De Engel des Heren, column maart 2021

Sinds eind november heeft de Sint-Jozefkathedraal in Groningen er twee nieuwe klokken bij. Het ophangen ervan en het vernieuwen van de klokkenstoel met elektrische bediening gaf het parochiebestuur de gelegenheid het luiden van het Angelus opnieuw te introduceren. Driemaal daags luidt het Angelusklokje, om acht, twaalf en om zes uur. Het valt op, en het is ook de buurt opgevallen.

‘Angelus’ is het eerste woord van het gebed in het Latijn, het betekent Engel. “De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet…” En zo nog drie verzen, en een gebed als afsluiting. Het hele gebed vat het evangelie goed samen. De belangrijke heilsmomenten worden genoemd: menswording, dood en verrijzenis van Christus, werkzaamheid van de Heilige Geest en de bemiddeling van Maria. “Bidt voor ons, heilige moeder van God. Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.”

Het luiden van het Angelusklokje is een oproep om je bezigheden even te staken. In de praktijk doe je dat niet zo gauw, merk ik. Kardinaal Simonis deed het wel. Als je op het middaguur bij hem op bezoek was, onderbrak hij het gesprek gewoon en begon te bidden of stelde het voor, waarop je natuurlijk geen ‘neen’ kon zeggen.

Met het bidden van de Engel des Heren doe je op een eenvoudige manier wat monniken en priesters met hun getijdengebed doen: de delen van de dag heiligen. Het gaat erom dat je je dag indeelt en toewijdt aan God. Heel eenvoudig. Het is een moment om even stil te staan bij ‘waar doen we het allemaal voor?’ Voor wie werk of studeer ik? Voor mezelf? Het is een gebed dat je uit het hoofd kunt kennen en ook in samenspraak met anderen kunt bidden.

De volledige tekst kunt u in katholieke gebedenboeken zeker vinden, ook op websites, zoals www.rkliturgie.nl.