Pastoorwisselingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Bij drie parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn de komende tijd nieuwe pastoor benoemingen. De benoemingen vonden plaats na goed overleg in de afgelopen maanden met de betrokken parochiebesturen en pastores. Het is gebruikelijk in de RK kerk dat pastores periodiek van post kunnen wisselen. Lees verder

Bisschop Groningen-Leeuwarden over abortus en euthanasie tijdens Bonifatiusdagen 2019

Kerk kiest voor kwetsbaar leven
De mens is kwetsbaar aan het begin en aan het eind van zijn of haar bestaan.  In beide levensfasen kiest de Kerk primair voor de beschermwaardigheid van het leven:  van het ongeboren kind en van de kwetsbare stervende mens.  Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sprak zich uit in zijn homilie tijdens de eucharistieviering van de Bonifatiusdagen, zondag 16 juni in Dokkum.  Lees verder

John S. de Zwart parochievicaris parochie heilige Christoffel

Met ingang van 1 juni jl. is J.S. de Zwart, priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, door de bisschop benoemd als parochievicaris in de parochie Heilige Christoffel. Samen met pastoor H. Nota, parochievicaris drs. R.J.B. Hoogma, pastoraal werkster A. Schothorst-Vos, vormt hij het pastorale team. Zijn standplaats is de pastorie van Joure. Op zaterdag 8 juni jl. vond de presentatie plaats in Lemmer. De bisschop wenst hem veel arbeidsvreugde en bovenal Gods onmisbare zegen toe bij de vervulling van zijn pastorale werk.

Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout heeft pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden als kannunik aangesteld in het kapittel van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal in Groningen, die recent afscheid nam in verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’  vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis te Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik,  bevestigde bisschop Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt.  Pastoor Stiekema kreeg daarbij de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden.  Plebaan Rolf Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en mag blijven deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lid  van het kapittel in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Benoeming pastoraal werkster Myriam Oosting

Met ingang van 1 september a.s. is pastoraal werkster Myriam Oosting voor 0.8 fte benoemd in de parochie Heilige Hildegard van Bingen in de stad Groningen, Haren en Zuidhorn.  In samenwerking met pastoor Arjen Jellema vormt zij daar het pastoraal team van de parochie.
Myriam Oosting werkt momenteel als pastoraal werker in zuidoost Drenthe voor de parochie Maria Hertogin van Drenthe (Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer).

Titus Brandsma Special en eigentijds muziektheater

Zalige Titus verdient heiligverklaring

Pater Karmeliet Titus Brandsma trekt veel publiciteit en volle zalen in noord Nederland. Aanleiding is een professionele muziektheaterproductie over het leven van Titus, die nog tot en met het Pinksterweekend (10 juni) wordt opgevoerd in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Centraal thema is de ‘heiligheid’ van Titus: een discussie tussen God en de Duivel, en Titus’ inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse mens. De voorstelling maakt veel indruk en trok sinds de première vrijdag jl. meer dan 2500 bezoekers. Lees verder

Diocesane Pastorale Raad actief van start

Zaterdag 13 april jl. was in Joure de oprichtingsbijeenkomst van de Diocesane Pastorale Raad (DPR) van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Vertegenwoordigers van lekengelovigen en pastorale beroepskrachten participeren in dit nieuwe adviesorgaan van de bisschop. De DPR bezint zich twee keer per jaar op actuele ontwikkelingen in het bisdom. Gekozen is voor ‘studieuze bijeenkomsten’ die van advies dienen voor besluiten door de bisschop en bisdomstaf. Bisschop Van den Hout omschreef bij zijn inleiding de missie van de kerk als ‘’het geloof bewaren, beleven en doorgeven’’ en ‘’God present stellen in deze wereld.’’

De eerste DPR-bijeenkomst was een strak georganiseerde brainstorm met afwisselende groepsgesprekken en plenaire conclusies. Alles onder de bezielende leiding van raadsvoorzitter en leken-Dominicaan Dominicus Kamsma. ‘’Een goed bestede, zinvolle dag!’ aldus een van de aanwezigen na afloop. De DPR reageerde onder meer op het voorstel van de bisdomstaf voor een alternatieve voorbereiding van nieuw diocesaan beleid vanaf 2020. De eerstvolgende DPR is op 16 november a.s.

Lees verder

Remco Hoogma tot priester gewijd

Bisschop Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, heeft zaterdag 18 mei jl. Remco Hoogma tot priester gewijd in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Het was een feestelijke viering in een volle kathedraal op een zonnige, bijna zomerse dag.  Mgr. Van den Hout stond in zijn homilie stil bij het ‘gekozen zijn’ van de wijdeling: ‘’De priester is een geroepene die zich meldt om gewijd te worden. Hij mag zichzelf ook zien als iemand die gekozen is. Lees verder

Reactie Nederlandse bisschoppen: Notre-Dame teken van christelijk geloof in de wereld

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de brand in de Notre-Dame. ‘We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat’ aldus mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppen. ‘’Niet alleen is beschadiging of verlies van prachtige kunstzinnige bijbelvoorstellingen een tragedie’’, vindt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. ‘De Notre Dame betekent ook levende presentie van God in deze wereld.’’  Lees verder

Roepingenzondag 12 mei 2019

Posters en gebedsprenten voor Roepingenzondag 12 mei a.s. zijn naar alle parochies verspreid. De landelijke oproep van deze zondag is een oproep aan ons allen. Voor inzet en gebed, dat er mensen blijven die zich geroepen voelen om als priester, pastoraal werker, diaken en religieuze zich in te zetten voor kerk en geloof. Alsook voor bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. Lees verder