Bisdom organisatie

Bestuur en staf

Het bestuur van het bisdom wordt gevormd door de bisschop en de bisdomstaf. De bisdomstaf bestaat naast de bisschop uit vicaris-generaal P.H.H. Wellen, bisschoppelijk vicaris en kanselier drs. A. Bultsma en econoom mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk.

Het bisdomkantoor is gevestigd aan de Ubbo Emmiussingel 79, 9711BG in Groningen.

Telefoon: 050-4065888.  (maandag t/m donderdag van 9.00 – 16.00 uur. Vrijdagmorgen van 9.00 tot 12.00 uur.)

E-mail: info@bisdomgl.nl .

Bankrekening:  (ING) NL42 INGB 0670 2655 78

Kamer van Koophandel (KvK)-nummer: 74791230

Voor bezoekers is parkeergelegenheid aan de achterzijde van het bisdomhuis (toegang via de Coehoornsingel)


Secretariaat van het bisdom Groningen-Leeuwarden
Kanselier drs. A. Bultsma
info@bisdomgl.nl

Personeelsfunctionaris en moderator van de curie
Vicaris-generaal P.H.H. Wellen
p.wellen@bisdomgl.nl

Mw. E.M.M. Bouwman-Klein
Secretaresse van de bisschop, tevens abonnementen van het bisdomblad SPREEK!
info@bisdomgl.nl

Mw. L. Winter
Telefoniste, secretariaatmedewerkster
l.winter@bisdomgl.nl

Economaat
Mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk
Econoom
m.lulofs@bisdomgl.nl

Communicatie en perszaken
Drs. L. de Hoop
l.dehoop@bisdomgl.nl
06 10914645

Huishoudelijke dienst
Mw. M.A. Kieviet-Blaauw
Hoofd huishouding

Mw. M.T. Dijkema-Post
Huishoudelijk medewerker

Bisdomwinkel
Eerste Communieproject, boeken en brochures

Adviesraden en commissies
Overzicht van diocesane adviesraden en commissies

Overlegstructuur in het bisdom

Na overleg met de Priesterraad en het Kapittel is door bisschop Ron van den Hout met ingang van 2019 de bisdomorganisatie op een aantal punten aangepast. Pastorale intervisiegroepen gaan over in een Regionaal Collegiaal Overleg per regio. Het Overleg Pastorale Beroepskrachten is vervangen door een jaarcyclus van zeven studiedagen en ontmoetingsbijeenkomsten. In plaats van de Regioraden is een brede Diocesane Pastorale Raad (her)opgericht als afspiegeling van het bisdom: clerici, religieuzen en leken van diverse leeftijdsgroepen en regio’s.   De brochure ‘Nieuwe structuren in het bisdom Groningen-Leeuwarden’ beschrijft de nieuwe overlegstructuur. Klik hier voor de brochure


AVG-nieuws: de model-privacyverklaring voor parochies is herzien

Om parochies te helpen bij het opstellen van hun privacyverklaring is er een model-privacyverklaring voor parochies beschikbaar. Dit model is herzien en te downloaden via rkkerk.nl. In deze nieuwe versie is nog duidelijker beschreven van wie een parochie persoonsgegevens ontvangt en voor welk doel deze worden verwerkt. Wij adviseren u dan ook met klem om vanaf nu met deze nieuwe model-privacyverklaring te werken!

Met deze model-privacyverklaring heeft de parochie een goed instrument in handen om mensen te informeren over welke gegevens de parochie verzamelt en waarom dit gebeurt.
Deze privacyverklaring is een model-document. Dit betekent dat het parochiebestuur de privacyverklaring kan aanpassen en vaststellen.

De geldende privacyregels schrijven voor dat mensen in heldere en begrijpelijke taal worden geïnformeerd over wat er met hun gegevens gebeurt. In de herziene model-privacyverklaring zijn een aantal onderwerpen verduidelijkt of met voorbeelden toegelicht. De parochies wordt geadviseerd de privacyverklaring voor de eigen parochie vast te stellen en dan direct op de parochiewebsite te plaatsen.
In de onderstaande situaties wordt de privacyverklaring door de parochie aan een betrokkene overhandigd (dit kan ook digitaal, bijvoorbeeld via e-mail):
* Aan ouders van een dopeling bij de aanmelding voor het sacrament van het Doopsel;
* Aan volwassenen bij de registratie van de opname in het catechumenaat;
* Aan de huwelijkskandidaat(aten) indien hij of zij niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk;
* Aan contactpersonen opgenomen in het nabestaanden en/of begraafplaatsregister (grafrechten) indien de contactpersoon niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.
* Aan de vrijwilliger, indien de vrijwilliger niet is ingeschreven in de ledenadministratie van de R.-K. Kerk.

De herziene versie van de privacyverklaring kunt u downloaden: Model-Privacyverklaring-R.-K.-Parochie versie 1 oktober 2021. Ook kunt u een abonnement op de AVG-nieuwsbrief van RKKerk.nl nemen via https://www.rkkerk.nl/avg/. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de AVG die voor u als parochie van belang zijn.

AVG : Kerk en privacy-wet 

De kerk moet evenals andere instellingen en bedrijven ‘AVG-proof’ zijn. Het landelijk Secretariaat van het Rooms-Katholiek Kerkgenootschap (SRKK) heeft regelgeving van de ‘privacy-wet’ (AVG) vertaald naar praktische handleidingen voor parochies, bijvoorbeeld als het gaat over het parochieblad, de eigen website en administratie.

Voor de parochies is ook een geactualiseerd Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies (2018) van kracht. Regels voor hoe om te gaan met persoonsgegevens en privacy in parochies waren eerder door de RK kerk vastgelegd in het Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies (2006). Dit reglement is nu aangepast naar de AVG.

Via de landelijke website rkkerk.nl worden parochies, PCI’s en andere betrokkenen op de hoogte gehouden.

Meer informatie:   https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/avg/


Diocesane Regelingen
Diocesane Regelingen 2022

Fonds Priesteropleiding
Fonds Priesteropleiding bisdom Groningen Leeuwarden

Machtigingsformulier
17.2 Machtigingsaanvraagformulier

Onderscheidingen
Criteria met betrekking tot onderscheidingen

Collecteschema’s
COLLECTESCHEMA 2022