. Je wordt geconfronteerd met een getuigenis waarin je kennis maakt met ervaringen die je zelf niet hebt en die authentiek overkomen. Met deze omschrijvingen probeer ik aan te geven wat roeping is. Lees verder

Laatste wil, column oktober

Onlangs kwam de overheid met een actie om ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid leiden. De tendens in onze samenleving is nu eenmaal dat de wil van de gestorvene allesbepalend is. Dat is niet altijd zo geweest. Er waren gevestigde conventies, en het erfrecht voorzag (en voorziet ook nu nog) in een regeling betreffende de zakelijke erfenis. En als iemand wilsonbekwaam wordt, beslist de familie of iemand die als wettelijk vertegenwoordiger is aangewezen. Lees verder

Groningens ontzet, column september

De augustusmaand is een echte feestmaand geweest voor de stad Groningen: de Keiweek voor de eerstejaars studenten, Noorderzon als theaterfestival, de kermis en  tenslotte Bommen Berend oftewel Groningens Ontzet op 28 augustus. Als u zich afvraagt of ik het wel goed geschreven heb: ja, toch wel. Het is niet Gronings of Groninger Ontzet, maar Groningens Ontzet. Het schijnt zo te horen. Lees verder

De lector, column augustus 2019

In de eucharistieviering vervult de lector (m/v) een belangrijke functie. De lector hoort bij de woorddienst van de eucharistie. Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen tot luisteren aan, en verlokt hem en haar minder in het boekje te kijken, maar werkelijk te luisteren.

Als we het over de zondagsviering hebben: de lector verzorgt de eerste lezing, de psalm, de tweede lezing en het Alleluia. De psalm en het Alleluia worden vaak gezongen. Ook als er meerdere geestelijken bij de viering zijn, komen deze lezingen tóch aan de lector toe. Het is zijn of haar eigen taak in de woorddienst. Lees verder

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (2), column juli 2019

God present stellen betekent als Kerk en gelovige van binnen naar buiten werken. Er zijn voor de ander gaat niet zonder innerlijke bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij jezelf, kan je ook zeggen. Vorige keer schreef ik over het eerste deel van het motto voor beleid dat we als staf van het bisdom gaan uitstippelen in samenspraak met diverse diocesane adviesorganen. De nieuwe Diocesane Pastorale Raad is een van deze geledingen. Hierin hebben naast leken-gelovigen uit de parochies en uit het middenveld (de onderwijswereld bijvoorbeeld) ook de leden en auditores van de priesterraad zitting. Verder zijn de religieuzen vertegenwoordigd en geestelijk verzorgers van zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen. Lees verder

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (1), column juni 2019

Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column. Samen met de stafleden en de bisdommedewerkers heb ik over de toekomst nagedacht. En over de plannen die we moeten maken. Er komt niet één totaalplan, maar we zullen met verschillende onderwerpen bezig zijn. Telkens met een eigen tijdspad en eigen dynamiek. Er is gekozen voor zes thematieken, waarover een andere keer meer. Het  motto in bovenstaande titel verbindt de verschillende beleidsterreinen. Lees verder

R.K. Dovenpastoraat, column mei 2019

In de adressenlijst van het bisdom staat bij het categoriaal pastoraat ook het dovenpastoraat vermeld. Voor u heeft dat – denk ik – niet een bekend gezicht. Voor mij wel. Diaken Marcel Broesterhuizen en pastoraal werkster Astrid van Engeland zijn de pastoraal verantwoordelijken. Het is een kerkelijke instelling onder verantwoordelijkheid van de bisschop van ’s-Hertogenbosch, maar landelijk werkzaam. Onlangs had ik een kennismaking met de diaken en met mw. Hilda Havinga, lid van de werkgroep en woonachtig in Haren (Gr.). Lees verder

De tongcommunie en de zegen, column april 2019

De tongcommunie en de zegen

De hele reeks van columns over de Kerk wil ik afsluiten met een tekst over het ontvangen van de H. Communie op de tong. Deze manier van communiceren komt de laatste jaren op. Er is bijna geen eucharistieviering waarin niet iemand op de tong de H. Communie ontvangt. Lees verder

De handcommunie, column maart 2019

De handcommunie

Er is een oude tekst van bisschop Cyrillus van Jeruzalem († 387) over het ter communie gaan, een tekst die wellicht een rol heeft gespeeld bij de overgang van de tongcommunie naar de handcommunie in de jaren zestig: “Maak van uw linkerhand een troon voor uw rechterhand, die de Koning gaat ontvangen. Ontvang dan het Lichaam van Christus in de holte van uw rechterhand en zeg daarbij ‘Amen’. Wanneer ge uw ogen geheiligd hebt door het contact met dit heilige lichaam, nuttig het dan voorzichtig en pas op, dat u er niets van verliest.” Lees verder