Aankondiging verruiming protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’

In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. De verruiming betreft met name het vieren van de sacramenten, zoals de doop, de eerste heilige communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen door koren onder voorwaarden weer mogelijk.

De sacramenten hebben een grote en onvervangbare plek in het kerkelijk leven, aldus de bisschoppen. Zij zien in de versoepeling van de maatregelen door de overheid ruimte om – onder voorwaarden – meer mogelijkheden te geven tot bijvoorbeeld dopen en vormen, zeker nu er hierbij ook weer meer dan dertig mensen aanwezig mogen zijn.

Zingen

Op dit moment wordt een wijziging van het protocol op de genoemde punten voorbereid. Ook komt er een overzichtsdocument met alle wijzigingen. Daarin worden ook de voorwaarden meegenomen voor zanggroepen en koren om te kunnen oefenen en zingen bij vieringen. Samenzang is voorlopig nog niet mogelijk. Hoewel er volgens de richtlijnen van het RIVM enige ruimte voor is in met name grote kerkgebouwen, zijn de voorwaarden daarvoor zo strikt (bijvoorbeeld op het gebied van ventilatie), dat het risico te groot blijft om samen zingen op verantwoordelijke wijze te doen.

Reserveren

Het reserveren en de gezondheidscheck die de overheid verplicht heeft gesteld vanaf honderd aanwezigen, geldt ook voor de publieke eredienst in de kerk. Echter, daar waar sowieso veel minder mensen naar een viering komen dan het maximale aantal dat binnen de anderhalve meter regel in de kerk past, kan vanaf 1 juli geteld worden bij de deur om te zorgen dat het maximaal aantal niet wordt overschreden. Schriftelijk reserveren is dan niet langer nodig.

Attentie: Houd voor publicatie van het aangepaste protocol www.rkkerk.nl in de gaten in de week van 6 juli.

Foto: Ramon Mangold

Lees verder

Kerkelijk vieren na 1 juli: aantal deelnemers kan variëren afhankelijk van beschikbare ruimte

Kerken mogen na 1 juli meer mensen toelaten bij de vieringen. Op de persconferentie van het kabinet, woensdag 24 juni jl. zijn opnieuw versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Dat verruimt ook het samenkomen in kerken. Aanvankelijk was de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli gesteld maximaal 100 personen. Die grens worden onder voorwaarden losgelaten.

Voorwaarden die blijven zijn: vooraf plaats reserveren;  vragen naar gezondheidsklachten die kunnen wijzen op besmetting met het coronavirus;  zitplaatsen worden op 1.5 meter afstand aangewezen. De beschikbare ruimte in een kerkgebouw is bepalend voor het maximum aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Handhaving van de anderhalve meter afstand van elkaar blijft uitgangspunt.

Protocol

De Nederlandse bisschoppen besluiten dat dit ook geldt voor de Rooms-Katholieke parochies. Omdat voorzichtigheid geboden blijft en het van belang is dat er waardig en veilig kan worden gevierd, blijft het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’, dat op 20 mei is vastgesteld, met enkele aanpassingen onverminderd van kracht. Het is dus vanaf 1 juli nog steeds nodig om plaatsen vooraf te laten reserveren, te vragen naar gezondheidsklachten en om alle andere maatregelen na te leven, zoals vastgelegd in het protocol.

In grote kerken kan men samenkomen met meer dan honderd mensen. In kleine kerken kan de anderhalve meter regel betekenen dat met minder dan honderd mensen wordt gevierd. Het vraagt van parochies dat zij de capaciteit van hun kerkgebouw bij een anderhalve meter-opstelling moeten bepalen: tellen en meten hoeveel kerkleden op anderhalve meter van elkaar in de kerk kunnen plaatsnemen. Het meten en tellen geldt ook bij vieringen in de open lucht.

Processies

Voor processies op de openbare weg geldt de Wet Openbare Manifestaties. Deze geeft de gemeenteraad bevoegdheden om een verordening vast te stellen met regels voor samenkomsten op openbare plaatsen. Er is daarom niet één landelijk geldend antwoord op de vraag of processies geoorloofd zijn, en hoeveel mensen kunnen deelnemen. Daarvoor moeten parochies de lokaal geldende regelingen raadplegen.

Zingen

Het overheidsonderzoek naar het besmettingsrisico van samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft daarom het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalvemeter’ van kracht. Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is dat ook zangkoren binnenkort mogen oefenen en optreden, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid nog bekend gemaakt. Bij nieuwe ontwikkelingen, volg de kerkelijke informatie via www.rkkerk.nl.

Download hier het aangepaste factsheet en de protocollen ‘Kerkelijk leven op anderhalvemeter’ (versie 25-06-2020):

FACTSHEET KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER BEDIENAREN (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER KERKGEBOUWEN (1 juli 2020)

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER GELOVIGEN (1 juli 2020)

 

Lees verder

Nieuwe benoemingen bisdom

In het weekend van 13 en 14 juni zijn er twee nieuwe benoemingen bekend gemaakt.

Allereerst heeft de bisschop het voornemen om pastoor K. Tolboom met ingang van
1 september a.s. te benoemen tot pastoor van de parochie Heilige Clara van Assisi te Drachten, Gorredijk, Oosterwolde en Zorgvlied. Hij neemt afscheid van de parochie Heilige Franciscus van Assisi te Assen, Roden en Zuidlaren. Hij zal gaan wonen op de pastorie te Gorredijk. Lees verder

Op Sacramentsdag kunnen we de communie weer ontvangen

Voor het eerst sinds de coronacrisis kan op zondag 14 juni weer de eucharistie worden uitgereikt. Juist op deze zondag is het liturgisch hoogfeest van Sacramentsdag. Wat is de middeleeuwse oorsprong van dit feest? En wat is de betekenis voor ons nu? Paus Franciscus en emeritus-paus Benedictus XVI wijzen op het belang van aanbidding en eucharistieviering op Sacramentsdag. Lees verder

Bisschop Van den Hout voorganger bij Bonifatius herdenking in Dokkum

Zondagmorgen 14 juni a.s. is vanaf 10.oo uur op You Tube een live-stream uitzending te volgen van de eucharistieviering in Dokkum ter gelegenheid van de jaarlijkse Bonifatius herdenking. Bisschop Ron van den Hout zal de H. mis opdragen, samen met pastoor Paul Verheijen, in de Bonifatiuskerk van de Pax Christi Parochie Dokkum-Ameland-Burgum. Vanwege de corona maatregelen kan slechts een beperkt gezelschap van 30 genodigden aanwezig zijn. Geïnteresseerden voor de live stream uitzending kunnen een link vinden op de website van de Pax Christi Parochie Dokkum/Bonifatiusdagen 2020.

Bedevaartsoord 

De sterfdag van de heilige Bonifatius, die op 5 juni 754 werd vermoord door de Friezen, is elk jaar aanleiding voor een grootscheepse Bonifatius gedenkdag in juni; zowel in Dokkum als in het Duitse Fulda waar Bonifatius na de moordaanslag in Friesland indertijd werd begraven. Beide steden hebben dit jaar hun gedenkdag vanwege de coronacrisis afgelast en uitgesteld naar juni 2021. Bonifatius is de patroonheilige van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Dokkum is sinds de vroege middeleeuwen een van de oudste pelgrimsplaatsen van Nederland. De Bonifatiuskapel bij de eeuwenoude Bonifatiusbron, is jaarlijks centrale plek van viering, bedevaart en feestelijke processie door de binnenstad.

 

 

Pinksterdienst met de bisschop op televisie Groningen

Op eerste Pinksterdag, zondagmorgen 11.00 uur a.s., is bisschop Ron van den Hout voorgegaan in de misviering in de Jozefkathedraal te Groningen. De mis is live uitgezonden op de stadstelevisie van Groningen (OogTV). U kunt de uitzending terug zien op de website van Oog TV Groningen. Zie:https://www.oogtv.nl/uitzending-gemist/tv/eucharistieviering-pinksteren-vanuit-st-jozefkathedraal/

OogTV is te zien in de stad Groningen en 22 omliggende gemeenten.

Op de website van OOG TV is bij Uitzending gemist, woensdag 27 mei jl., ook een gesprek te zien met pastoor Rolf Wagenaar  van de Jozefkathedraal. Zie: https://www.oogtv.nl/2020/05/sint-jozefkathedraal-maakt-zich-op-voor-kerkdiensten-met-publiek/

Pinksterbrief Nederlandse bisschoppen: ‘Mogen wij u een vraag stellen?’

‘Mogen wij u een vraag stellen? Hoe denkt u dat u zich zult voelen als u een dezer dagen weer naar de kerk kunt gaan?’ Hiermee opent de brief aan gelovigen van de Nederlandse R.-K. bisschoppen voor Pinksteren 2020. De vraag refereert aan het besef dat kerkbezoek vanaf 1 juni onwennig zal zijn na maanden zonder publieke vieringen. Op 20 mei jl. is voor de RK kerk het protocol voor het vieren vastgesteld na de versoepelde regelgeving van de overheid tegen het coronavirus. De bisschoppen zijn dankbaar dat met de inspiratie van de Heilige Geest stappen gezet worden om weer veilig en waardig te kunnen vieren.

Lees verder

Tweede Pinksterdag:  Maria processie Emmer Compascuum live op You Tube

De Maria processie van Emmer Compascuum is al jaren een begrip. Op  1 juni a.s., de Tweede Pinksterdag, begint vanaf 15.00 uur het Marialof in de St. Willehaduskerk in Emmer Compascuum. Aansluitend volgt een kleine processie naar de kapel van Maria, Hertogin van Drenthe. Bisschop Ron van den Hout gaat samen met meerdere pastores voor in de viering. Vanwege het coronavirus is het dit jaar geen openbare viering, maar een bedevaart die  ‘live’ op internet/YouTube  is te volgen. Zie: https://www.youtube.com/channel/UC_jkcVd-5UBQCYevK01mFEQ  

Lees verder