Diocesane Pastorale Raad bezint zich op kerkgebouwenbeleid

Regeren is vooruitzien. Beslissingen nemen over sluiting of herbestemmen van kerkgebouwen vraagt om zorgvuldig beleid en duidelijke procedures. De Diocesane Pastorale Raad (DPR) kwam onlangs bij elkaar om bisschop Ron van den Hout en zijn staf te adviseren.
Hoe als parochie om te gaan met toekomstige kerkgebouwen was het thema van een online bijeenkomst van de DPR op zaterdag 14 november jl. De bisschop presenteerde een inleiding op het thema. Hij stond stil bij de betekenis van de kerk in de samenleving, kenmerken van de missionaire parochie en de evangelisatiefunctie van ‘heilige’ kerkgebouwen. ‘’Maar zijn we wel klaar voor deze missie?‘’, vroeg de bisschop zich af. Missiewerk begint met zekerheid en zelfvertrouwen als gelovige en als geloofsgemeenschap. Parochies moeten geen incrowd gemeenschap worden; durf bestaande organisatiestructuren kritisch te bekijken: ‘’Wees creatief in denken en doen, orthodox in leer en leven’’ aldus mgr. Van den Hout. En verwijzend naar het evangelie (Mt 18,12): ‘’Wat dunkt u? Wanneer een man honderd schapen heeft en één daarvan verdwaalt, zal hij dan niet de negenennegentig in de bergen alleen laten om op zoek te gaan naar het verdwaalde?” Is het inmiddels niet zo in onze kerk dat er negenennegentig zijn afgedwaald en dat er nog maar één over is in de kerk? Moeten we ons dan niet omdraaien en anders gaan denken?’’

De Raad bestaat uit lekenvertegenwoordigers, aangevuld met de leden en auditores van de priesterraad. De DPR komt tweemaal per jaar een hele zaterdag bij elkaar en fungeert als denktank en adviesorgaan van de bisschop. Een verslag van de bijeenkomst is aan de DPR-leden verstuurd.