Roepingen-editie bisdomblad Spreek!

Het bisdomblad Spreek! heeft een bijzondere editie uitgebracht die in zijn geheel gewijd is aan de roeping tot een leven als priester, diaken, pastoraal werker en kloosterling. Deze editie, die voor de gelegenheid Hoor! is getiteld, is vanaf nu hier te bekijken.

In het openingsartikel schrijft bisschop De Korte dat er in de komende jaren pastoraal gezien veel op het spel staat. Daarom is het volgens hem hoog tijd om de hand aan de ploeg te slaan en werk te maken van het geloof. Dat geldt volgens hem niet alleen voor gelovigen die zich geroepen voelen om priester, diaken of pastoraal werker te worden maar voor alle gedoopten van zijn bisdom.

Priesterstudent Remco Hoogma studeert momenteel in Rome en schrijft vanuit de Eeuwige stad over zijn roeping tot het priesterschap. Hij ziet zijn roeping niet als een zware of moeilijke weg maar als een weg die God met hem wil gaan.

Vijf priesters uit het bisdom vertellen wat roeping voor hen betekent. Zo wil Tjitze Tjepkema vooral een brug tussen mensen onderling en een brug tussen hen en Christus zijn. Maurits Sinninghe Damsté ziet zijn roeping vooral als een gezonden zijn om Christus aan de wereld te verkondigen.

Het roepingverhaal van Samuel is welicht een van van de bekendste roepingenverhalen uit de bijbel. Het ‘Spreek Heer, uw dienaar luistert’ is in de regel de kern van het gehoor geven aan de roepstem van God.

Pastoraal werkster Dorenda Gies benadrukt dat in de geloofsgemeenschap niet alleen de pastores degenen zijn die hun roeping volgen maar dat in feite elke parochianen een roeping heeft om zich in te zetten voor de naaste en de wereld.

Broeder Paulus verruilde kortgeleden het Trappistenklooster in Diepenveen voor een nieuwe communiteit op Schiermonnikoog. Hij hoopt daar met zijn medebroeders een voorbeeld te zijn voor eilanders en toeristen dat het mogelijk is als kloosterling alleen aan God genoeg te hebben.

Tenslotte vertelt Frans Wielens over zijn leven als permanent diaken. Het gaat er volgens hem bij het diaconaat vooral om de dienende en dienstbare kerk te laten oplichten, zowel in de wereld als aan het altaar. Het diaconaat staat immers vooral ten dienste van de ‘weduwe en wees’, kortom van hen die er hoe dan ook slecht aan toe zijn.

Gedrukte exemplaren van deze roepingen-uitgave van het bisdomblad zijn, tegen verzendkosten, te verkrijgen bij het bisdom Groningen-Leeuwarden. Stuur een mail of bel met 050-406 5888