Kerstwens bisschop en medewerkers

De oorsprong van de levende kersstal ligt bij Sint Franciscus
Plechtig legt hij het Kindje in de kribbe.

Hij vierde ook de Heilige Mis en de inwoners van naburige
steden en dorpen kwamen meevieren.

Tijdens de Mis preekte Sint Franciscus over de nederigheid
en de armoede van Jezus. 

Lees verder

Retraite Maart 2020: Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus

vrijdag 27 maart 2020

Eind maart 2020 is in het Klooster Thuine (Duitsland) een diocesaan retraiteweekend met Peter Vermaat over het leven en de betekenis van de apostel Paulus.  Aanvankelijk was Paulus fanatiek tegenstander en vervolger van ‘de aanhangers van de Weg’, zoals de eerste christenen werden genoemd. Na zijn dramatische ervaring en bekering in Damascus ontpopt hij zich echter als een vurig verkondiger van het christelijk geloof. Hij schrijft brieven en doorkruist tal van landstreken en steden op zijn zendingsreizen. Meer informatie

Jubileumviering: 50 Jaar Raad van Kerken Fryslan

De Friese Raad van Kerken bestaat 50 jaar. Op zondag 15 december is vanaf 15.00 uur in de St. Franciscusbasiliek te Bolsward een herdenkingsprogramma en een Oecumenische Lichtjesviering. Gastspreker Sipke Draisma staat stil bij 50 jaar ‘verbinding tussen mensen van verschillende kerken en geloofsgemeenschappen’ in Fryslan. Na de lezing een gesprek over de oecumene van de toekomst. Vanaf 17.00 uur een oecumenische lichtjesviering in de St. Franciscusbasiliek met medewerking van Scouting Jambowa uit Bolsward.

Programma

Locatie: St. Franciscusbasiliek, Grote Dijlakker 7 in Bolsward.  Aanvang 15.00 uur. Oecumenische Lichtjesviering: 17.00 – 17.45 uur. Afsluitend een gezamenlijke maaltijd.  Opgave gewenst: via frejan@outlook.com

Uitgebreid programma, zie:  RvK-Friesland.Jubileum 50. 2019

Emeritus-pastoor Dominicus Ketelaar (81) overleden

Op donderdag 5 december overleed emeritus-pastoor Dominicus Evenardus Ketelaar in Emmeloord in de leeftijd van 81 jaar. Dominicus Ketelaar is geboren op 28 september 1938 te Sneek en groeide op in Nijhuizum. Na zijn studies aan het klein- en grootseminarie werd hij op 17 juli 1965 door mgr. P.A. Nierman, in de kerk van de H. Werenfridus te Workum, tot priester gewijd. Na zijn wijding werd hij benoemd tot kapelaan in de H. Mattheusparochie te Joure. Daarnaast zette hij zich in voor het jeugd- en jongerenpastoraat en het recreatiepastoraat. In 1970 werd pastor Ketelaar, naast pastor W. Wiggers, benoemd in de H. Michaëlparochie te Emmeloord.  Hij werd hier pastoor na het overlijden van pastor Wiggers in 1992. In het weekend van 2 en 3 juli 2005 vierde pastoor Ketelaar zijn 35-jarig jubileum als pastor van de parochie te Emmeloord. Dat moment markeerde ook het begin van zijn emeritaat. Tijdens zijn emeritaat werkte hij nog als priester-assistent in de parochies van zuidoost Groningen en zuidoost Drenthe.

Lees verder

Inluiden klokken in de Friezenkerk zondag 24 november

Afgelopen zondag 24 november was bisschop Ron van den Hout de hoofdcelebrant in de Friezenkerk te Rome. Hij vierde het feest van Christus Koning van het heelal. De Friezenkerk functioneert sinds 30 jaar als kerk voor de Nederlanders in Rome en werd in de afgelopen jaren gerestaureerd. Lees verder

Nieuwe benoeming pastoraal werkster Alie de Lange

Met ingang van 1 november jl. is pastoraal werkster Alie de Lange voor 0.5 fte benoemd in de parochie Heilige Drie-eenheid te Beilen, Hoogeveen en Meppel. Daarmee is er een einde gekomen aan haar zending voor de parochie HH. Petrus en Paulus te Frederiksoord, Heerenveen, Steggerda en Wolvega. We zijn dankbaar dat Alie weer zover hersteld is dat zij haar werkzaamheden kan hervatten. Zij zal deze eerste maanden rustig de gelegenheid krijgen om haar mogelijkheden te verkennen. De presentatieviering zal dan ook in januari 2020 plaatsvinden. Wij wensen Alie alle goeds en Gods rijkste zegen bij haar werkzaamheden.

Start Diaconale Leerroute op 8 februari 2020

zaterdag 8 februari 2020

Diaconaal werk betekent dienst aan mensen vanuit gelovige inspiratie.

“ Gelovigen moeten zich niet opsluiten in hun kerken, maar de wereld intrekken…,
Dat God ons liefheeft is een feest. Met die liefde in ons moeten we de wereld intrekken en mensen ontmoeten’’ zegt Paus Franciscus.

Maar hoe ga je dat doen?
Hoe wordt het concreet? Meer informatie

Indrukwekkend Roepingenweekend voor jongeren

In het weekend van 25 – 27 oktober jl.  ontmoette een groep van 23 jonge mensen elkaar in het klooster van de zusters Franciscanessen in Thuine (Duitsland). Op initiatief en uitnodiging van bisschop Ron van den Hout in samenwerking met pastoor Tjitze Tjepkema. Doel van het weekend was bezinning op hun – eventuele- ‘roeping’ voor de katholieke kerk en religieus leven. Het programma bestond uit het vieren van de eucharistie;  één keer met de zusters Franciscanessen en één keer onderling. Daarnaast was er ruimte voor het getijdengebed, aanbidding van het Allerheiligste Sacrament en er was biechtgelegenheid. Aanleiding voor gesprek waren getuigenissen van zuster Franciscanes Maria Christin (klooster Thuine), pater-Spiritijn  Charles Eba’a uit Heerenveen en Gerrie Conen als getrouwde man en vader van vijf kinderen. Zij gaven input voor het onderlinge gesprek en persoonlijke overweging.

Enkele deelnemers schreven een persoonlijke terugblik op hun ervaring van het weekend.

Lees verder

Bisschop viert Allerheiligen en Allerzielen

Op 1 november viert de katholieke kerk het hoogfeest van Allerheiligen, een van de voorgeschreven feestdagen waarop de gelovigen dienen deel te nemen aan de viering van de Eucharistie, maar gedispenseerd zijn in het ‘zich onthouden van werken en bezigheden’. In de Sint-Jozefkathedraal aan de Radesingel gaat bisschop Van den Hout voor in de Eucharistie om 12.30 uur, waarbij het parochiekoor voor de gezangen zal zorgen. Op één dag viert de Kerk tezamen al degenen die de heerlijkheid bij God bereikt hebben en voor ons een voorbeeld en voorspraak zijn. Lees verder