Bisschop Groningen-Leeuwarden over abortus en euthanasie tijdens Bonifatiusdagen 2019

Kerk kiest voor kwetsbaar leven
De mens is kwetsbaar aan het begin en aan het eind van zijn of haar bestaan.  In beide levensfasen kiest de Kerk primair voor de beschermwaardigheid van het leven:  van het ongeboren kind en van de kwetsbare stervende mens.  Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sprak zich uit in zijn homilie tijdens de eucharistieviering van de Bonifatiusdagen, zondag 16 juni in Dokkum.  Lees verder

John S. de Zwart parochievicaris parochie heilige Christoffel

Met ingang van 1 juni jl. is J.S. de Zwart, priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, door de bisschop benoemd als parochievicaris in de parochie Heilige Christoffel. Samen met pastoor H. Nota, parochievicaris drs. R.J.B. Hoogma, pastoraal werkster A. Schothorst-Vos, vormt hij het pastorale team. Zijn standplaats is de pastorie van Joure. Op zaterdag 8 juni jl. vond de presentatie plaats in Lemmer. De bisschop wenst hem veel arbeidsvreugde en bovenal Gods onmisbare zegen toe bij de vervulling van zijn pastorale werk.

Pastoor Rolf Wagenaar ere-kanunnik kapittel Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout heeft pastoor Rolf Wagenaar benoemd tot ere-kanunnik van het kathedraal kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. In verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd is hij geen regulier lid meer. Pastoor Wagenaar is als plebaan verbonden aan de St. Jozef kathedraal in de stad Groningen. Het kapittel is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak. Een ere-kanunnik mag blijven deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lang lid van het kapittel.

Benoeming pastoraal werkster Myriam Oosting

Met ingang van 1 september a.s. is pastoraal werkster Myriam Oosting voor 0.8 fte benoemd in de parochie Heilige Hildegard van Bingen in de stad Groningen, Haren en Zuidhorn.  In samenwerking met pastoor Arjen Jellema vormt zij daar het pastoraal team van de parochie.
Myriam Oosting werkt momenteel als pastoraal werker in zuidoost Drenthe voor de parochie Maria Hertogin van Drenthe (Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer).

Titus Brandsma Special en eigentijds muziektheater

Zalige Titus verdient heiligverklaring

Pater Karmeliet Titus Brandsma trekt veel publiciteit en volle zalen in noord Nederland. Aanleiding is een professionele muziektheaterproductie over het leven van Titus, die nog tot en met het Pinksterweekend (10 juni) wordt opgevoerd in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Centraal thema is de ‘heiligheid’ van Titus: een discussie tussen God en de Duivel, en Titus’ inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse mens. De voorstelling maakt veel indruk en trok sinds de première vrijdag jl. meer dan 2500 bezoekers. Lees verder

‘Zie mij aan’: Bonifatiusdagen 2019

vrijdag 14 juni 2019

Van 14 t/m 16 juni zijn de Bonifatiusdagen te Dokkum. Thema van het weekend is ‘Zie mij aan’.
God ziet de mens. Zien wij elkaar nog, spreken we elkaar aan? Geloof en samenleving kan er niet zonder, zeker in tijden van aandachttrekkende mobieltjes. De Bonifatiusdagen zijn een gevarieerd programma voor jong en oud. Mede geïnspireerd door Titus Brandsma’s bekende gedicht ‘O Jezus als ik u aanschouw’. Titus komt bij menigeen in het noorden even dichtbij door de theatervoorstelling over zijn leven vanaf 31 mei t/m 10 juni in de Bonifatiuskapel. (www.titus2019.nl) Meer informatie

Gerardus Majella Bedevaart in Barger-Oosterveld

zondag 23 juni 2019

Op zondag 23 juni a.s. start de Gerardus Majella bedevaart om 10.30 uur met de Eucharistieviering in het kerkenbos (ligt naast de begraafplaats) van Barger-Oosterveld en aansluitend de processie met het Heilig Sacrament en de reliek van Gerardus. De bedevaart valt dit jaar samen met het Hoogfeest van het Heilig Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus, kortweg Sacramentsdag genoemd. Meer informatie

Diocesane Pastorale Raad actief van start

Zaterdag 13 april jl. was in Joure de oprichtingsbijeenkomst van de Diocesane Pastorale Raad (DPR) van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Vertegenwoordigers van lekengelovigen en pastorale beroepskrachten participeren in dit nieuwe adviesorgaan van de bisschop. De DPR bezint zich twee keer per jaar op actuele ontwikkelingen in het bisdom. Gekozen is voor ‘studieuze bijeenkomsten’ die van advies dienen voor besluiten door de bisschop en bisdomstaf. Bisschop Van den Hout omschreef bij zijn inleiding de missie van de kerk als ‘’het geloof bewaren, beleven en doorgeven’’ en ‘’God present stellen in deze wereld.’’

De eerste DPR-bijeenkomst was een strak georganiseerde brainstorm met afwisselende groepsgesprekken en plenaire conclusies. Alles onder de bezielende leiding van raadsvoorzitter en leken-Dominicaan Dominicus Kamsma. ‘’Een goed bestede, zinvolle dag!’ aldus een van de aanwezigen na afloop. De DPR reageerde onder meer op het voorstel van de bisdomstaf voor een alternatieve voorbereiding van nieuw diocesaan beleid vanaf 2020. De eerstvolgende DPR is op 16 november a.s.

Lees verder

Remco Hoogma tot priester gewijd

Bisschop Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, heeft zaterdag 18 mei jl. Remco Hoogma tot priester gewijd in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Het was een feestelijke viering in een volle kathedraal op een zonnige, bijna zomerse dag.  Mgr. Van den Hout stond in zijn homilie stil bij het ‘gekozen zijn’ van de wijdeling: ‘’De priester is een geroepene die zich meldt om gewijd te worden. Hij mag zichzelf ook zien als iemand die gekozen is. Lees verder