Laatste wil, column oktober

Onlangs kwam de overheid met een actie om ons te bewegen onze laatste wil op tijd kenbaar te maken. Verstandig, dacht ik spontaan. Als nabestaanden alles zelf moeten uitzoeken, kan dat tot veel gedoe, verwarring en onenigheid leiden. De tendens in onze samenleving is nu eenmaal dat de wil van de gestorvene allesbepalend is. Dat is niet altijd zo geweest. Er waren gevestigde conventies, en het erfrecht voorzag (en voorziet ook nu nog) in een regeling betreffende de zakelijke erfenis. En als iemand wilsonbekwaam wordt, beslist de familie of iemand die als wettelijk vertegenwoordiger is aangewezen. Lees verder

Actie Kerkbalans 2020

Landelijke Actie Kerkbalans

Verschillende kerken in Nederland houden jaarlijks gezamenlijk de actie Kerkbalans voor het inzamelen van geld voor dekking van de kosten van instandhouding van een geloofsgemeenschap. Landelijk kunt u kijken op de website Actie Kerkbalans.

Op deze pagina vindt u informatie over de Actie Kerkbalans voor parochies in het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Lees verder

Roepingenweekend te Thuine 25 t/m 27 oktober 2019

Je roeping verkennen en beter leren kennen? Dit weekend wordt georganiseerd door de werkgroep Roepingenpastoraat van het bisdom. Samen met de bisschop organiseren we een weekend voor jongvolwassenen  (18-35 jaar) in het klooster van Thuine (D). Het begint op vrijdagavond 25 oktober en duurt tot zondagmiddag 27 oktober 2019. Lees verder

Bedevaartsreis naar Assisi in 2020 met bisdom Groningen-Leeuwarden

Bisdomreis Assisi 2020: Franciscus’ voorbeeld trekt al honderd deelnemers!

In de meivakantie 2020 gaat het bisdom op bedevaart naar Assisi.  Assisi is de plek die de kracht van het menselijk geloof laat zien. Het verhaal van Franciscus, de jongeman uit een gegoed milieu, die zijn leefstijl drastisch veranderde en een beweging op gang bracht. Die zijn leven wijdde aan armoede, gebed en dienstbaarheid aan de armen. Dat kan een voorbeeld voor ons zijn in een tijd waarin op welvarende burgers wereldwijd door Paus Franciscus opnieuw een ‘franciscaans’’ beroep wordt gedaan. De pauselijke encycliek Laudato Si (2015) opent met ‘geprezen zijt Gij’: de eerste regel van het Zonnelied van de Heilige Franciscus. Het is een oproep tot ‘ecologische bekering’: kiezen voor een eenvoudige leefstijl als burger, bedrijf en consument om uitputting van de aarde en de toenemende kloof tussen arm en rijk tegen te gaan.

Tijdens de reis bezoeken wij de bijzondere plaatsen uit het leven van Sint Franciscus. We staan stil staan bij wat zijn leven en voorbeeld voor ons betekenen en hoe we dit in ons eigen leven vorm kunnen geven.

Sluit je aan
De eerste informatiebijeenkomsten zijn ondertussen geweest, en het aantal aanmeldingen loopt nu al naar de honderd. In januari en februari worden nog een aantal informatieavonden in het bisdom gehouden. Let daarvoor op de bisdom-website en de facebookpagina https://www.facebook.com/BedevaartenBisdomGL/ in de gaten.

Een 9-daagse ontdekkingstocht naar de Heilige Franciscus

Bedevaart van 25 april t/m 3 mei 2020.

Een afwisselend bedevaartprogramma met veel bezinning en bezienswaardigheden tekent het reisprogramma naar Umbrië, de geboortestreek van de Heilige Franciscus in noord-Italië.

Lees verder

NKSR Studiemiddag Burgerschapsvorming op katholieke scholen

Na het succes in 2018 organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR) in 2019 opnieuw een studiemiddag over burgerschapsvorming in het onderwijs. Op 18 september a.s. in het Sint-Janslyceum te ’s-Hertogenbosch. De studiemiddag richt zich op iedereen, die werkzaam of geïnteresseerd is in de katholieke schoolwereld. Na een inleiding door mgr. dr. Jan Hendriks, bisschopsreferent voor het katholiek onderwijs, presenteren experts hun visie op het onderwerp en vertellen docenten over de praktijk in basis- en voortgezet onderwijs. Lees verder

Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden is door bisschop Ron van den Hout aangesteld als kanunnik in het kapittel van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal van Groningen, die recent afscheid nam na het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel van het bisdom is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’ vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis in Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik, bevestigde mgr. Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt. Pastoor Stiekema kreeg de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden. Plebaan Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en kan deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Wagenaar was 12 jaar lid van het kapittel.

Wijziging AVG-Reglement Parochies m.b.t. melding datalekken

Artikel 19 van het Algemeen Reglement Bescherming Persoonsgegevens Parochies van de RK kerk is 25 mei jl. aangepast:

1.De parochie is verantwoordelijk voor onderzoek naar evt. datalekken en de melding van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

2.De bisschop wordt altijd ook in kennis gesteld van een melding bij de AP. Eerste aanspreekpunt van het bisdom is de AVG-contactpersoon, in het geval van bisdom Groningen-Leeuwarden econoom Marisca Lulofs.

Parochies wordt aangeraden op de hoogte te blijven van AVG-berichtgeving via de landelijk website www.rkkerk.nl/AVG-nieuws.

Makkelijker is dat parochies een abonnement nemen op de digitale Nieuwsbrief over AVG. Nieuwe berichten komen dan rechtstreeks binnen per e-mail.

Voor meer uitgebreide toelichting van dit bericht, zie: https://www.rkkerk.nl/avg-nieuws-tekst-algemeen-reglement-bescherming-persoonsgegevens-2018-herzien.

Pastoorwisselingen in het bisdom Groningen-Leeuwarden

Bij drie parochies in het bisdom Groningen-Leeuwarden zijn de komende tijd nieuwe pastoor benoemingen. De benoemingen vonden plaats na goed overleg in de afgelopen maanden met de betrokken parochiebesturen en pastores. Het is gebruikelijk in de RK kerk dat pastores periodiek van post kunnen wisselen. Lees verder

Bisschop Groningen-Leeuwarden over abortus en euthanasie tijdens Bonifatiusdagen 2019

Kerk kiest voor kwetsbaar leven
De mens is kwetsbaar aan het begin en aan het eind van zijn of haar bestaan.  In beide levensfasen kiest de Kerk primair voor de beschermwaardigheid van het leven:  van het ongeboren kind en van de kwetsbare stervende mens.  Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sprak zich uit in zijn homilie tijdens de eucharistieviering van de Bonifatiusdagen, zondag 16 juni in Dokkum.  Lees verder

John S. de Zwart parochievicaris parochie heilige Christoffel

Met ingang van 1 juni jl. is J.S. de Zwart, priester van het bisdom Groningen-Leeuwarden, door de bisschop benoemd als parochievicaris in de parochie Heilige Christoffel. Samen met pastoor H. Nota, parochievicaris drs. R.J.B. Hoogma, pastoraal werkster A. Schothorst-Vos, vormt hij het pastorale team. Zijn standplaats is de pastorie van Joure. Op zaterdag 8 juni jl. vond de presentatie plaats in Lemmer. De bisschop wenst hem veel arbeidsvreugde en bovenal Gods onmisbare zegen toe bij de vervulling van zijn pastorale werk.