Fondsen

U kunt de verschillende activiteiten van het bisdom Groningen-Leeuwarden steunen door middel van een gift of via een periodieke bijdrage. Deze (periodieke) giften zijn – onder voorwaarden – aftrekbaar van de belastingen: Het bisdom Groningen – Leeuwarden is namelijk aangemerkt als ANBI. Zeer de moeite waard, voor u én voor het bisdom! U kunt het bisdom ook gedenken in uw testament.

Heeft u hierover vragen, neemt u dan contact op met mw. drs. M. Lulofs. Zij is u graag van dienst.
Tel.: 050-4065888. Email:  m.lulofs@bisdomgl.nl.

 

Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden

Het Fonds Priesteropleiding van het Bisdom Groningen-Leeuwarden werft fondsen om de studie en opleiding van priesterkandidaten in het bisdom te bekostigen. De opleiding van priesterstudenten is relatief duur, omdat de meeste studenten pas op latere leeftijd gehoor geven aan hun roeping of deze pas op latere leeftijd ontvangen. Zij hebben dan geen recht meer op studiefinanciering. Om die reden kunnen wij uw financiële steun bijzonder goed gebruiken!

Bankrekening: NL94 INGB 0650 2508 26 t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen

 

Kadervorming

Het fonds Kadervorming maakt opleidingen mogelijk in de ruimste zin van het woord voor het professioneel kerkelijk kader van het bisdom Groningen – Leeuwarden. Zij zorgt er mede voor dat deze opleidingen blijvend kunnen worden gehouden. Dit fonds is indertijd ontstaan uit de opbrengst van het destijds gestichte seminarie. Het streven is om alle vormen van opleiding voor de pastorale beroepskrachten, zowel collectief als individueel uit dit fonds te betalen. Als u opleiding ook belangrijk vindt in de kerkelijke omgeving, is uw donatie aan dit fonds op het goede adres!

Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Kadervorming

 

Kerkopbouw

Het fonds Kerkopbouw is bedoeld om kerkopbouw (in brede zin) in het bisdom Groningen-Leeuwarden te ondersteunen. Het fonds wordt eveneens gebruikt om in parochies en op plaatsen waar dit volgens de bisschop nodig is, aanvullingen te doen in de kosten van pastorale zorg. De aanvragen en toewijzing van gelden uit het fonds Kerkopbouw zijn door middel van een reglement geregeld. Hierbij wijst onze bisschop een bijdrage toe aan initiatieven die de kerkopbouw in de parochies/geloofsgemeenschappen bevorderen.

Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Kerkopbouw

 

Bisschoppelijk Fonds

Met de middelen uit dit fonds worden kerkelijke en maatschappelijke activiteiten gefinancierd die de bisschop persoonlijk van belang vindt. Het gaat om een breed kader aan activiteiten dat hiervoor in aanmerking komt. U kunt door uw donatie een steentje bijdragen aan goede initiatieven die de moeite meer dan waard zijn, maar soms net even een (financieel) steuntje in de rug nodig hebben.

Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Bisschoppelijk Fonds

 

St. Bonifatiusfonds

Het St. Bonifatiusfonds is als afzonderlijk fonds ingesteld om de onderhoudskosten van het Bonifatiuscomplex (kapel en park) te Dokkum te kunnen financieren. Het Bonifatiuscomplex heeft als juridische eigenaar de R.K. parochie te Dokkum. Het bisdom is hierbij economisch eigenaar. Voor de grootschalige opknapbeurt zijn extern fondsen geworven. Om deze gerestaureerde staat te kunnen behouden is uw donatie meer dan welkom!

Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. St. Bonifatiusfonds

 

Fonds Oecumene

Het fonds Oecumene heeft als doel het ondersteunen van oecumenische initiatieven in brede zin. Het zet zich in voor de verbinding tussen kerken en geloofsgemeenschappen die de gedachte van de eenheid over en weer herkennen en de verdeeldheid tussen de christelijke kerken wil helpen op te heffen.

Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Oecumene

 

Fonds Diaconie

Dit fonds steunt diaconale initiatieven in de brede zin van het woord.
Binnen vele parochies van het bisdom Groningen – Leeuwarden zijn mensen actief op het terrein van diaconie. Hiermee geven zij gehoor aan de evangelische oproep om te doen aan werken van barmhartigheid in hun leven. Om deze goede werken te ondersteunen bestaat het Fonds Diaconie.

Wilt u ook zorgen dat deze initiatieven uitgevoerd kunnen worden, geef dan gericht door middel van uw bijdrage aan het Fonds Diaconie!

Bankrekening: NL42 INGB 0670 2655 78 t.n.v. het Bisdom Groningen-Leeuwarden te Groningen, o.v.v. Fonds Diaconie