Pastoor Rolf Wagenaar ere-kanunnik kapittel Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout heeft pastoor Rolf Wagenaar benoemd tot ere-kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd is hij geen regulier lid meer. Pastoor Wagenaar is als plebaan verbonden aan de St. Jozef kathedraal in de stad Groningen. Het kapittel is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak. Een ere-kanunnik mag blijven deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lang lid van het kapittel.