Skip to content

‘In ballingschap is er hoop’ Toekomstvisie van bisdom Groningen-Leeuwarden 2024-2030

Het bisdom Groningen-Leeuwarden presenteert een toekomstvisie als beleidskader voor haar ontwikkeling tot 2030. De visie is recent vastgesteld door bisschop Van den Hout na advies van de Diocesane Pastorale Raad (DPR). ‘In ballingschap is er hoop’ refereert aan de  wapenspreuk van mgr. Van den Hout: ‘In exilio spes’. De toekomstvisie 2024 – 2030 is onderstaand samengevat.

Stip op de horizon

De toekomstvisie fungeert als ‘stip op de horizon’: een toekomstideaal en richtlijnen voor katholieke kerkontwikkeling. Gevoed door hoopvol geloof in kansen en met een realistisch oog voor risico’s. Risico’s in de maatschappelijke context zijn de trend van ontkerkelijking en secularisatie, een individualistische en materialistische tijdgeest, demografische vergrijzing en minder jongeren. Hoopvolle aanknopingspunten zijn de kracht van sacrament en eucharistie, behoefte aan zingeving en gemeenschap in de samenleving, nieuwe interesse voor religie en orthodoxie bij nieuwkomers en generaties opgegroeid zonder kerkelijk verleden.

Kerkzijn toegelicht

De toekomstvisie wordt in drie delen nader toegelicht:
* Onze overtuiging
* Onze gemeenschap
* Onze presentie 

* Een vaste geloofsovertuiging is de opvatting dat de Kerk geen privé-eigendom is: de Kerk is van Christus! De taak van gelovigen is zijn verlossingswerk voort te zetten als gedoopten en gewijden, in gebed en liturgie, door catechese en geloofscommunicatie, door diaconale actie en naastenliefde. Deze overtuiging inspireert zowel innerlijke ontmoeting met God en Christus, als zichtbare aanwezigheid van de Kerk in de samenleving.

* De kerk als gemeenschap kampt met doorgaande krimp van het aantal kerkgangers en tekort aan priesters/pastoraal werkenden. Dat vereist concentratie van eucharistievieringen op zondag in bepaalde kerken, verbreding van de viering van de zondag met andere gemeenschapsactiviteiten, ruimte voor andere vormen van liturgie en lokale geloofsgemeenschap, verantwoorde financieel-economische basis door evenwichtig begrotingsbeleid, en zo nodig afstoting van kerkgebouwen. Tot 2030 gebeurt dit binnen de huidige structuur van zo’n 20 parochies in het bisdom.

Jongerenactiviteiten vanaf de tienerleeftijd vragen een bisdombrede aanpak, die ontmoeting met geestverwante leeftijdsgenoten garandeert: essentieel voor nieuwe vriendschappen en behoud van kerkelijke betrokkenheid. Roepingenpastoraat voor jongvolwassenen is verbreed: naast bezinning op de roeping als priester, diaken of religieus, ook erkenning van de roeping voor huwelijk en gezin, of individuele roeping als gelovige bij de keuze voor een maatschappelijke functie of beroep.  

* Presentie van de Kerk in de samenleving wordt geleid door waarden van de katholieke sociale leer. Gericht op actieve dienstbaarheid aan sociale en ecologische waarden in deze wereld. Zo mogelijk uitgevoerd in samenwerking met ‘alle mensen van goede wil’..

Elke lokale kerkgemeenschap  fungeert als ‘missiepost’ en ‘veldhospitaal’ in de samenleving: verwelkomend en laagdrempelig voor bezoekers, steun en hulp biedend aan kwetsbaren en zoekende gelovigen.

Zie bijgaande link: Toekomstvisie bisdom Groningen-Leeuwarden 2024-2023

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

12
juli

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Afscheidsviering bisschop Ron van den Hout

Op donderdag 15 augustus a.s. – hoogfeest van Maria Tenhemelopneming – is om 11.00 uur de afscheidsviering van bisschop ...

Lees meer

10
juli

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Instrumentum Laboris (Werkdocument) synode 2024 gepubliceerd

Op dinsdag 9 juli heeft het Secretariaat van de Bisschoppensynode het Instrumentum Laboris gepubliceerd. Het betreft het wer...

Lees meer