Retraite Maart 2020: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

vrijdag 27 maart 2020

Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus.  Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Meer informatie

Jubileumviering: 50 Jaar Raad van Kerken Fryslan

De Friese Raad van Kerken bestaat 50 jaar. Op zondag 15 december is vanaf 15.00 uur in de St. Franciscusbasiliek te Bolsward een herdenkingsprogramma en een Oecumenische Lichtjesviering. Gastspreker Sipke Draisma staat stil bij 50 jaar ‘verbinding tussen mensen van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen’ in Fryslan. Na de lezing een gesprek over de oecumene van de toekomst. Vanaf 17.00 uur een oecumenische lichtjesviering in de St. Franciscusbasiliek met medewerking van Scouting Jambowa uit Bolsward.

Programma

Locatie: St. Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 7 in Bolsward.  Aanvang 15.00 uur. Oecumenische Lichtjesviering: 17.00 – 17.45 uur. Afsluitend een gezamenlijke maaltijd.  Opgave gewenst: via frejan@outlook.com

Uitgebreid programma, zie:  RvK-Friesland.Jubileum 50. 2019

Impulsdag: Oefenen in spiritualiteit Gregoriaans zingen

zaterdag 15 februari 2020

De Vereniging voor Latijnse Liturgie organiseert op zaterdag 15 februari in het Friese  St. Nicolaasga een regionale impulsdag. Een inspirerende dag met zangworkshops Gregoriaans zingen en inleiding over de spiritualiteit van het Gregoriaans. De zangworkshops staan onder leiding van Wilko Brouwers, koordirigent, zangpedagoog, componist en oprichter van de Gregoriaanse Kring in Utrecht en Den Bosch. Inleider Steven de Roode is cantor in de H. Antoniuskathedraal van Breda en bestuurslid van de Vereniging voor Latijnse Liturgie. Hij oefent in contemplatief werken met Gregoriaanse teksten: de relatie tussen woord en toon in Gregoriaanse liederen.

Programma

De Regionale Impulsdag vindt plaats in Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, 8521 JP Sint Nicolaasga. Het middaggebed wordt gezongen in de St. Nicolaaskerk. Aanvang 10.00 uur, afsluiting 14.30 uur. Kosten: € 7,50 per deelnemers (Verenigingsleden € 5,– Euro), incl. koffie/thee en achtergrondinformatie. Lunch zelf meenemen.  Opgave: activiteiten@latijnseliturgie.nl.

Uitgebreid programma, zie: Flyer-regionale-impulsdag-2020

 

Emeritus-pastoor Dominicus Ketelaar (81) overleden

Op donderdag 5 december overleed emeritus-pastoor Dominicus Evenardus Ketelaar in Emmeloord in de leeftijd van 81 jaar. Dominicus Ketelaar is geboren op 28 september 1938 te Sneek en groeide op in Nijhuizum. Na zijn studies aan het klein- en grootseminarie werd hij op 17 juli 1965 door mgr. P.A. Nierman, in de kerk van de H. Werenfridus te Workum, tot priester gewijd. Na zijn wijding werd hij benoemd tot kapelaan in de H. Mattheusparochie te Joure. Daarnaast zette hij zich in voor het jeugd- en jongerenpastoraat en het recreatiepastoraat. In 1970 werd pastor Ketelaar, naast pastor W. Wiggers, benoemd in de H. Michaëlparochie te Emmeloord.  Hij werd hier pastoor na het overlijden van pastor Wiggers in 1992. In het weekend van 2 en 3 juli 2005 vierde pastoor Ketelaar zijn 35-jarig jubileum als pastor van de parochie te Emmeloord. Dat moment markeerde ook het begin van zijn emeritaat. Tijdens zijn emeritaat werkte hij nog als priester-assistent in de parochies van zuidoost Groningen en zuidoost Drenthe.

Lees verder

Emmercompascüum: Kerstmusical ‘Koninklijk Bezoek’

zondag 8 december 2019

Zondag 8 december a.s. is ’s middags vanaf 15.00 uur in de Willehaduskerk van Emmercompascüum de succesvolle jaarlijkse kerstmusical (Hoofdkanaal O.Z. 83). Inmiddels al weer voor de twaalfde keer. De kerstmusical van Emmercompascüum is een begrip in Groningen en Drenthe; honderden belangstellenden komen er op af. Veel prominente gastspelers maakten voorgaande jaren hun opwachting in de voorstelling, zoals huisartsen, de burgemeester van Emmen en vorig jaar de Drentse Commissaris van de Koning. Dit jaar zal er Koninklijk bezoek zijn!

Bij de kerstmusical wordt door ruim 60 spelers het traditionele kerstverhaal  in een wervelende show  met zang, dans, prachtige kleding en mooie geluid- en lichteffecten over het voetlicht gebracht.

De toegang is vrij.  Aansluitend op de voorstelling is er tussen 16.00 uur en 18.00 uur een kerstmarkt bij de Willehaduskerk.

 

Inluiden klokken in de Friezenkerk zondag 24 november

Afgelopen zondag 24 november was bisschop Ron van den Hout de hoofdcelebrant in de Friezenkerk te Rome. Hij vierde het feest van Christus Koning van het heelal. De Friezenkerk functioneert sinds 30 jaar als kerk voor de Nederlanders in Rome en werd in de afgelopen jaren gerestaureerd. Lees verder

Nieuwe benoeming pastoraal werkster Alie de Lange

Met ingang van 1 november jl. is pastoraal werkster Alie de Lange voor 0.5 fte benoemd in de parochie Heilige Drie-eenheid te Beilen, Hoogeveen en Meppel. Daarmee is er een einde gekomen aan haar zending voor de parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega. We zijn dankbaar dat Alie weer zover hersteld is dat zij haar werkzaamheden kan hervatten. Zij zal deze eerste maanden rustig de gelegenheid krijgen om haar mogelijkheden te verkennen. De presentatieviering zal dan ook in januari 2020 plaatsvinden. Wij wensen Alie alle goeds en Gods rijkste zegen bij haar werkzaamheden.

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

Indrukwekkend Roepingenweekend voor jongeren

In het weekend van 25 – 27 oktober jl.  ontmoette een groep van 23 jonge mensen elkaar in het klooster van de zusters Franciscanessen in Thuine (Duitsland). Op initiatief en uitnodiging van bisschop Ron van den Hout in samenwerking met pastoor Tjitze Tjepkema. Doel van het weekend was bezinning op hun – eventuele- ‘roeping’ voor de katholieke kerk en religieus leven. Het programma bestond uit het vieren van de eucharistie;  één keer met de zusters Franciscanessen en één keer onderling. Daarnaast was er ruimte voor het getijdengebed, aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en er was biechtgelegenheid. Aanleiding voor gesprek waren getuigenissen van zuster Franciscanes Maria Christin (klooster Thuine), pater-Spiritijn  Charles Eba’a uit Heerenveen en Gerrie Conen als getrouwde man en vader van vijf kinderen. Zij gaven input voor het onderlinge gesprek en persoonlijke overweging.

Enkele deelnemers schreven een persoonlijke terugblik op hun ervaring van het weekend.

Lees verder