Overlijden pater Ger van Dieten w.p.

Op 17 mei jl. overleed te Heythuysen; Gerard Theo Marie (Ger) van Dieten, missionaris van Africa – Witte Pater in de leeftijd van 93 jaar. Hij was van 1985 tot 1995 pastoor op Ameland.

Ger van Dieten werd geboren op 20 november 1926 te Meerssen, Limburg en groeide op in Boxmeer, Brabant. Na zijn middelbare school in Nijmegen begon hij aan zijn opleiding om Witte Pater te worden. Op 25 juli 1952 verbond hij zich door een eed van trouw aan de Sociëteit en werd op 11 juni 1953 tot priester gewijd in Monteviot (Schotland). Lees verder

Herstel kerkelijke vieringen op anderhalve meter

De RK kerk hervat publieke kerkelijke vieringen vanaf 1 juni 2020. Uitreiking van de Heilige Communie bij de mis vanaf 14 juni.  In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei het protocol ‘Kerkelijk Leven op anderhalve meter’ vastgesteld.  Via de bisdommen zijn per omgaande de pastorale teams en parochiebesturen hierover bericht. 

De bisschoppen zijn blij dat er weer perspectief is op het samen kunnen vieren van de Heilige Mis. Aanvankelijk met 30 aanwezigen en hopelijk vanaf 1 juli met max. 100 gelovigen in elke viering.

U leest het hele bericht plus bijhorende protocollen op de website rkkerk.nl.

Noveen liturgie voor Laudato Sí week

Paus Franciscus roept op om van 16 tot en met 24 mei dagelijks stil te staan bij de verbondenheid van mens en aarde. Aanleiding voor de speciale noveen liturgie is het 5-jarig lustrum van de pauselijke encycliek Laudato Sí, die in 2015 het licht zag. Tot 24 mei a.s. zijn noveengebeden met evangelielezing, citaten uit Laudato Sí en een korte meditatie uitgewerkt. De Noveen voor de Laudato Sí week is te vinden op https://laudatosiweek.org

Lees verder

WONDERLIJK – Bolswarder Mirakelboek

De maand mei geldt vanouds als de Mariamaand. Recent verscheen in boekvorm bij uitgeverij Adveniat het eeuwenoude mirakelboek van het wonder van Maria van Sevenwouden onder de titel: ‘Wonderlijk. Bolswards mirakelboek ontsloten voor iedereen’ . Met gastbijdragen van RK theologen Erik Borgman en Paul van Geest, bisschop Ron van den Hout en cabaretier/ publicist Herman Finkers.

Lees verder

Pastoor Maurits Sinninghe Damsté begint als  priester-eremiet

Per 1 mei 2020 verlaat pastoor Maurits Sinninghe Damsté de Parochie van de heilige Clara van Assisi (Drachten, Oosterwolde, Gorredijk, Zorgvlied) waar hij begin 2016 aantrad. Damsté is 24 jaar werkzaam geweest in het pastoraat en kiest na een lang onderscheidingsproces voor een leven als priester-eremiet*. Hij verhuist daartoe naar zijn hermitage in Spanje. “God biedt een ieder aan om Hem ook in Zijn ‘afwezigheid’ te ontmoeten: in de stilte en in de leegte, zoals de uitnodiging klinkt in de Paasboodschap: ‘Kom, en kijk naar de plaats waar de Heer gelegen heeft’ (Matteüs 28:6)’’,  aldus de pastoor in een toelichting op zijn keuze voor contemplatief leven.

Als priester-eremiet werkt Damsté ook aan een dissertatie aan de Tilburg School of Catholic Theology (Tilburg University). Als vrijwilliger doet hij voor het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen vertaalwerk naar het Engels van werken van de  Zalige Titus Brandsma (zie www.titusbrandsmateksten.nl/translations). Voor de Stichting Kerk in Nood blijft hij, evenals voorgaande jaren, actief als schrijver van de dagelijkse gebeden voor de website en voor het contactblad van de stichting. Hij blijft als priester verbonden aan het Bisdom Groningen-Leeuwarden.

———————————————————————————————————————————

Informatie: Lammert de Hoop, pers & communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden,  M 06-10914645.  E  l.dehoop@bisdomgl.nl  

*De termen kluizenaar, heremiet of eremiet zijn synoniemen (= verschillende woorden met dezelfde betekenis). Damsté kiest voor de schrijfwijze die aansluit bij de oorspronkelijke Griekse en Latijnse spelling van het woord, respectievelijk ‘erimitis’ en ‘eremita’.

 

 

Maria processie van Bolsward verschoven naar mei 2022

zondag 29 mei 2022

De voor 24 mei a.s. geplande Maria processie in Bolsward is verschoven naar 29 mei 2022. De komst van de reliekschrijn van de heilige Bernadette van Lourdes, die van 24 tot en met 27 mei a.s. in de Sint Franciscusbasiliek ontvangen zou worden, gaat niet door vanwege de corona-virus maatregelen. De rondtocht van de reliekschrijn langs bisdommen en bedevaartsplaatsen in heel België en Nederland is onlangs stopgezet. Meer informatie

Online vieringen

Nu door de coronacrisis publieke kerkelijke vieringen niet mogelijk zijn tot en met Pinksteren a.s. kunt u thuis via televisie en internet de eucharistie volgen. 

Lees verder

Overlijden ‘woonwagenpastor’ Frans de Smit

Na een korte periode van ziekzijn is Frans de Smit op 17 april jl. overleden in de leeftijd van 78 jaar.

Frans studeerde af als andragoog en was eerst werkzaam als maatschappelijk werker en later als jeugdhulpverlener. Hij rondde in 1998 zijn doctoraalstudie Theologie af aan de Katholieke Theologische Universiteit te Utrecht. Hij begon op 30 oktober 1998 als pastoraal werker in de parochie H. Martinus te Groningen en dan met name in de St. Franciscuskerk. Lees verder

Zalving van Christus is doorgegeven – Bisschop wijdt heilige oliën

De jaarlijkse wijding van de heilige oliën in het bisdom Groningen-Leeuwarden is vandaag door bisschop Ron van den Hout verricht in een besloten viering in de Groningse St. Jozefkathedraal. ‘’De geur van Christus’ heilig evangelie geven we met het chrisma opnieuw door. Christus de Gezalfde geeft zo zijn zalving aan ons door”, aldus mgr. Van den Hout. Priesters, diakens en de bisschop zelf gebruiken de gewijde oliën in het kerkelijk jaar bij de sacramenten van doopsel, vormsel en  ziekenzalving. Enkele foto’s doen verslag van deze besloten ‘Chrismamis’.

De bisschop stond stil bij de ‘vreemdheid’ van een mis zonder gelovigen in een lege kerk: ‘’De Goede Week en Pasen vier ik er niet minder intens om, maar het is vreemd dit zonder gelovigen in een lege kerk te moeten doen. We zijn hier met twee priesters als vertegenwoordigers van alle pastores in ons bisdom. Al zijn we sinds het 2e Vaticaans Concilie gehecht aan het gemeenschappelijk priesterschap van alle gelovigen. Ik spreek de hoop uit dat viering en liturgie met alle gelovigen in de komende maanden weer spoedig mogelijk wordt. ’’

De kerk moet daarbij haar vizier naar buiten toe open houden: ‘’Wordt de groep van gelovigen kleiner dan groeit een neiging om je terug te trekken in eigen kring. Toch zullen we missionair moeten zijn, tijdens en na deze coronacrisis.’’ De jaarlijkse Chrismamis is normaliter toegankelijk voor alle gelovigen. De gebruikelijke gavenprocessie voor de Voedselbank door parochianen moest deze keer achterwege blijven. Parochies voeren op lokaal niveau wel actie voor donaties aan de Voedselbank.

FOTO  VERSLAG

 

 

 

Paasboodschap Nederlandse Bisschoppen: ‘het kruis dat op ons pad komt, heeft niet het laatste woord!’

In hun Paasbrief richten de bisschoppen zich tot alle gelovigen.

De brief is bedoeld als bemoediging nu het Hoogfeest van Pasen niet in de kerken gevierd kan worden door de coronacrisis:  ”Het is een goede gewoonte dat we op Palmzondag een takje achter het kruis steken. Een jong, fris palmtakje, teken van het geloof dat het kruis dat op ons pad komt niet het laatste woord heeft.  (….).  Christus, het Woord dat leven geeft, leven in overvloed, is en blijft onze zekerheid.” Lees verder