Nieuwe priesterraad Bisdom Groningen-Leeuwarden

Op 18 april jl. is een nieuwe priesterraad voor het bisdom geïnstalleerd door bisschop mgr. Ron van den Hout. Het instellen van een nieuwe priesterraad is een verplichting van de bisschop binnen een jaar na inbezitname van de bisschopszetel. Na het vacant worden van de bisschopszetel op 29 februari 2016 is de vorige priesterraad formeel opgeheven. De priesterraad dient als adviesorgaan voor het beleid van de bisschop.

Eerder was al het besluit genomen om het aantal leden van de raad terug te brengen van elf naar negen leden. Ook zijn leden van de priesterraad niet meer per regio verdeeld, maar worden ze als één groep beschouwd. De emeriti-priesters zijn vertegenwoordigd door één emeritus-priester. Ongewijzigd bleef de regel dat de vicaris-generaal en de proost van het kathedraal kapittel qualitate qua lid zijn van de priesterraad. Het gegeven dat de bisschop twee priesters naar eigen keuze mag benoemen is eveneens gehandhaafd. De priesterraad kent verder een aantal toehoorders (auditores) namens andere geledingen in het bisdom. Zijn nemen deel aan de beraadslaging maar hebben geen stemrecht. De zittingstermijn van de priesterraad is vijf jaar.

Samenstelling priesterraad

De nieuwe priesterraad, onder voorzitterschap van onze bisschop, kent de volgende samenstelling:

1. Leden:

 • vicaris-generaal mgr. P.H.H. Wellen
 • drs. J.J.G. Tolboom
 • drs. A.K.H. Jellema
 • drs. T.T. Tjepkema
 • P.H.W. Verheijen
 • P.J.J. Stiekema
 • drs. H.M. Kuipers
 • C.N. Eba’a Asse C.S.Sp.
 • drs. M.J. Sinninghe Damsté

2. Auditores:

 • F.J.M. Wielens (uit de geledingen van de diakens)
 • mevr. drs. N.G. ten Wolde (uit de geledingen van de pastoraal werk[st]ers)
 • mevr. A.T. Oosting (uit de geledingen van de pastoraal werk[st]ers).

De instelling van een priesterraad in ieder bisdom is een besluit van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) en is nader omschreven in het kerkelijk wetboek:

“In elk bisdom dient een priesterraad ingesteld te worden, een groep priesters namelijk die als het ware de senaat van de bisschop is, het presbyterium vertegenwoordigend, wiens taak het is de bisschop in het bestuur van het bisdom volgens het recht te helpen om het pastorale welzijn van het hem toevertrouwde deel van het volk Gods zo goed mogelijk te bevorderen” (canon 495§1).

In de oprichtingsvergadering van 18 april jl. zijn voorstellen aangedragen voor gespreksonderwerpen in de komende jaren en zijn er vragen voorgelegd inzake een nieuw beleidsplan als vervolg op het lopende beleidsplan “Kwetsbaar en hoopvol”. Daarbij de vraag hoe voor nieuw beleid breed draagvlak wordt gevonden binnen alle geledingen van het bisdom.