Werkbezoek bisschop Van den Hout aan Leeuwarder gevangenis

Gedetineerden in gesprek met de bisschop

Op 14 april jl. is de Penitentiaire Inrichting van Leeuwarden bezocht door mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op initiatief van geestelijk verzorger Geert Rozema maakte de bisschop kennis met hedendaagse pastorale zorg voor gevangenen. Mgr. Van den Hout voerde geloofsgesprekken met christelijke gedetineerden en verdiepte zich in de samenwerking van gevangenispersoneel en geestelijke verzorgers van diverse gezindten in de PI Leeuwarden. Pastorale zorg en ‘restorative justice’ voor gevangenen draagt bij aan een beter leefklimaat in de gevangenis en re-integratie van gedetineerden in de samenleving.

Restorative justice

Gevangenismedewerkers en geestelijk verzorgers werken in de PI Leeuwarden onderling samen voor gedetineerden die gemotiveerd zijn om mee te doen aan ‘Restorative justice’ . Dit zgn. ‘herstelgericht werken’ stelt zich ten doel om na een delict of conflict recht te doen aan betrokkenen door veroorzaakt leed en aangerichte schade waar mogelijk te herstellen door persoonlijke inzet van de gedetineerde. Deze opstelling begint met zelfkritische vragen als: ‘Ben je als gedetineerde je ervan bewust wie je getroffen hebt met je daad? Ben je bereid er verantwoordelijkheid voor te nemen en vragen te beantwoorden waar getroffenen mee zitten? Hoe kan je als dader werken aan herstel van zelf opgelopen beschadigingen en welke rol kan de gemeenschap in dat proces spelen?’ Gedetineerden, geestelijk verzorgers en gevangenispersoneel luisteren naar signalen van gevangenen. De organisatie ‘Perspectief Herstelbemiddeling’ – voorheen Slachtoffer in Beeld – zoekt eventueel contact met slachtoffer(s) en kan in contacten met daders bemiddelen. Er wordt ook samengewerkt met Humanitas en de christelijke organisatie Exodus die zich richt op integratie van ex-gedetineerden.

Vrijwilligersbezoek

Bij zijn werkbezoek in Leeuwarden nam mgr. Van den Hout deel aan geloofsgesprekken in een internationale groep van christelijke gedetineerden. Naast het Huis van Bewaring, voor verdachten in afwachting van hun rechterlijk vonnis, maakte de bisschop verder kennis met penitentiaire inrichtingwerkers en ‘gestraften’ op andere afdelingen. ‘Herstelgericht werken’ met gedetineerden betekent dat diverse functies en gezindten samenwerken in de PI Leeuwarden: gevangenbewaarders, medische dienst, beveiliging, afdelingshoofden, werkmeesters, sportmedewerkers en geestelijk verzorgers. RK geestelijk verzorger Geert Rozema maakt deel uit van een team, waarin ook een dominee, humanist, imam, pandit en boeddhist participeren. Even zo belangrijk is regelmatig persoonlijk bezoek van gedetineerden door vrijwilligers, gecoördineerd door Exodus. Bezoek uit barmhartigheid bij mensen waar soms niemand in de samenleving meer naar omkijkt.

Contact

Lammert de Hoop, perschef bisdom Groningen-Leeuwarden, M 06 – 109 14 645

RK geestelijk verzorger Geert Rozema, PI Leeuwarden Tel. 088-0742634