Raad van Kerken tegen commissie Tweede Kamer: doe meer voor vluchtelingen in Griekenland

Bisschop Ron van den Hout, referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking,  nam in maart jl. deel aan een bezoek van een delegatie van de Nederlandse Raad van Kerken aan vluchtelingen in Griekenland. Hun bevindingen leidden tot een oproep aan regering en parlement.

 Nederland kan meer doen voor vluchtelingen in Griekenland: dat is de belangrijkste oproep van de Raad van Kerken. De Raad overhandigde gisteren een rapport met haar bevindingen aan de Commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer.  Het rapport pleit voor meer juridische hulp aan vluchtelingen, hulp bij integratie en aandacht voor de rol die kerken spelen in de opvang en het maatschappelijk debat.

Menselijk leed

De aanbevelingen van de Raad van Kerken werden in ontvangst genomen door kamerlid Anne-Marijke Podt, die namens D66 in de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid zit. Samen met haar collega-Kamerleden Bisschop (SGP), Ceder (CU), Koekkoek (Volt), Van Dijk (SP) en Piri (PvdA) luisterden ze naar een verslag van de reis door Christien Crouwel, secretaris van de Raad van Kerken. Crouwel  benadrukte dat de kerken de hachelijke situatie van vluchtelingen in Griekenland bij de Nederlandse politiek onder de aandacht wil brengen. “De Griekse kerken verrichten enorm goed werk verrichten voor hun naasten in nood, maar aan het menselijk leed van mensen op de vlucht mogen we niet voorbijzien.”

Solidariteit met Griekse kerken

De delegatie van de Raad van Kerken bezocht van zondag 13 tot en met vrijdag 18 maart kerken en hulporganisaties die zich inzetten voor vluchtelingen in Griekenland. Juist op het Griekse vasteland is de situatie schrijnend. Veel vluchtelingen wachten al jaren in kampen, honger komt regelmatig voor. Na een week van waarnemingen en gesprekken met Griekse kerkleiders, medewerkers van NGO’s, functionarissen, journalisten en vooral vluchtelingen zelf, komt de Raad tot de volgende aanbevelingen:

  1. Juridische bescherming: Breng juridische bijstand voor mensen die vastlopen in het asielsysteem op peil, inclusief capaciteit voor kerkelijke organisaties en NGO’s die deze juridische hulp verlenen. Maak in Europees verband afspraken over het niet terugsturen naar onveilige landen.
  2. Integratie: Centra voor vluchtelingen en migranten mogen geen detentiecentra worden. Houd de centra open zodat contact tussen vluchtelingen en de Griekse samenleving mogelijk blijft. Ondersteun kerkelijke en NGO-programma’s voor de integratie van vluchtelingen financieel en geef hen de nodige ruimte.
  3. Mensen van wie de asielaanvraag is afgewezen: Begeleid afgewezen asielzoekers naar een duurzaam perspectief, geef hen de benodigde juridische en maatschappelijke ondersteuning, en wat nodig is voor het dagelijks bestaan. Bewaak dat vluchtelingenhulp met een humanitair oogmerk niet wordt gecriminaliseerd.
  4. Hulp aan nieuwkomers met onderwijs en job coaching: Steun kerkelijke organisaties en NGO’s die nieuwkomers onderwijs en job training bieden.
  5. Bijdrage kerken aan hulpverlening en draagvlak voor nieuwkomers: Erken de rol van kerken en hun leiders en stimuleer het gesprek tussen kerken en de overheid, alsook de samenwerking tussen kerken onderling en met NGO’s.

 

Foto: V.l.n.r.: Dhr. Bisschop (SGP), mw. Podt (D66), mw. Koekkoek (Volt), dhr. Ceder (CU), mw. Tielens (adjunct-griffier Kamercommissie Justitie en Veiligheid), dhr. Van Loon (werkgroep Vluchtelingen), mw. Crouwel (algemeen secretaris Raad), dhr. Jungheim (Kerk in Actie).