Vicaris Arjen Bultsma wordt kanselier

Met ingang van 1 november 2019 wordt Arjen Bultsma kanselier ad interim. Hij volgt daarmee Jos Geelen c.r.l. op die per 1 oktober eervol ontslag had gekregen. De invulling van het ambt van kanselier is daarmee veel soberder dan voorheen. Bultsma zal zijn nieuwe taak uitoefenen in combinatie met zijn ambt als bisschoppelijk vicaris en pastoor van de Z. Titus Brandsmaparochie. Lees verder

Uittreding Pascal Huiting

Op maandag 7 oktober jl. heeft Pascal Huiting aan bisschop Van den Hout te kennen gegeven niet langer het priesterambt te kunnen en willen uitoefenen. Na een lange periode van persoonlijke gesprekken en reflectie is hij tot de conclusie gekomen dat het priesterschap niet meer bij hem past. Pascal Huiting is in 2011 tot priester gewijd.  Lees verder

Diocesane retraite : Verhalen over Franciscus van Assisi

vrijdag 13 december 2019

Veel verhalen doen over Franciscus de ronde. Verhalen geworteld in de geschiedenis, maar ook verhalen die ontsproten zijn aan de vrome volksfantasie. Verhalen die mondeling zijn overgeleverd voordat ze in diverse handschriften zijn doorgegeven. Verhalen die de weerbarstigheid van het optreden van Franciscus onder woorden brengen en die nog steeds te denken geven. In dit weekend willen we ons onderdompelen in de verhalende traditie die is ontstaan rond de heilige van Assisi. We proberen te ontdekken waarom de verhalen over hem nog steeds de moeite waard zijn om door te vertellen. Verhalen die ook bij de bedevaart van het bisdom naar Assisi volgend jaar ongetwijfeld naar voren komen. De retraite in het klooster Thuine staat open voor alle belangstellenden.

Meer informatie

Laatste wil, column oktober

Onlangs kwam de overheid met een actie om ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid leiden. De tendens in onze samenleving is nu eenmaal dat de wil van de gestorvene allesbepalend is. Dat is niet altijd zo geweest. Er waren gevestigde conventies, en het erfrecht voorzag (en voorziet ook nu nog) in een regeling betreffende de zakelijke erfenis. En als iemand wilsonbekwaam wordt, beslist de familie of iemand die als wettelijk vertegenwoordiger is aangewezen. Lees verder

Actie Kerkbalans 2020

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans.

Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Lees verder

Roepingenweekend te Thuine 25 t/m 27 oktober 2019

Je roeping verkennen en beter leren kennen? Dit weekend wordt georganiseerd door de werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom. Samen met de bisschop organiseren we een weekend voor jongvolwassenen  (18-35 jaar) in het klooster van Thuine (D). Het begint op vrijdagavond 25 oktober en duurt tot zondagmiddag 27 oktober 2019. Lees verder

NKSR Studiemiddag Burgerschapsvorming op katholieke scholen

Na het succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming in het onderwijs. Op 18 september a.s. in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch. De studiemiddag richt zich op iedereen, die werkzaam of geïnteresseerd is in de katholieke schoolwereld. Na een inleiding door mgr. dr. Jan Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs, presenteren experts hun visie op het onderwerp en vertellen docenten over de praktijk in basis- en voortgezet onderwijs. Lees verder

Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden is door bisschop Ron van den Hout aangesteld als kanunnik in het kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal van Groningen, die recent afscheid nam na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel van het bisdom is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’ vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis in Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik, bevestigde mgr. Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt. Pastoor Stiekema kreeg de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden. Plebaan Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en kan deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Wagenaar was 12 jaar lid van het kapittel.

Wijziging AVG-Reglement Parochies m.b.t. melding datalekken

Artikel 19 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van de RK kerk is 25 mei jl. aangepast:

1.De parochie is verantwoordelijk voor onderzoek naar evt. datalekken en de melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

2.De bisschop wordt altijd ook in kennis gesteld van een melding bij de AP. Eerste aanspreekpunt van het bisdom is de AVG-contactpersoon, in het geval van bisdom Groningen-Leeuwarden econoom Marisca Lulofs.

Parochies wordt aangeraden op de hoogte te blijven van AVG-berichtgeving via de landelijk website www.rkkerk.nl/AVG-nieuws.

Makkelijker is dat parochies een abonnement nemen op de digitale Nieuwsbrief over AVG. Nieuwe berichten komen dan rechtstreeks binnen per e-mail.

Voor meer uitgebreide toelichting van dit bericht, zie: https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-tekst-algemeen-reglement-bescherming-persoonsgegevens-2018-herzien.