R.K. Dovenpastoraat, column mei 2019

In de adressenlijst van het bisdom staat bij het categoriaal pastoraat ook het dovenpastoraat vermeld. Voor u heeft dat – denk ik – niet een bekend gezicht. Voor mij wel. Diaken Marcel Broesterhuizen en pastoraal werkster Astrid van Engeland zijn de pastoraal verantwoordelijken. Het is een kerkelijke instelling onder verantwoordelijkheid van de bisschop van ’s-Hertogenbosch, maar landelijk werkzaam. Onlangs had ik een kennismaking met de diaken en met mw. Hilda Havinga, lid van de werkgroep en woonachtig in Haren (Gr.).

In de wereld van de doven is er de afgelopen decennia een kaalslag geweest. Ontwikkelingen waarmee alle parochies te maken hebben gekregen, hebben ook hun weerslag op het dovenpastoraat gehad. Men is er niet voldoende in geslaagd het geloof door te geven. Allerlei institutionele structuren zijn verdwenen. Vroeger was deze vorm van pastoraat goed geregeld via de katholieke instellingen voor doven.

Doven kunnen niet goed terecht in de gewone parochie. Er zijn bovendien grote onderlinge verschillen tussen doven. Mensen die doof geboren zijn, vormen een heel andere groep dan mensen die op latere leeftijd (plotseling) doof zijn geworden, of mensen die beperkt horend zijn. Hoe communiceert men met elkaar? Met gebarentaal? met aflezen? of met beperkte spraak ondersteund door gebarentaal? Het is voor horenden niet gemakkelijk aan te voelen, dat dit nogal wat uitmaakt.

Het R.K. Dovenpastoraat heeft bijna geen contacten in ons bisdom. Toch moeten we ons afvragen of er katholieke doven zijn. Is er interesse in een ontmoeting en een gesprek over onderwerpen als: wat kan het geloof voor mij als dove betekenen? Hoe is het gekomen dat ik ben afgehaakt?
Van 6 tot en met 11 oktober 2019 maakt het dovenpastoraat een bedevaart naar Lourdes (met de VNB). Als u daar belangstelling voor hebt, als u zelf of iemand die u kent, in contact zou willen treden met het dovenpastoraat: m.broesterhuizen@doofenkatholiek.nl of hildahavinga28@gmail.com

+ Ron van den Hout
bisschop van Groningen – Leeuwarden