Vacature diaconaal opbouwwerker Sint-Vitus Parochie i.o. (0,9 Fte)

De Sint-Vitus Parochie (in oprichting) ontstaat per 1 januari 2018 door fusie van de Rooms Katholieke parochies H. Marcus te Jirnsum, H. Wiro te Easterwierrum, Titus Brandsma te Leeuwarden, H. Martinus te Wergea/Warten en Maria Tenhemelopneming te Wytgaard.

Missie van de Sint-Vitus Parochie

De nieuwe parochie is een Rooms Katholieke geloofsgemeenschap die openstaat naar de wereld. Op vier verschillende locaties wil zij ruimte scheppen voor de genadevolle werking van Gods Geest, die tot ons komt vanuit Gods Woord en de viering van de sacramenten, zodat het heil van God bereikbaar is voor iedereen.

Geïnspireerd door het evangelie wil de nieuwe parochie de vier geloofsgemeenschappen stimuleren te werken aan groei in geloof en christelijke spiritualiteit. En daardoor een bijdrage leveren aan een samenleving waarin mensen oog hebben voor elkaar en daarom vorm geven aan gerechtigheid en solidariteit met de kwetsbare mens. De nieuwe parochie wil Christus zichtbaar maken in de lokale gemeenschap. Zij wil levendige gemeenschappen vormen, waar jong en oud elkaar mogen ontmoeten om van elkaar te leren hoe het evangelie in het leven van alledag handen en voeten mag krijgen. Ontmoeting, liturgie, catechese en diaconale activiteiten zullen de komende vijf jaar speerpunten zijn in het vorm te geven beleid.

Om de diaconie in de nieuwe parochie stevig te ankeren zijn het parochiebestuur en het bestuur van de Parochiële Caritas (PCI) op zoek naar een pastoraal werker (m/v) voor diaconaal opbouwwerk (0,9 Fte) voor de duur van 6 jaren.

Hij/zij maakt deel uit van het pastoraal team maar is uitsluitend belast met diaconaal werk. Een kerkelijke zending door de bisschop van Groningen Leeuwarden is een vereiste.

Wij zoeken een pastoraal werker (m/v) die vanuit de eigen persoonlijke Rooms Katholieke levensovertuiging de diaconie verder opbouwt en uitbreidt. Dat op basis van de sociale kaart van Jirnsum, Leeuwarden, Wergea/Warten en Wytgaard/Easterwierrum. Daarnaast is het doel om bestaande PCI en diaconale activiteiten van de voormalige parochies op één lijn te brengen, zonder afbreuk te doen aan ieders eigen identiteit en lokale behoeften.

Vanuit de Katholieke sociale leer is de diaconie niet alleen gericht op het Katholieke deel van de bevolking. Als parochie staan wij in de samenleving met oog voor de bestaande noden van wie dan ook. Sommige bestaande diaconale activiteiten zijn oecumenisch georganiseerd. Wij verwachten samenwerking met sociale wijkteams en andere instellingen. Alles gericht op evangelische vrede en gerechtigheid.

 De kandidaat heeft

a. een voltooide katholieke theologische opleiding, erkend door de bisschop van Groningen Leeuwarden,

b. een levensstaat en persoonlijke geloofsovertuiging die in overeenstemming is met de leer van de Rooms Katholieke Kerk,

c. rijbewijs B,

d. heeft affiniteit met en bij voorkeur ervaring in kerkelijke diaconie.

 De bezoldiging en arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers en afhankelijk van kennis en ervaring.

 Inlichtingen kunt u inwinnen bij pastor drs. G.M.H. Kamsma-Kunst, tel.: 06-12804205, e-mail gmh.kamsma@gmail.com of bij pastoor P.J.J. Stiekema, tel.: 058-2894090, e-mail p.j.j.stiekema@gmail.com.

Sollicitaties kunt u vóór 31 december 2017 richten aan vicaris generaal P.H.H. Wellen, Ubbo Emmiussingel 79, 9711 BG Groningen o.v.v. ‘Vertrouwelijk’.