Bisdomblad Spreek oktober 2020: Heilige levensmomenten en waterschaarste

Thema van het oktobernummer van het bisdomblad Spreek! is ‘Sacramenten’. Pastores, pastoraal werkers en bisschop Ron van den Hout geven persoonlijke reflecties op de betekenis van de sacramenten van de RK kerk. Pastoor Karol Mielnik, bijvoorbeeld, beantwoordt in een persoonlijke brief ouders die zich afvragen wat het goede is van de kinderdoop. Pastoor Arjen Jellema laat zien hoe een vertrouwelijk gesprek als eigentijdse biechtvorm ook heilzaam kan zijn. Bisschop Van den Hout stelt dat vruchtbare ‘heilseconomie’ niet kan zonder de wederkerigheid van echt geloof en viering van het sacrament. Alle sacramenten komen in het blad aan bod.

Thomas Quartier, Benedictijn en hoogleraar Liturgiewetenschap, licht toe in een gastinterview hoe katholieke sacramenten in de kerkhistorie zijn bepaald om het heilige concreet aanvaardbaar te maken, mede onder invloed van de maatschappij. Hij ziet in onze tijd bij mensen, ook buiten de kerk, toenemende behoefte aan nieuwe rituelen in het leven: ‘om te vieren, om zingeving en gevoelens te delen bij heilige levensmomenten’. Quartier: ‘’Er is grote behoefte aan contact zonder oordelen en vooroordelen wederzijds (….) We kunnen op zoek gaan naar tussenvormen naast onze sacramentstraditie. Gevoed vanuit ethiek, counseling en bepaalde rituelen om in te spelen op veranderd maatschappelijk leven.’’

Veranderend maatschappelijk leven komt anderszins ook naar voren in het bisdommagazine. Zoals berichten over 65 jaar Solidair Fryslân en de vluchtelingmanifestatie Share the Journey in Groningen, waar ex-asielzoekers verhalen deelden over de opbouw van een nieuw bestaan in Noord-Nederland. Een katholieke wetenschapper en waterschapbestuurder, respectievelijk prof. Cees Buisman en dijkgraaf Hein Pieper, gaven tijdens de Bonifatiuslezing eind september op het watertechnologisch instituut Wetsus in Leeuwarden hun visie op de zoetwaterschaarste die door klimaateffecten en overconsumptie de komende jaren op ons af komt: wereldwijd en in de Nederlandse delta. Hun oproep tot ‘economie van het genoeg’ vanuit ecologische en katholiek-sociale waarden, in plaats van blind geloof in groei, sluit aan bij de ’ecologische bekering’ bepleit door paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Sí (2015). Presentaties van Share the Journey en de Bonifatiuslezing staan op de website van het bisdom.
bisdomgl.nl/bonifatiuslezing-2020-waterschaarste-en-laudato-si/