Skip to content

Parochies als synodale missionaire kerk: Nederlandse vertaling pauselijke brief Franciscus aan parochies  

Paus Franciscus publiceerde op 2 mei jl. een pauselijke brief aan parochiepriesters. Dit in aansluiting op een meerdaagse conferentie van parochiepriesters in het kader van de bisschoppelijke synode ‘Voor een synodale Kerk’ (oktober a.s.). De Nederlandse vertaling van de brief wordt via de bisdommen aan parochiepriesters gestuurd.  De paus ziet parochies als ‘synodale en missionaire kerk’ aanwezig in het hart van de samenleving. Een taak van parochiepriesters en gelovigen.

Paus Franciscus begint met zijn waardering: ‘’…de Kerk zou niet vooruit kunnen gaan zonder uw toewijding en uw pastorale dienst. Daarom wil ik eerst mijn dankbaarheid en waardering uitspreken voor het edelmoedige werk dat u elke dag doet, door zaden van het Evangelie te zaaien in elke soort grond (vgl. Marc. 4, 1-25).’’  Hij benadrukt dat parochies “in de eerste plaats dienstbaar zijn aan de zending die gelovigen vervullen in het midden van de samenleving, in het gezinsleven en op het werk, zonder zich uitsluitend te concentreren op hun eigen activiteiten en hun organisatorische behoeften.”  Parochies zijn in deze visie geloofsgemeenschappen: ‘’…van waaruit alle gedoopten als missionaire leerlingen vertrekken en waarheen zij met vreugde terugkeren om de wonderen te delen die de Heer door hun getuigenis heeft verricht (vgl. Lc. 10,17).’’

Synodale kerk niet zonder parochiepriesters

Parochiepriesters uit de hele wereld spraken van 28 april tot 2 mei in Rome met elkaar over het synodale proces. Een ontmoeting ter voorbereiding van de tweede sessie van de bisschoppelijke synode in Rome (oktober a.s.)  over het thema ‘Voor een Synodale Kerk: communio, participatio, missio’. Vanuit Nederland was  algemeen-gedelegeerde en parochiepriester Harry Quaedvlieg afgevaardigd voor de conferentie.

De paus stelt in zijn brief dat parochiepriesters ‘het leven van Gods volk kennen van binnenuit: haar vermoeidheden en haar vreugden, haar noden en rijkdommen. Daarom heeft een synodale Kerk haar parochiepriesters nodig. Zonder hen zullen we niet in staat zijn te leren hoe we samen op weg kunnen gaan en hoe we gestalte kunnen geven aan de weg van de synodaliteit. […] We zullen nooit een synodale en missionaire Kerk worden, als de parochiegemeenschappen niet alle gedoopten laten participeren in die éne missie: het evangelie te verkondigen als karakteristieke eigenschap van hun leven. Als parochies niet synodaal en missionair zijn, zal de Kerk dat ook niet zijn.’

Suggesties voor parochiepraktijk

De paus moedigt parochiepriesters aan om bouwers te zijn van een ‘missionaire en synodale Kerk’ en geeft daarvoor drie concrete suggesties:

1. Charisma delen met gelovigen: ‘Ik vraag u allereerst om uw specifieke charisma steeds meer in dienst te stellen van de veelvoudigheid van de door de Geest in het volk van God uitgezaaide gaven. Het is dringend noodzakelijk om “met de geloofszin de vele en gevarieerde charismatische gaven die aan de leken zijn toevertrouwd te ontdekken, te bemoedigen en te waarderen, of ze nu van een nederige of meer verheven vorm zijn” (Tweede Vaticaans Concilie, Decreet over het ambt en het leven van de priesters Presbyterorum Ordinis, 9).

2. Oefening in ‘onderscheiding’:  Een suggestie voor parochieel bestuur en overleg in de geest van de synodale weg:  ‘’Met heel mijn hart stel ik voor dat u de kunst van de gemeenschappelijke onderscheiding aanleert en beoefent, waarbij u voor dit doel de methode van “gesprek in de Geest” gebruikt, die ons zeer heeft geholpen op de synodale weg en in de werkzaamheden van de synodale vergadering zelf. Ik ben er zeker van dat u er veel goede vruchten van zult plukken, niet alleen op het gebied van gemeenschapsstructuren zoals pastorale parochieraden, maar ook op vele andere gebieden.’’

3. Onderlinge broederschap: ‘Tenslotte zou ik u willen aansporen om alles wat u doet te baseren op een geest van delen en broederlijkheid onder elkaar en met uw bisschoppen.

  1. Lees de complete brief van de paus aan de parochiepriesters
  2. Lees weblog algemeen gedelegeerde Harry Quaedvlieg
  3. Wat is de methode van een “gesprek in de Geest”? Bekijk de video op katholiekleven.nl

Foto: Ramon Mangold.

Lees ook

01
juli

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Officiële logo voor het Jubeljaar 2025 ‘Pelgrims van hoop’ onthuld

Het Vaticaan heeft op dinsdag 28 juni op een persconferentie het officiële logo voor het Jubeljaar 2025 openbaar gemaa...

Lees meer

17
mei

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Voedselbank in de Middeleeuwen: Theatervoorstelling Peter Vermaat over een diaconaal begaafde koningsdochter

Als er iemand diaconaal bezig was in de Middeleeuwen is het Elisabeth van Thüringen wel: een koningsdochter uit Hongarije. ...

Lees meer

16
mei

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

Video mgr. Hoogenboom over Pinksterfeest en gebeden voor ‘Cenakeltijd’

De website Vier.nu van de landelijke RK kerk presenteert een oproep om het Pinksterfeest te vieren in de eigen lokale (...

Lees meer