Skip to content

Bestuur en beleid

Het bestuur van het bisdom wordt gevormd door de bisschop
en de bisdomstaf. De bisdomstaf bestaat naast de bisschop uit
vicaris-generaal P.H.H. Wellen, bisschoppelijk vicaris en
kanselier drs. A. Bultsma en econoom mw. drs. H.M. Lulofs-van
Rijnberk.

Beleidsplan 2020-2026

De toekomst van de kerk vereist vooruitkijken. Doorgaan op de weg van krimp en vergrijzing? Vinden we nieuwe vormen van gemeenschap? Om ouderen onderdak te bieden en nieuwe priesters en gelovigen aan te trekken? De wereld is in transitie. Internationalisering en individualisering kleuren de leefomgeving en hedendaagse media. Economie en ecologie veranderen leefstijl en arbeidsmarkt. Milieu- en klimaatproblematiek bedreigt de schepping. Kerk en christelijk geloof lijken minder vanzelfsprekend, al leeft er brede spirituele belangstelling. Gods Geest blijft werkzaam in de schepping, in onze Kerk en in deze samenleving. Missionaire geloofsgemeenschappen zijn belangrijk in Noord-Nederland.

In 2020 is door de bisschop na raadpleging van de Diocesane Pastorale Raad het beleidsplan ’Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof’ vastgesteld. Bedoeld als richtinggevend document voor praktische beleidsvorming in 2020-2026. Over zes onderwerpen wordt de komende jaren gesproken in het bisdom. Ze raken het kerkelijk leven in elke parochie:

De kracht van de kerk

Lerend geloven, gelovend leren

De zondag vieren, en verder?

Diaconie en caritas

Structuren in de nieuwe parochie

Financiering en gebouwen

‘Financiering en kerkgebouwen’ is voor 2021 als eerste bezinningsthema bepaald.

Beleidsplan

Adviesraden en Commissies

Het bisdom kent Adviesraden en Commissies.

Bekijk hier