Inspirerende Bonifatiusdagen: ‘’Veul van God houden en de mensen gère zien’’

‘Geloof, Hoop en Liefde’, de christelijke kernwoorden van alle kerkelijke gezindten, was het thema van de interkerkelijke Bonifatiusdagen te Dokkum. Bisschop Ron van den Hout stond in een persoonlijke preek tijdens de eucharistieviering op zondag 10 juni jl. uitvoerig stil bij de betekenis van deze ‘goddelijke deugden’ voor hemzelf  en 25 jaar priesterschap.

De essentie van zijn geloof trof mgr. Van den Hout in een Brabants volksgezegde: ‘Veul van God houwen en de mensen gère zien.’ Het tekende ook het programma van de Bonifatiusdagen met veel ruimte voor volksdevotie, informele ontmoeting en broederlijke samenwerking tussen katholieken en protestanten in het spoor van hun voorganger Bonifatius.

De zondagse hoogmis was in een bomvolle Bonifatiuskerk in de binnenstad. Behalve priesters en parochianen uit het bisdom, waren ook gasten en genodigden van elders aanwezig. Ondermeer de Friese Commissaris van de Koning Arno Brok, burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel en burgemeester Klaas Agricola van Dantumadiel. Een kleurrijke bijdrage aan de viering en de Bonifatiusprocessie leverde het Sint Jorisgilde uit Diessen, de Brabantse geboorteplaats van mgr. Van den Hout. Een bus vol Diessenaren toog naar het hoge noorden als eerbetoon aan hun gildeheer, oud-dorpsgenoot, priester en tegenwoordig bisschop van Noord-Nederland. Vaandel, vlaggen en tamboer ondersteunden de consecratie tijdens de eucharistie. In de viering werden door de bisschop ook twee geschilderde iconen van Bonifatius gezegend.

Goddelijke deugden

Terugkijken op 25 jaar priesterschap constateerde mgr. Van den Hout dat hij, anders dan anderen, in zijn leven niet een bijzondere switch kende qua geloofsovertuiging. Zijn katholieke basisgeloof, van huis uit meegekregen, had zich door studie en priesterpraktijk slechts verdiept: “Je zou me confessioneel kunnen noemen,’’ aldus de bisschop. ‘’Ik ben er steeds op bedacht dat ik geloof in de God van Israel, de God die Jezus heeft geopenbaard en die door de Heilige Geest in ons werkt (….) Ik heb nooit moeite gehad met mijn eigen katholieke traditie, alhoewel ik besef hoe de boodschap van het Evangelie en de leer van de Kerk in deze tijd moeilijk te communiceren zijn.’’ De goddelijke deugd van de Hoop verbond mgr. Van den Hout met zijn keuze voor het celibaat. Het ongehuwd zijn omwille van het Rijk Gods is hem ‘dierbaar en eigen geworden’ en een levensstaat als teken van een hogere werkelijkheid: “Het is niet alleen ongehuwd zijn, het is niet alleen geen seksualiteit, het is leven voor God en zijn Kerk. (…..) Het celibaat is een teken van de toekomstige wereld waarin God alles in allen is. Het is ook een teken van hoop voor wie niet tot een relatie in staat is, voor wie alleen is komen te staan. “ Tijdens zijn priesterleven verdiepte zich ook – ‘meer dan ik ooit had vermoed’ – de liefde voor de mensen. Mgr. Van den Hout: ”Een eenvoudig Brabants gezegde, als antwoord op de vraag hoe je een goed priester kunt zijn, luidt: ‘Veul van God houwen en de mensen gère zien.’ (…) De liefde beleef ik in mijn contact en in mijn belangstelling voor de mensen. Op deze wijze hebben de drie goddelijke deugden zich in mijn leven uitgewerkt.’’

Kleurrijke Processie

Ontmoeting van mensen tekende ook het oecumenisch treffen van katholieken en protestanten in de Bonifatiuskapel op zondagmiddag. Een kleurrijke processie met Bonifatiusrelieken, aangevoerd door het vaandel, vendelzwaaiers en de tamboer van het Sint Jorisgilde trok na de eucharistieviering naar het nationaal heiligdom, het Processiepark en de Bonifatiuskapel vlak buiten de binnenstad. Daags daarvoor, tijdens het Bonifatius Festival in kerkelijk centrum De Herberg van de PKN-kerk in Dokkum, waren van protestantse kant vier zelf ontworpen schutsmantels voor Maria gepresenteerd. Na beoordeling door Dokkumer modespecialisten en vertegenwoordigers van de Broederschap Onze Zoete Lieve Vrouw uit Den Bosch stonden de mantels ook in de Bonifatiuskapel geёxposeerd. Zondagmiddag namen PKN-predikant Herman de Vries en ds. Ton van der Wekken, dominee van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Dokkum, deel aan de afsluitende gebiedsviering onder leiding van vicaris Peter Wellen naast pastoor Paul Verheijen en bisschop Van den Hout.

filmpje bonifatiusdagen

FOTO VERSLAG BONIFATIUSDAGEN 2018
bonifatusdagfoto1bonifatusdagfoto2

 

 

 

 

 

bonifatiusdagfoto3

bonifatiusdagfoto4

foto5

foto 6

foto7

foto10