Skip to content

Diocesane Dienstverlening

Het bisdom ondersteunt geloofsgemeenschappen met Diocesane dienstverleners en Bisschoppelijk gedelegeerden. Voor de werkvelden Kerkopbouw, Diaconie en Caritas, en Communicatie zijn ‘diocesane dienstverleners’ aangesteld met professionele kennis en ervaring op deze gebieden. Parochies kunnen op hen een beroep voor ondersteuning van bestaande of ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Coördinatie op bisdomniveau, zo nodig, is daarbij een tweede hoofdtaak.

Diocesane dienstverleners

Bisschoppelijk
gedelegeerden

Het bisdom kent tevens ‘Bisschoppelijk gedelegeerden’ voor werkvelden die ondermeer raken aan geestelijk-pastorale zorg. Vaak zijn dit deeltijdfuncties van priesters/pastoors in het noordelijk bisdom.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Liturgie

drs. V.A.H. Maagd pr
Tel. 050 – 3124215
E-mail: pastoormaagd@gmail.com.

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Oecumene

lic. drs. A. Bultsma pr.
Tel: 0515-572206
E-mail: a.bultsma@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Priesters

P.H.H. Wellen pr.
tel: 0528-262756
E-mail: p.wellen@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde voor de Geestelijke verzorging in zorginstellingen

P.H.H. Wellen pr.
tel: 0528-262756
E-mail: p.wellen@bisdomgl.nl

Bisschoppelijk gedelegeerde voor Jongerenwerk

Het jongerenplatform organiseert allerlei activiteiten voor tieners en jongeren tussen de 12 en 28 jaar. De activiteiten bestaan uit een geloofsaspect: eucharistieviering, gebedsviering, catechese of geloofsverdieping en een leuk en gezellig onderdeel: samen eten, bowlen, lasergame spelen, schaatsen….  We brengen jongeren uit het hele bisdom bij elkaar zodat ze elkaar leren kennen, het geloof samen vieren, verdiepen en delen. Twee bijzondere activiteiten zijn de tienerweekenden in het bedevaartsoord Heiloo in Noord-Holland. Van vrijdagavond tot zondagmiddag momenten van geloof, spelletjes en gezelligheid. Deelnemers ervaren deze weekenden altijd heel positief en verrijkend. Tieners geeft het de mogelijkheid om het geloof te verdiepen en er in te groeien. Op een aangename, ontspannende, leuke en toch serieuze manier.

Contact Jongerenplatform: pastor Henyer Garcia Léon, tel 0592-312181/06-26336116 
E-mail: priesterfranciscusparochie@gmail.com

Diocesane werkgroep Woonwagenpastoraat

Het pastoraat voor woonwagenbewoners, Sinti en Roma, krijgt gestalte binnen het parochiepastoraat van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het vraagt om specifieke ( pastorale) zorg en aandacht van pastoraalwerkenden en vrijwilligers in het parochiepastoraat. De diocesane werkgroep ziet toe en ondersteunt dit woonwagenpastoraat door parochies. Leden van de werkgroep zijn de landelijke woonwagenpastor, een stafmedewerker van het bisdom, een medewerker van katholieke maatschappelijke organisatie Solidair Groningen & Drenthe, alsmede vrijwilligers die vanuit de parochie contact onderhouden met woonwagenbewoners.

 F.J. M. Wielens, diaken van het bisdom, is voorzitter van de Diocesane Werkgroep.
E-mail: lowiel@ziggo.nl  tel. 06 2451 1066


Roepingengroep o.l.v. pastoor Tjepkema
Tel. 06-11273673
E-mail: tjitze.tjepkema@planet.nl


Bisschoppelijk gedelegeerde voor het Onderwijs

De bisschoppelijk gedelegeerde is vertegenwoordiger en medewerker van het bisdom op het gebied van katholiek onderwijs. Namens de bisschop is hij belast met de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke en religieuze identiteit van scholen, zowel in het basis- als voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen. Aandacht gaat vooral uit naar levensbeschouwelijke, religieuze en ethische aspecten van het onderwijs, de katholieke identiteit van de school, en de organisatie van het onderwijs.

De bisschoppelijk gedelegeerde is ook gecommitteerde bij student examens voor het diploma Katholiek Godsdienstonderwijs van de christelijke lerarenopleidingen voor het basisonderwijs (PABO). Bisschoppelijk gedelegeerde Onderwijs is pastoor Peter Stiekema.

Contactpersoon pastoor P.J.J. Stiekema,
e-mail: p.j.j.stiekema@gmail.com


Diocesane werkgroep Partnerverlies

De werkgroep ondersteunt mensen die hun levenspartner door de dood hebben verloren. Twee keer per jaar organiseert de werkgroep een ontmoetingsdag voor betrokkenen, telkens op een andere plaats in het bisdom. Daarnaast is er het zogeheten brievenpastoraat. Gedurende ongeveer twee jaar ontvangen geïnteresseerden elke twee maand een brief van de werkgroep (in totaal veertien keer). De brieven zijn geschreven door werkgroepleden vanuit hun eigen ervaringen met partnerverlies. Ze verwoorden gevoelens van rouw, troost en bemoediging in teksten en gedichten. 

Contactpersoon werkgroep: pastoraal werker Wiebe Mulder, tel. 0514-602163 e-mail: whmmulder@live.nl

Brievenpastoraat: secretariaat Lisette Winter, tel. 050 – 4065888. E-mail: l.winter@bisdomgl.nl.Bisschoppelijk gedelegeerde voor Emeriti

M.M.J. Schilder-Reijrink
Tel. 06-12529410
E-mail: magdaschilder@hotmail.com

Overige
dienstverleners

Het bisdom biedt voor parochies en PCI’s ondersteuning aan bij het voeren van de financiële administratie. Onder de dienstverlening rekenen we ook de ceremoniarius van de bisschop.

Dienstverlener financiële administratie

B. Broekman
E-mail: b.broekman@bisdomgl.nl
G.M. de Winter-Bolmer

E-mail: s.dewinter@bisdomgl.nl

Ceremoniarius van de bisschop

J.M.C. Krijnsen
E-mail: johankrijnsen@hotmail.com