Kerkelijk vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren afhankelijk van beschikbare ruimte

Kerken mogen na 1 juli meer mensen toelaten bij de vieringen. Op de persconferentie van het kabinet, woensdag 24 juni jl. zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Dat verruimt ook het samenkomen in kerken. Aanvankelijk was de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli gesteld maximaal 100 personen. Die grens worden onder voorwaarden losgelaten.

Voorwaarden die blijven zijn: vooraf plaats reserveren;  vragen naar gezondheidsklachten die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus;  zitplaatsen worden op 1.5 meter afstand aangewezen. De beschikbare ruimte in een kerkgebouw is bepalend voor het maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Handhaving van de anderhalve meter afstand van elkaar blijft uitgangspunt.

Protocol

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-Katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus vanaf 1 juli nog steeds nodig om plaatsen vooraf te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen na te leven, zoals vastgelegd in het protocol.

In grote kerken kan men samenkomen met meer dan honderd mensen. In kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Het vraagt van parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw bij een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen: tellen en meten hoeveel kerkleden op anderhalve meter van elkaar in de kerk kunnen plaatsnemen. Het meten en tellen geldt ook bij vieringen in de open lucht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet Openbare Manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord op de vraag of processies geoorloofd zijn, en hoeveel mensen kunnen deelnemen. Daarvoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar het besmettingsrisico van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft daarom het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is dat ook zangkoren binnenkort mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volg de kerkelijke informatie via www.rkkerk.nl.

Download hier het aangepaste factsheet en de protocollen ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’ (versie 25-06-2020):

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (1 juli 2020)