Corona en Assisi bedevaart

Maatregelen van de overheid tegen het corona-virus worden door het bisdom en reisorganisatie VNB op de voet gevolgd. Een nieuw besluit over afgelasting c.q. doorgang van de Assisi bedevaart van het bisdom is niet genomen en is waarschijnlijk voor 3 april a.s. niet te verwachten.

Ingeschrevenen voor de reis met andere vragen kunnen terecht bij de regio coördinatoren van reisorganisatie VNB.

Valt een nieuw besluit over de Assisi bedevaart (25 april – 3 mei a.s.) dan melden we dat per direct op deze website. Ingeschreven pelgrims worden op de hoogte gehouden door de VNB regio coördinatoren.

Contact: Lammert de Hoop, Pers & Communicatie, bisdom Groningen-Leeuwarden. M 06 – 109 14 645.  

 

Beleidsplan bisdom Groningen-Leeuwarden

De bisdomstaf heeft zich de afgelopen maanden gebogen over het beleid voor de toekomst. Na consulatie heeft de bisschop Bewaren, beleven en doorgeven van het geloof vastgesteld. Dit document voor de periode van 2020-2026 geldt als beleidsdocument en bevat de onderwerpen waarover in de komende jaren wordt gesproken in de diverse gremia van het bisdom. Lees verder

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Coronavirus (COVID-19)

Nu het COVID-19 virus ook in Nederland is vastgesteld laten de Nederlandse bisschoppen weten dat met ingang van de zondagsviering van 1 maart het volgende van kracht is in de Nederlandse Kerkprovincie, zolang het virus nog niet onder controle is:

  • Tijdens vieringen in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
  • De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
  • De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
  • Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
  • Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk.

Lees verder

Vastenbrief 2020 van bisschop Ron van den Hout

Getuigen van de bevrijding. Vastenbrief 2020

Als we Pasen willen vieren, moeten we ons goed voorbereiden. We maken een begin met deze periode van bezinning op Aswoensdag door ons te laten tekenen met het askruisje. En dat is nog maar een begin, we hebben nog anderhalve maand. Deze tijd vraagt om reflectie op ons persoonlijk leven, op ons staan in de Kerk en onze betrokkenheid op de samenleving. Lees verder

Ameland krijgt rectoraat voor St. Clemenskerk

Met ingang van 1 april a.s. is de huidige pastoor van de Heilige Christoffelparochie in Friesland, Henk Nota (1948), door bisschop Van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden benoemd tot de eerste rector van het St. Clemensrectoraat op Ameland. Hij wordt tezelfdertijd eervol ontslagen als pastoor van de Christoffelparochie. Grondgebied en pastorale zorg op Ameland ressorteren onder de Pax Christi Parochie van Ameland, Dokkum, Schiermonnikoog en Burgum. Pastoor van de Pax Christi Parochie is Paul Verheijen. Lees verder

Symposium ‘De aarde verbindt’ – Bisschop Van den Hout over landbouw en Laudato Si

Mini-symposium Kerk en Landbouw, vrijdag 7 februari 2020      

Iedereen leeft van de aarde. Boeren bewerken de grond en willen hun werk voor voedselproductie voortzetten. Ondertussen staat de kwaliteit van natuur en landschap onder druk. Het belang van een gezonde leefomgeving en gewaardeerde landbouwpraktijk vraagt om nieuwe visie en samenwerking. Welke rol speelt de kerk in dit actuele gesprek van boer, burger en maatschappij? De Werkgroep Kerk en Landbouw in Friesland organiseert vrijdag 7 februari a.s. een minisymposium over deze hoogst actuele vraag. Gastsprekers zijn stemmen uit de agrarische praktijk en prominente woordvoerders van de protestantse kerk (PKN) en rooms-katholieke kerk in het noorden. Het symposium is bedoeld voor ieder die werkzaam is in kerkelijke gemeenten en parochies.

Lees verder

Alex Commandeur Functionaris Gegevensbescherming voor de RK Nederland

Evenals scholen, ziekenhuizen, kerken en andere instellingen kent ook de RK kerk sinds januari een Functionaris Gegevensbescherming: Alex Commandeur. Sinds de AVG-wet (‘privacy-wet’) van 2018 is een dergelijke functie verplicht. ‘’Als het om het gegevensbeheer gaat, hebben de parochies van de Rooms-Katholieke Kerk misschien wel de belangrijkste rol’, zegt Commandeur. Zij krijgen eventuele vragen van leden, dus zij moeten er op bedacht zijn dat het lokale ledenbestand op orde is, zodat de vragen goed afgehandeld kunnen worden.” Dat hoeft op zichzelf niet zo moeilijk te zijn zegt Commandeur: ‘Het is zaak om met gegevens van kerkleden zo om te gaan, dat ze er op kunnen vertrouwen dat het  correct gebeurt. Het moet als het ware een tweede natuur worden om bij het beheer van persoonsgegevens rekening te houden met het wettelijk recht op privacybescherming daarvan. Ook voor de AVG van kracht werd, was er al een wet voor bescherming persoonsgegevens. Met de nieuwe wet is er nu ook weer niet zo veel veranderd.’’ De taak van Commandeur is toezicht houden op uitvoering van de ledenadministratie volgens de wettelijke regels, alsmede advies en voorlichting over de AVG eisen binnen de kerkorganisatie.  Contact met Commandeur kan via een contactformulier op de website van het landelijk secretariaat van de RK kerk. Parochies kunnen zich daar ook abonneren op een gratis AVG-Nieuwsbrief.

Een uitgebreider gesprek met Alex Commandeur staat op de site van het secretariaat RK kerk: https://www.rkkerk.nl/alex-commandeur-benoemd-tot-functionaris-gegevensbescherming-r-k-ledenadministratie/   Deze site kent ook een speciale service infopagina over de AVG  (www.rrk.nl/AVG )

 

Dag van het Jodendom: Vrijheid is ‘omgaan met vrijheid’

”Het bijbelse Hebreeuws kent geen afzonderlijk woord voor ‘vrijheid’, alleen duiding van de betekenis ervan voor menselijk doen en laten. De Joodse leer over ‘omgaan met vrijheid’  krijgt tegenwoordig universele betekenis in de lijn van de pretenties van het Oude en Nieuwe Testament van de bijbel’’. Aldus prof. dr. Wout van Bekkum, hoogleraar Midden Oosten Studies in Groningen op de Dag van het Jodendom, zondag 19 januari jl., in de Folkingestraat Synagoge te Groningen. Van Bekkum en exegeet dr. Joke Brinkhof (lid van het Overlegorgaan Joden En Christenen) waren gastsprekers op de jaarlijkse studiemiddag van het bisdom en de joodse gemeenschap. Thema was ‘Bevrijding & Vrijheid’ in het kader van 75 jaar herdenking van de Bevrijding dit jaar. Organisator Arthur van Essen kreeg bij zijn afscheid de Bonifatiuspenning uitgereikt door mgr. Van den Hout.    Lees verder