Parochies en Vicariaten

Het bisdom Groningen-Leeuwarden telde in 2011 vierentachtig parochies en twee vicariaten. In 2018 zullen er als uitvloeisel van het beleidsplan Kwetsbaar en Hoopvol, negentien parochies zijn. Op de kaart staan de nieuwe parochies aangegeven. Via de rode linken komt u op de parochie-website terecht. Voor een overzicht van de kerken en vieringen klikt u hier.

Onder de parochie-linken treft u de formulieren en modellen voor parochies aan.

img-cluster2(2)


Vicariaat Friesland-Noordoostpolder (9 parochies per 1-1-2018)

 1. H. Jacobus de Meerdere per 1-1-2013
  Locaties: Harlingen, Franeker, Dronryp, St. Annaparochie, Vlieland en Terschelling
 2. Sint-Vitus per 1-1-2018
  Locaties: Easterwierrum, Jirnsum, Leeuwarden, Wergea, Wytgaard
 3. Pax Christi-parochie Noordoost Friesland per 1-1-2017
  Locaties: Dokkum, Burgum, Schiermonnikoog
 4. H. Clemens, rectoraat Ameland
 5. Antonius van Padua-parochie per 1-1-2014
  Locaties: Sneek, Heeg, Roodhuis en Blauwhuis
 6. Z. Titus Brandsma-parochie per 1-1-2014
  Locaties: Bolsward, Witmarsum, Workum en Makkum
 7. H. Christoffelparochie per 1-1-2015
  Locaties: Joure, St. Nicolaasga, Lemmer, Bakhuizen, Balk, Woudsend en Sloten
 8. H. Clara van Assisi-parochie per 1-1-2016
  Locaties: Drachten, Gorredijk, Oosterwolde, Zorgvlied
 9. HH. Petrus en Paulus-parochie per 1-1-2014
  Locaties: Heerenveen, Wolvega, Steggerda en Frederiksoord
 10. H. Emmausparochie per 1-1-2015
  Locaties: Emmeloord, Tollebeek, Rutten, Marknesse/Ens/Kraggenburg/Luttelgeest
  (NOP)


Vicariaat Groningen-Drenthe (10 parochies per 1-1-2018)

 1. Groningen-Martinus (2 kerkgebouwen: St. Jozefkathedraal en Franciscuskerk)
 2. H. Hildegard van Bingen-parochie per 1-1-2017
  Locaties: Groningen-Salvator-Maria, Groningen-Walfried – Haren – Zuidhorn
 3. Liudger-parochie per 1-1-2015
  Locaties: Bedum, Wehe den Hoorn, Kloosterburen, Uithuizen en Delfzijl
 4. Norbertus-parochie per 1-1-2014
  Locaties: Hoogezand-Sappemeer, Winschoten, Veendam, Oude Pekela, Nieuwe Pekela
 5. Franciscus van Assisi-parochie per 1-1-2015
  Locaties: Assen, Roden en Zuidlaren
 6. Heiligkruisparochie.nl per 1-1-2015
  Locaties: Stadskanaal, Musselkanaal, Mussel-Kopstukken, Zandberg en Ter Apel
 7. Parochie H. Drie-eenheid per 1-1-2016
  Locaties: Meppel – Hoogeveen – Beilen
 8. Immanuel per 1-1-2018
  Locaties: Coevorden, Nieuw-Schoonebeek, Schoonebeek, Steenwijksmoer, Weiteveen
 9. Goede Herder-parochie per 1-1-2015
  Locaties: Emmen, Barger Oosterveld, Erica, Emmerschans
 10. Maria, Hertogin van Drenthe-parochie per 1-1-2017
  Locaties: Emmercompascuum – Bargercompascuum – Klazienaveen – Zwartemeer

Modellen en formulieren voor parochies/PCI

Algemeen Reglement voor het parochiebestuur 

Algemeen Reglement voor het bestuur van een PCI

Uitschrijven als parochiaan uit de RK Kerk 

Formulier benoeming/herbenoeming/ontslag parochiebestuurslid

Eigen verklaring – benoeming parochiebestuur

Formulier benoeming/herbenoeming/ontslag – PCI-bestuurslid

Eigen verklaring – benoeming PCI

Aanvragen (gratis) Verklaring omtrent Gedrag VOG

 

Gedragscode Pastoraat RK Kerk geëvalueerd en herzien
gedragscode pastoraat

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1 juli 2014 hanteert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland de Gedragscode Pastoraat. Na evaluatie is de gedragscode in april 2018 aangepast en opnieuw vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst. De Nederlandse hogere oversten van religieuzen hebben de gedragscode geldig verklaard voor de religieuze instituten en de sociëteiten van apostolisch leven.

De Gedragscode Pastoraat is ter inzage via de websites van de Nederlandse R.-K bisdommen, de website van de Nederlandse Bisschoppenconferentie, de website van de KNR en de website van het R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag.

Zie:   Website van het R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Gedragscode Pastoraat 2018

Aanpassingen Gedragscode Pastoraat in 2018:

 • Uitbreiding van de werkingssfeer: Behalve beroepskrachten geldt de gedragscode ook voor vrijwilligers in de kerk die met minderjarigen werken. De gedragscode geldt ook voor beroepskrachten en vrijwilligers die werken met mensen met een verstandelijke beperking of anderszins kwetsbare personen. Voor deze doelgroepen geldt ook de VOG-verplichting (Verklaring Omtrent Gedrag).
 • Aanscherping verplichting tot het doen van aangifte bij een verdenking van seksueel misbruik van een minderjarige. De Gedragscode Pastoraat vermeldt nu: “Bij een klacht van seksueel misbruik van een minderjarige tenminste met een schijn van waarheid, doet de kerkrechtelijk verantwoordelijke daarvan onverwijld aangifte bij het openbaar ministerie c.q. de politie.”
 • Vermelding van klachtenbehandeling. De behandeling van klachten over personen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt is vastgelegd in het Reglement R.K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag. Vermelding van deze regeling is sinds 2018 ook opgenomen in de Gedragscode Pastoraat zelf.

Oproep bisschoppen

De bisschoppelijke oproep betreft de praktijk van zowel pastorale zorg in parochies als ook opleidingen voor pastoraal werk en daarmee verband houdende werkvelden: “Het openbare en privé-gedrag van degenen die pastoraal werkzaam zijn kan mensen inspireren en motiveren. Wanneer dat gedrag echter verwerpelijk of discutabel is, kan het ook aanstoot geven en het geloof van mensen ondermijnen. Wie pastoraal werkzaam is moet zich te allen tijde bewust zijn van de verantwoordelijkheden die met dit werk gepaard gaan”.

“De Gedragscode Pastoraat is geen vrijblijvend aanbod”, schrijven de bisschoppen in hun voorwoord van de gedragscode. “Wij vinden het urgent dat allen voor wie de Gedragscode Pastoraat geldt meewerken aan het handhaven en bevorderen van de sociale veiligheid in onze Kerk. Ook van onze kant zullen wij ons daarvoor in blijven zetten.”

Foto Ramon Mangold