Laatste wil, column oktober

Onlangs kwam de overheid met een actie om ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid leiden. De tendens in onze samenleving is nu eenmaal dat de wil van de gestorvene allesbepalend is. Dat is niet altijd zo geweest. Er waren gevestigde conventies, en het erfrecht voorzag (en voorziet ook nu nog) in een regeling betreffende de zakelijke erfenis. En als iemand wilsonbekwaam wordt, beslist de familie of iemand die als wettelijk vertegenwoordiger is aangewezen. Lees verder

Groningens ontzet, column september

De augustusmaand is een echte feestmaand geweest voor de stad Groningen: de Keiweek voor de eerstejaars studenten, Noorderzon als theaterfestival, de kermis en  tenslotte Bommen Berend oftewel Groningens Ontzet op 28 augustus. Als u zich afvraagt of ik het wel goed geschreven heb: ja, toch wel. Het is niet Gronings of Groninger Ontzet, maar Groningens Ontzet. Het schijnt zo te horen. Lees verder

De lector, column augustus 2019

In de eucharistieviering vervult de lector (m/v) een belangrijke functie. De lector hoort bij de woorddienst van de eucharistie. Een goed en helder voorgedragen lezing zet de gelovigen tot luisteren aan, en verlokt hem en haar minder in het boekje te kijken, maar werkelijk te luisteren.

Als we het over de zondagsviering hebben: de lector verzorgt de eerste lezing, de psalm, de tweede lezing en het Alleluia. De psalm en het Alleluia worden vaak gezongen. Ook als er meerdere geestelijken bij de viering zijn, komen deze lezingen tóch aan de lector toe. Het is zijn of haar eigen taak in de woorddienst. Lees verder

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (2), column juli 2019

God present stellen betekent als Kerk en gelovige van binnen naar buiten werken. Er zijn voor de ander gaat niet zonder innerlijke bewogenheid. De wereld verbeteren begint bij jezelf, kan je ook zeggen. Vorige keer schreef ik over het eerste deel van het motto voor beleid dat we als staf van het bisdom gaan uitstippelen in samenspraak met diverse diocesane adviesorganen. De nieuwe Diocesane Pastorale Raad is een van deze geledingen. Hierin hebben naast leken-gelovigen uit de parochies en uit het middenveld (de onderwijswereld bijvoorbeeld) ook de leden en auditores van de priesterraad zitting. Verder zijn de religieuzen vertegenwoordigd en geestelijk verzorgers van zorginstellingen en penitentiaire inrichtingen. Lees verder

Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof. God present blijven stellen (1), column juni 2019

Als u mij vraagt hoe ik tegen de toekomst van de Kerk aankijk en welke weg ik met u zou willen bewandelen, dan kom ik op de titel van deze column. Samen met de stafleden en de bisdommedewerkers heb ik over de toekomst nagedacht. En over de plannen die we moeten maken. Er komt niet één totaalplan, maar we zullen met verschillende onderwerpen bezig zijn. Telkens met een eigen tijdspad en eigen dynamiek. Er is gekozen voor zes thematieken, waarover een andere keer meer. Het  motto in bovenstaande titel verbindt de verschillende beleidsterreinen. Lees verder

R.K. Dovenpastoraat, column mei 2019

In de adressenlijst van het bisdom staat bij het categoriaal pastoraat ook het dovenpastoraat vermeld. Voor u heeft dat – denk ik – niet een bekend gezicht. Voor mij wel. Diaken Marcel Broesterhuizen en pastoraal werkster Astrid van Engeland zijn de pastoraal verantwoordelijken. Het is een kerkelijke instelling onder verantwoordelijkheid van de bisschop van ’s-Hertogenbosch, maar landelijk werkzaam. Onlangs had ik een kennismaking met de diaken en met mw. Hilda Havinga, lid van de werkgroep en woonachtig in Haren (Gr.). Lees verder

De tongcommunie en de zegen, column april 2019

De tongcommunie en de zegen

De hele reeks van columns over de Kerk wil ik afsluiten met een tekst over het ontvangen van de H. Communie op de tong. Deze manier van communiceren komt de laatste jaren op. Er is bijna geen eucharistieviering waarin niet iemand op de tong de H. Communie ontvangt. Lees verder

De handcommunie, column maart 2019

De handcommunie

Er is een oude tekst van bisschop Cyrillus van Jeruzalem († 387) over het ter communie gaan, een tekst die wellicht een rol heeft gespeeld bij de overgang van de tongcommunie naar de handcommunie in de jaren zestig: “Maak van uw linkerhand een troon voor uw rechterhand, die de Koning gaat ontvangen. Ontvang dan het Lichaam van Christus in de holte van uw rechterhand en zeg daarbij ‘Amen’. Wanneer ge uw ogen geheiligd hebt door het contact met dit heilige lichaam, nuttig het dan voorzichtig en pas op, dat u er niets van verliest.” Lees verder

Met de jongeren op Ameland, column februari 2019

Van 25 tot en met 27 januari was ik samen met mgr. Van den Hende en een aantal priesters en diakens bij het thuisblijversprogramma van de Wereld Jongeren Dagen op Ameland. Deze dagen hebben mij veel voldoening gegeven. We waren in totaal met zo’n 180 deelnemers. Ze kwamen uit het hele land. Het was op de eerste plaats belangrijk dat de jongeren elkaar zouden ontmoeten. En dat ging vanzelf. Sommigen kenden elkaar van eerdere jongerendagen, en als dat niet het geval was, leerde men elkaar snel kennen. Het was een levendig gebeuren. Lees verder

Kerk en Heilige Communie, column januari 2019

Kerk en Heilige Communie. Wie ontvangt het?

Om de heilige Communie te kunnen ontvangen wordt er van je gevraagd dat je het geloof van de Kerk deelt en dat je gedoopt bent. Iemand die gedoopt is in een protestantse kerk hoort ook bij de Kerk. We erkennen als katholieken en protestanten elkaars doopsel. We hebben met elkaar al een zekere eenheid, maar we zijn echter nog niet in volledige eenheid. Daarom is er oecumene. Lees verder