Nieuwe stem in het kapittel Groningen-Leeuwarden

Bisschop Ron van den Hout heeft pastoor Peter Stiekema van de Sint Vitusparochie in Leeuwarden als kannunik aangesteld in het kapittel van het Bisdom Groningen-Leeuwarden.  Hij is in deze functie de opvolger van pastoor Rolf Wagenaar, verbonden als plebaan aan de St. Jozefkathedraal in Groningen, die recent afscheid nam in verband met het bereiken van de 75-jarige leeftijd. Het kapittel is een adviesorgaan van de bisschop, onder meer op juridisch-financieel vlak.

De installatie van Stiekema als nieuwe ‘stem in het kapittel’  vond plaats tijdens een viering in de kapel van het bisdomhuis te Groningen. Na voorlezing van de benoemingsbrief door kapittelsecretaris pastoor Bert van der Wal en het afleggen van de beloften door de nieuwe kanunnik,  bevestigde bisschop Van den Hout hem in zijn nieuwe ambt.  Pastoor Stiekema kreeg daarbij de mozetta aangereikt die hij over zijn toog en superplie zal dragen als het kapittel aanwezig is bij liturgische plechtigheden.  Plebaan Rolf Wagenaar is benoemd tot ere-kanunnik en mag blijven deelnemen aan het gebed en de liturgische plechtigheden waarbij het kapittel aanwezig is. Pastoor Wagenaar was 10 jaar lid  van het kapittel in het bisdom Groningen-Leeuwarden.

Benoeming pastoraal werkster Myriam Oosting

Met ingang van 1 september a.s. is pastoraal werkster Myriam Oosting voor 0.8 fte benoemd in de parochie Heilige Hildegard van Bingen in de stad Groningen, Haren en Zuidhorn.  In samenwerking met pastoor Arjen Jellema vormt zij daar het pastoraal team van de parochie.
Myriam Oosting werkt momenteel als pastoraal werker in zuidoost Drenthe voor de parochie Maria Hertogin van Drenthe (Barger Compascuum, Emmer Compascuum, Klazienaveen en Zwartemeer).

Titus Brandsma Special en eigentijds muziektheater

Zalige Titus verdient heiligverklaring

Pater Karmeliet Titus Brandsma trekt veel publiciteit en volle zalen in noord Nederland. Aanleiding is een professionele muziektheaterproductie over het leven van Titus, die nog tot en met het Pinksterweekend (10 juni) wordt opgevoerd in de Bonifatiuskapel te Dokkum. Centraal thema is de ‘heiligheid’ van Titus: een discussie tussen God en de Duivel, en Titus’ inspirerend voorbeeld voor de hedendaagse mens. De voorstelling maakt veel indruk en trok sinds de première vrijdag jl. meer dan 2500 bezoekers. Lees verder

Diocesane Pastorale Raad actief van start

Zaterdag 13 april jl. was in Joure de oprichtingsbijeenkomst van de Diocesane Pastorale Raad (DPR) van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Vertegenwoordigers van lekengelovigen en pastorale beroepskrachten participeren in dit nieuwe adviesorgaan van de bisschop. De DPR bezint zich twee keer per jaar op actuele ontwikkelingen in het bisdom. Gekozen is voor ‘studieuze bijeenkomsten’ die van advies dienen voor besluiten door de bisschop en bisdomstaf. Bisschop Van den Hout omschreef bij zijn inleiding de missie van de kerk als ‘’het geloof bewaren, beleven en doorgeven’’ en ‘’God present stellen in deze wereld.’’

De eerste DPR-bijeenkomst was een strak georganiseerde brainstorm met afwisselende groepsgesprekken en plenaire conclusies. Alles onder de bezielende leiding van raadsvoorzitter en leken-Dominicaan Dominicus Kamsma. ‘’Een goed bestede, zinvolle dag!’ aldus een van de aanwezigen na afloop. De DPR reageerde onder meer op het voorstel van de bisdomstaf voor een alternatieve voorbereiding van nieuw diocesaan beleid vanaf 2020. De eerstvolgende DPR is op 16 november a.s.

Lees verder

Remco Hoogma tot priester gewijd

Bisschop Ron van den Hout, bisschop van Groningen-Leeuwarden, heeft zaterdag 18 mei jl. Remco Hoogma tot priester gewijd in de St. Jozefkathedraal te Groningen. Het was een feestelijke viering in een volle kathedraal op een zonnige, bijna zomerse dag.  Mgr. Van den Hout stond in zijn homilie stil bij het ‘gekozen zijn’ van de wijdeling: ‘’De priester is een geroepene die zich meldt om gewijd te worden. Hij mag zichzelf ook zien als iemand die gekozen is. Lees verder

Reactie Nederlandse bisschoppen: Notre-Dame teken van christelijk geloof in de wereld

Nederlandse bisschoppen reageren geschokt op de brand in de Notre-Dame. ‘We leven mee met alle mensen die deze kerk ter harte gaat’ aldus mgr. J. van den Hende, voorzitter van de Nederlandse bisschoppen. ‘’Niet alleen is beschadiging of verlies van prachtige kunstzinnige bijbelvoorstellingen een tragedie’’, vindt bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden. ‘De Notre Dame betekent ook levende presentie van God in deze wereld.’’  Lees verder

Roepingenzondag 12 mei 2019

Posters en gebedsprenten voor Roepingenzondag 12 mei a.s. zijn naar alle parochies verspreid. De landelijke oproep van deze zondag is een oproep aan ons allen. Voor inzet en gebed, dat er mensen blijven die zich geroepen voelen om als priester, pastoraal werker, diaken en religieuze zich in te zetten voor kerk en geloof. Alsook voor bruidsparen die hun huwelijk kerkelijk willen laten inzegenen. Lees verder

Uitreiking eerste getuigschriften Bonifatius Academie

Zaterdag 6 april jl. ontvingen twintig cursisten in het bisdomhuis te Groningen hun getuigschrift na afronding van het eerste semester van de gloednieuwe Bonifatius Academie. Bisschop Ron van den Hout gaf een lezing over ‘Werken met een missie in de Kerk anno nu’.  Lees verder

Vastenbrief 2019 van bisschop Ron van den Hout

“De stem van de Heer schalt over het water, Gods majesteit roept van over de zee” (Psalm 29,3).

Herderlijke brief van bisschop Ron van den Hout bij gelegenheid van de veertigdagentijd 2019

Op 1 oktober van het vorig jaar was ik aanwezig bij de première van de film Wad. Overleven op de grens van water en land van Ruben Smit. Als we op de boot naar een van de eilanden varen, zien we de weidsheid van de zee of de drooggevallen zeebodem, maar we hebben nog niet eens in de gaten hoe mooi de flora en de fauna van het Waddengebied is. De film maakt dit wel duidelijk. Natuurfilms roepen uiteraard bewondering op voor de schepping, tevens ook bewondering voor de makers van de film. Lees verder

Bisdom Groningen-Leeuwarden tegen gaswinning in de Waddenzee

Bisschop Ron van den Hout van het bisdom Groningen-Leeuwarden sluit zich aan bij de proteststemmen in het noorden tegen vergunningverlening voor gaswinning onder de Waddenzee en het kustgebied van noord Friesland. De actie is recent geïnitieerd door de Waddenvereniging met een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat. ‘’De problemen met gaswinning in het noorden zijn nog lang niet opgelost. We mogen deze problematiek  niet uitbreiden van Groningen naar Friesland,’’ aldus de bisschop van Groningen-Leeuwarden, wiens bisdom het grootste deel van de Nederlandse wadden bestrijkt. De brief aan de Tweede Kamer wordt gesteund door bedrijven, maatschappelijke organisaties, locale overheden en de drie noordelijke provinciale besturen.  

Lees verder