Bijzondere bijeenkomst: Share de journey op 25 september 2020

vrijdag 25 september 2020

Uitnodiging voor een bijzondere bijeenkomst met Mgr. van den Hout, Hella van der Wijst e.a over migranten en vluchtelingen.

Dit gebeuren staat in het teken van de internationale Caritas campagne Share the Journey om vluchtelingen gastvrij te verwelkomen, beschermen, ondersteunen en te helpen participeren en integreren in onze samenleving. Samen vieren we het leven: dat doen we in Nederland op vrijdag 25 september in Groningen. Meer informatie

September: Bonifatius Academie start met cursussen en publiekslezing

zaterdag 26 september 2020

Voorjaarscursussen van de Bonifatius Academie, onderbroken door de coronacrisis, kunnen dit najaar worden afgemaakt. Nieuwe aanmeldingen zijn mogelijk. Dit najaar start de nieuwe cursus Parochievernieuwing. Parochianen en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd deel te nemen. Een aanmeldingsformulier vindt u via www.bonifatiusacademie.nl, waar de cursusinformatie ook te vinden is. U kunt het aanmeldingsformulier mailen naar: l.winter@bisdomgl.nl
Op 29 september is in Leeuwarden de eerste Bonifatius Academie lezing: ‘Duurzaam denken over water’. Een actuele bezinning op paus Franciscus’ encycliek Laudato Sí, het groeien watervraagstuk en onze levensstijl. Meer informatie

Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ beschikbaar

Vrijdag 10 juli is op rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In de nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen.

Ook de voorwaarden waar zanggroepen en koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan er in. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd.

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u hier.  

Het schema voor reservering en gezondheidscheck vindt u hier.

De nieuwe versie van het protocol, voor zowel gelovigen, bedienaren als gebouwen en het bijhorend factsheet, vindt u hier:

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (10 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (10 juli 2020)

Mgr. Van den Hout tekent internationale oproep katholieke kerk tot wetgeving voor betere werkomstandigheden

De Covid-19 pandemie heeft de afgelopen maanden een groot, structureel onrecht blootgelegd: miljoenen mensen wereldwijd werken onder erbarmelijke omstandigheden, voor weinig loon en zonder rechten. Ze worden onevenredig hard getroffen door de Corona-crisis: het ontbreken van bindende, internationale wet- en regelgeving maakt hen afhankelijk van de welwillendheid van hun werkgever. Ruim 110 kerkelijke leiders uit Latijns Amerika, Afrika, Azië en West-Europa roepen deze week in een internationale verklaring overheden op hun verantwoordelijkheid te nemen voor sociale rechten.

Mgr. Dr. C.F.M. van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden en referent voor Missie en Ontwikkelingssamenwerking, ondertekende de verklaring namens de Nederlandse bisschoppenconferentie.

Lees verder

Aankondiging verruiming protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De verruiming betreft met name het vieren van de sacramenten, zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen

Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op de genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om samen zingen op verantwoordelijke wijze te doen.

Reserveren

Het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal dat binnen de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximaal aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Attentie: Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten in de week van 6 juli.

Foto: Ramon Mangold

Lees verder

Kerkelijk vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren afhankelijk van beschikbare ruimte

Kerken mogen na 1 juli meer mensen toelaten bij de vieringen. Op de persconferentie van het kabinet, woensdag 24 juni jl. zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Dat verruimt ook het samenkomen in kerken. Aanvankelijk was de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli gesteld maximaal 100 personen. Die grens worden onder voorwaarden losgelaten.

Voorwaarden die blijven zijn: vooraf plaats reserveren;  vragen naar gezondheidsklachten die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus;  zitplaatsen worden op 1.5 meter afstand aangewezen. De beschikbare ruimte in een kerkgebouw is bepalend voor het maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Handhaving van de anderhalve meter afstand van elkaar blijft uitgangspunt.

Protocol

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-Katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus vanaf 1 juli nog steeds nodig om plaatsen vooraf te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen na te leven, zoals vastgelegd in het protocol.

In grote kerken kan men samenkomen met meer dan honderd mensen. In kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Het vraagt van parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw bij een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen: tellen en meten hoeveel kerkleden op anderhalve meter van elkaar in de kerk kunnen plaatsnemen. Het meten en tellen geldt ook bij vieringen in de open lucht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet Openbare Manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord op de vraag of processies geoorloofd zijn, en hoeveel mensen kunnen deelnemen. Daarvoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar het besmettingsrisico van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft daarom het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is dat ook zangkoren binnenkort mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volg de kerkelijke informatie via www.rkkerk.nl.

Download hier het aangepaste factsheet en de protocollen ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’ (versie 25-06-2020):

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (1 juli 2020)

 

Lees verder

Nieuwe benoemingen bisdom

In het weekend van 13 en 14 juni zijn er twee nieuwe benoemingen bekend gemaakt.

Allereerst heeft de bisschop het voornemen om pastoor K. Tolboom met ingang van
1 september a.s. te benoemen tot pastoor van de parochie Heilige Clara van Assisi te Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Hij neemt afscheid van de parochie Heilige Franciscus van Assisi te Assen, Roden en Zuidlaren. Hij zal gaan wonen op de pastorie te Gorredijk. Lees verder

Op Sacramentsdag kunnen we de communie weer ontvangen

Voor het eerst sinds de coronacrisis kan op zondag 14 juni weer de eucharistie worden uitgereikt. Juist op deze zondag is het liturgisch hoogfeest van Sacramentsdag. Wat is de middeleeuwse oorsprong van dit feest? En wat is de betekenis voor ons nu? Paus Franciscus en emeritus-paus Benedictus XVI wijzen op het belang van aanbidding en eucharistieviering op Sacramentsdag. Lees verder