Skip to content

Adviesraden en Commissies

Kapittel

Bij de oprichting van het bisdom Groningen (1956; paus Pius XII) is het kathedraal kapittel opgericht, bestaande uit zeven priesters, kanunniken geheten. Bij vertrek van de bisschop stelt het kapittel een terna op: een lijstje met drie namen van priesters die men geschikt acht voor de bisschopszetel van Groningen – Leeuwarden. Voorts moet het kapittel samen met de Raad voor Economische Aangelegenheden aan de bisschop (en de bisdomstaf) toestemming verlenen voor daden van buitengewoon beheer, met name ook voor daden van vervreemding boven €200.000. Het kapittel vergadert vier keer per jaar en de bisschop is er normaliter bij aanwezig.

drs. J.J.G. Tolboom, pastoor (proost)
drs. L.R. van der Wal, pastoor (secretaris)
drs. V.A.H. Maagd, pastoor
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. A. Bultsma, bisschoppelijk vicaris
P.J.J. Stiekema, pastoor
A.G.Buter, pastoor

Priesterraad

De priesterraad van het bisdom bestaat uit negen leden (priesters) en drie auditores (permanent diaken en pastoraal werkers). Zij adviseren de bisschop over pastoraal beleid en komen vier keer per jaar bij elkaar onder leiding van de bisschop. De priesterraad wordt deels gekozen door collega pastores en deels door de bisschop benoemd. Iedere vijf jaar wordt de priesterraad opnieuw samengesteld.

mgr. dr. C.F.M. van den Hout, bisschop (voorzitter)
P.H.H. Wellen, vicaris-generaal
drs. J.J.G. Tolboom, pastoor
drs. A.K.H. Jellema, pastoor
drs. T.T. Tjepkema, pastoor
B.J.J. Buit, pastoor
K.J. Mielnik, pastoor
H.J. Garcia Léon, parochievicaris

Auditores priesterraad:
S.J. Hof, diaken
mevr. A.T. Oosting, pastoraal werker
mevr. drs. Th.M. Gies, pastoraal werker

Diocesane vergadering van pastoraal werkers (DVPW)

Secretariaat:
bestuurder: drs. J.M. F. van Beek

Diocesane Pastorale Raad (DPR)

De Diocesane Pastorale Raad (DPR) is een vertegenwoordiging van gelovigen in het bisdom: priesters, religieuzen en leken. DPR-leden zijn verbonden met diverse geledingen van de kerk, zoals parochiebesturen en -locaties, katholiek onderwijs, geestelijk verzorgers, caritasinstellingen en nieuwe bewegingen. Ook leden van de bisdomstaf en dienstverlening maken deel uit van de DPR, die in totaal uit 35 à 40 leden bestaat. De Raad komt twee keer per jaar bijeen, en verkent op studieuze wijze beleidsvraagstukken van het bisdom. Met name over perspectief en ontwikkelingen op langere termijn. In een open dialoog adviseert de DPR de bisschop en doet voorstellen voor praktische besluiten. De lekengelovigen en priesters van het bisdom vormen samen het volk van God. De DPR is er een weerspiegeling van met de bisschop als eindverantwoordelijke. De opzet sluit ook aan bij het proces van de synodale weg, voorgesteld door paus Franciscus.   

Voorzitterschap:

Bisschop C.F.M van den Hout (voorzitter) en drs. D.T.T. Kamsma (dagvoorzitter)

Leden namens de curie
lic. drs. A. Bultsma (bisschoppelijk vicaris/kanselier)
dhr. P.H.H. Wellen (vicaris-generaal)
mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (econoom)

Leden/pastores:

drs. A.K.H. Jellema (pastoor),
drs. T.T. Tjepkema (pastoor),
drs. J.J.G. Tolboom (pastoor),
H.J. Garcia Léon (parochie vicaris),

B.J.J. Buit (pastoor),
mw. A.T. Oosting (pastoraal werker),
K.J. Mielnik (pastoor),
mw. drs. Th.M. Gies (pastoraal werker),
S.J. hof (diaken),


mw. drs. P.G.M. Hamersma-Sluis (pastoraal werker),
Zr. D. Brylak, (SMMP)

Leden/leken:

dr. S.M.J. Bakker,
mw. drs. M.C.J. Boersen-Rigter
mw. drs. A. Wachter-van Veen,
dhr. J.L.R. Coppes,
mw. M. Trzpis-Bremer,

dhr. M.A. Hibma,
mw. C.A.F. Halman,
dhr. F. Meijer,

mw. M. Tholen-Platzer,
dhr. H.J.A.M. Helmich,
dhr. G.J. Veldhuis,

mw. M. de Winter,
dhr. T. van der Werf,
mw. L.J.M. Hobert,

Faciliterende ondersteuning:

Dienstverleners

M.m.v. J.G.M. Klaassen l.i.c. (kerkopbouw)

drs. L. de Hoop (hoofd communicatie en perszaken)

Centrum v. Parochie Spiritualiteit

dr. T. Schilling

Raad voor Economische Aangelegenheden (REA)

In de REA heeft een aantal leken-gelovigen zitting, persoonlijk gekwalificeerd op het gebied van notariaat, grondzaken, beheer en financiën. Zij adviseren de bisschop en de diocesaan econoom op zakelijk gebied. Toestemming van de REA aan de bisschop (en zijn bisdomstaf) is ook noodzakelijk voor daden van buitengewoon beheer, met name daden van vervreemding boven € 200.000. De REA keurt ook de jaarrekening van het bisdom goed. Formeel stelt zij de begroting vast waarmee de econoom moet werken. Op dit moment bestaat de REA uit 8 leden met de bisschop als voorzitter.

bisschop C.F.M. van den Hout (voorzitter)
mw. drs. H.M. Lulofs-van Rijnberk (Econoom, adviseur)
mr. J.N.G.J. Kuin
dhr. A.M.A.J. Minnema AA

dhr. J.J.C. Hettinga
dhr. A.H.P. van Berckel
mw. M.C.A. Mennes-Schumacher
dhr. F.A.M. Keurentjes

Diocesane Commissie Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit (DCKK)

De Diocesane Commissie voor Kerkinrichting en Kerkelijk Kunstbezit Bisdom Groningen – Leeuwarden (DCKKK) adviseert de bisschop en de parochies over de cultuurhistorische waarde van gebouwen en het kunstbezit van parochies. De leden zijn experts op deze terreinen.

Er is overleg met parochies over de inrichting van kerkgebouwen bij plannen voor verandering of renovatie. De commissie adviseert ook bij restauraties en onderhoud als er cultuur- en architectuurhistorische aspecten in het geding zijn. Dit gebeurt in afstemming met de bouwinspectie (Stichting Oude Groninger Kerken).

Daarnaast adviseert de commissie over beheer en registratie van roerend en onroerend kunstbezit van parochies. Registratie van objecten is van groot belang voor verantwoord beheer (fusies, veiligheid enz.) en kennis van de enorme schat aan religieus erfgoed in Nederland. Hiervoor bestaat samenwerking met Museum Catharijneconvent in Utrecht die de landelijke inventaris van kerkelijk kunstbezit beheert (zgn. Kerkcollectie Digitaal).

Contact met de DCKKK: via Lisette Winter (bisdomsecretariaat): l.winter@bisdomgl.nl of telefoon 050-4065888 (vrijdagmiddag gesloten)

prof. dr. S.L. de Blaauw (voorzitter)
mw. E. de Jong
mw. drs. S. van Lier

drs. V.A.H. Maagd, pastoor
dhr. J.P. Jorna
dhr. L.C. den Hartog

Benoemingencommissie (voor kandidaten van buiten het bisdom)

P.H.H. Wellen, vicaris-generaal (voorzitter)
drs. G.M.H. Kamsma-Kunst
drs. V.A.H. Maagd, pastoor
lic. J.G.M. Klaassen

Commissie archieven van kerkelijke instellingen

drs. E.O. van der Werff (voorzitter)
drs. Th. M. van Mierlo (auditor-secretaris)
drs. A. Bultsma, (lid)
Dhr. T.J. Jongsma (extern lid, kerkelijke archieven)

Bouwadviseur Stichting Oude Groninger Kerken

Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen
Contactpersoon: M. van Santen, bouwkundige
Tel.: 050-3123569, fax: 050-3142584
e-mail: info@groningerkerken.nl
www.groningerkerken.nl