Nieuw in de serie Kerkelijke Documentatie: terugblik op Heilig jaar van de Barmhartigheid

016343-SRKK KD-2017-1 OMSLAG-2In de week voor Kerstmis 2017 verschijnt in de serie Kerkelijke Documentatie een nieuwe uitgave. Deze editie biedt onder meer een mooie terugblik op het Heilig jaar van de Barmhartigheid. Daarnaast bevat deze uitgave een vertaling van de tekst ‘Want God kent geen berouw over zijn genadegaven of zijn roeping’. Snelle bestellers van deze bijzondere uitgave Kerkelijke Documentatie 2017 nummer 1 krijgen korting.

Lees verder

Pastor Diederik Duzijn naar het Franse bisdom Fréjus-Toulon

Met ingang van 1 februari 2018 zal pastor Diederik Duzijn niet meer beschikbaar zijn voor het pastoraat in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Hij koestert al langer het verlangen om zijn priesterschap te beleven in een gemeenschap van gelijkgestemden. Hij heeft bisschop Van de Hout daarom gevraagd te mogen toetreden tot een priestergemeenschap in het bisdom Fréjus-Toulon in Zuid Frankrijk, die daarmee heeft ingestemd.

De bisschop, het bisdom, de Pax Christiparochie en de Heilige Clemensparochie betreuren het vertrek van pastor Duzijn, maar wensen hem bovenal alle goeds en bidden dat er rijke zegen mag rusten op diens dienstwerk ten bate van de kerkgemeenschap van Fréjus-Toulon.

Verenigd in gebed voor de vrede

Een jaar lang samen met de bisschoppen de rozenkrans bidden voor de vrede

De Nederlandse bisschoppen willen in het jaar 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden en de bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen.

Lees verder

Adventsbrief 2017 van bisschop C.F.M van den Hout

Brief bij gelegenheid van de advent 2017

Aan de priesters, diakens, pastoraal werkers, besturen en parochianen,

Vandaag begint de advent, de voorbereidingsperiode van Kerstmis. We vieren dat de Heer gekomen is, maar ook dat Hij de Komende is. We spreken van een tweevoudige, of zelfs van een drievoudige komst. Deze gedachte is mij dierbaar en voedt mij in mijn geloofsleven.

De eerste komst van Christus is historisch. De geboorte van Jezus vond plaats in de geschiedenis zoals we zullen horen in het evangelie van de nachtmis “in die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus …” en in het evangelie van de dagmis “het ware licht, dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld.” Deze teksten horen bij Kerstmis en worden door iedereen herkend. Hierbij sluit aan dat onze godsdienst een culturele waarde vertegenwoordigt. Ook zij die niet uitdrukkelijk in God geloven waarderen de Kerk en de kerkgebouwen dikwijls als een belangrijk historisch en cultureel erfgoed. Velen zijn bezorgd om de toekomst van onze kerkgebouwen en weer anderen bekommeren zich om het behoud van christelijke waarden en het doorvertellen van de verhalen uit de Bijbel en de betekenis van de christelijke iconografie.

De tweede komst van Christus is die welke plaats vindt in ons eigen geloofsleven nú. Het aanwezig komen van Christus kunnen we vooral beleven in de liturgie, het gebed en in het ontvangen van de sacramenten. Om deze komst te kunnen ervaren is het nodig dat we persoonlijk geloven en ons persoonlijk engageren. Het vraagt meer dan een algemene religieuze belangstelling; het vraagt overgave en openheid voor Gods openbaring door en met de Kerk.

De derde komst van Christus zou ik willen verbinden met het morele leven en de naastenliefde. Op het einde der tijden komt Christus in zijn volle glorie. Het laatste gedeelte van het kerkelijk jaar, als we de overgang naar Kerstmis gaan maken, houdt ons de gedachte voor dat al het aardse eens zal ophouden te bestaan en dat God alles in allen zal zijn. Met het zicht hierop worden wij uitgedaagd goed en rechtvaardig te leven in deze tijd en bereid te zijn om mee te gaan als Hij komt. Bereid zijn betekent niet alleen dat we Hem verwachten, maar ook dat we ernaar leven.

De komst van Christus gaat over toen, over nu en over straks. Geloven gaat over geschiedenis en wat ooit heeft plaats gevonden, het gaat over mijn gelovig en morele leven nu, en het gaat over wat we mogen hopen en waarnaar we uitzien, de voltooiing.

Sinds mijn wijding tot bisschop van ons bisdom Groningen-Leeuwarden heb ik een intensieve periode achter de rug van kennis maken. De eerste indrukken heb ik opgedaan van het voor mij nieuwe gebied. De bezoeken aan de parochies waren voor mij leerzaam, maar ook ontspannen en gezellig. Thuis in het bisdomhuis heb ik diverse mensen afzonderlijk gesproken, en ik heb kennis gemaakt met de diverse geledingen van en in het bisdom. De kennismaking zal nog even doorgaan.

Als ik een eerste indruk mag geven van wat me is opgevallen. De afzonderlijke streken en gebieden vertonen onderling veel verschillen. De historische, culturele en sociale ontwikkelingen van Groningen, Friesland, Drenthe en de Noord-Oostpolder zijn heel divers geweest. Dat maakt het bisdom interessant. In demografisch opzicht viel een aantal keren de opmerking dat er nogal wat krimpgebieden zijn. Het bisdom bevat veel kleine gemeenschappen; van de gefuseerde parochies is er geen waarvan het nominaal aantal katholieken de 10.000 overstijgt. De gemeenschappen liggen ver uit elkaar. Er zijn oude katholieke enclaves met prachtige oude kerken, maar er zijn ook jonge parochies die in de 19e en 20e eeuw ontstaan zijn vanuit een toestroom van katholieken elders uit Nederland en zelfs vanuit Duitsland. Dit proces van kerkstichting is tot in de jaren 60 van de vorige eeuw doorgegaan. Het aantal pastorale beroepskrachten is in vergelijking met andere bisdommen relatief groot, maar in absolute aantallen is het aantal klein. De onderlinge verhoudingen zijn over het algemeen goed. Ook zijn er veelvuldige en intensieve contacten met andere christenen.

De ontwikkeling van samenwerking die al decennia geleden begonnen is, heeft uiteindelijk geresulteerd in een negentiental fusieprocessen. Ik denk dat het goed is geweest dat er voor een eenduidig fusiemodel is gekozen voor de parochies en de parochiële caritasinstellingen. Tijdens de bezoeken werd af en toe melding gemaakt van de krimp die er is in onze parochies. Iedereen is zich daar terdege van bewust. Deze ontwikkeling zullen we niet kunnen keren. De vraag is wat ons te doen staat en waar we onze kostbare energie het beste in kunnen steken. De samenwerking tussen de verschillende locaties in een parochie zal de komende jaren toenemen; ik zou dat proces graag willen bevorderen. Zoekt elkaars sterke kanten en durf op de kracht van de ander te vertrouwen en onderneem samen nieuwe activiteiten.

Het formuleren van nieuw beleid is in het eerste jaar niet aan de orde. Toch zou ik al wel iets kunnen aangeven. Een verdieping van de eigen katholieke identiteit lijkt me belangrijk. Om in relatie tot andere christenen en de samenleving een rol te kunnen spelen van betekenis, is helderheid van de eigen missie nodig. Vanuit een eigen identiteit kun je het gesprek aangaan en kan een gesprek ook vruchtbaar zijn. Inhoudelijke verdieping van de eigen godsdienst lijkt mij onmisbaar.

Beginnend bij de inhoudelijke interesse voor het geloof zouden we ons achtereenvolgens een aantal vragen kunnen stellen die leidend kunnen zijn bij het organiseren van het pastoraat:

  • wat betekent het dat ik geloof?
  • waarom doe ik dat met anderen?
  • wat hebben we daar samen dan voor nodig?
  • wat moet het pastoraal team aanbieden en organiseren, in samenwerking met de parochianen?
  • hoe kan het parochiebestuur dit faciliteren?

We beginnen nooit vanuit het niets en we kunnen alleen maar voortbouwen op wat onze voorouders aan fundamenten hebben gelegd. Toch is het moment gekomen om eens opnieuw het parochieleven te doordenken, en te bekijken hoe we ons op de nieuwe omstandigheden kunnen instellen. De priesters, diakens en pastoraal werkers kunnen niet meer de ‘service’ bieden die ze vroeger boden. Er wordt meer eigen werkzaamheid van de parochianen gevraagd en de bereidheid om zelf nieuwe wegen te zoeken; dit alles uiteraard binnen de normale en bekende kaders van onze Kerk en in eenheid met het bisdom en de wereldkerk. Het pastoraat zal eenvoudiger georganiseerd moeten worden. En we zullen keuzes moeten maken en activiteiten samenbrengen en concentreren.

Wat betreft de liturgie en de bediening van de sacramenten zou ik herhaald aandacht willen vragen voor het vieren van de zondag met de eucharistie. Binnen de gegeven omstandigheden zal iedereen daar zo veel mogelijk aan mee werken. Aan ieder van u zou ik willen vragen om te bidden voor priesterroepingen en voor een klimaat waarin roepingen in het algemeen kunnen worden herkend en beantwoord. De Kerk heeft priesters nodig. Zij zijn de eerste medewerkers van de bisschop en hebben hun leven geheel in dienst gesteld van de Kerk door hun celibataire levensstaat.

Tijdens de officiële bezoeken aan de parochies heb ik veel positiviteit ervaren en wilskracht om zich voor de mensen in te zetten. Ik bewonder de energie die ik heb gezien en het enthousiasme waarmee wordt gewerkt. Ook heb ik in een aantal parochies gezien hoe men diaconaal aan de weg timmert. Het wordt weer tijd dat we als Kerk onze rol opnemen in de samenleving, en dat we er zijn voor de armen, noodlijdenden, migranten enz. De voorbeelden die ik heb gezien hebben me gesterkt in de overtuiging dat het mogelijk is. We worden ook meer Kerk als we ons diaconaal gezicht laten zien.

Als Kerk hebben we een maatschappelijk positie die we moeten proberen te behouden. We dragen een cultuur met ons mee die Europa heeft getekend en die goed was en is. We hebben ook morele overtuigingen – bijvoorbeeld over leven en dood – die zeker in deze tijd gehoord moeten blijven worden. Daarnaast hebben we als Kerk onze verantwoordelijkheid naar onszelf en naar onze medegelovigen, dat wij gevoed en gesterkt worden en meer overtuigd van de werking van Gods Geest in ons leven.

Mag ik deze brief beëindigen met een gebed? Zoals een pastoor bidt voor zijn parochianen, zo bidt een bisschop voor zijn diocesanen.

God, de periode van de advent breekt aan en we stellen ons in op de komst van Christus en op het vieren van Zijn geboorte. Aan het begin van deze sterke en verwachtingsvolle tijd wil ik bidden voor het mij toevertrouwde deel van uw volk, het bisdom Groningen – Leeuwarden. Dat eenieder persoonlijk en samen met anderen deel mag krijgen aan het Rijk Gods, dat Gij ons nabij brengt in uw Zoon.

Ik wens u allen een goede voorbereidingstijd op Kerstmis.

+ dr. Cornelis F.M. van den Hout bisschop van Groningen – Leeuwarden

 

Verslag van de kerkwijding op Ameland 25 november 2017

 

Op 5 februari 2013 stond de Clemenskerk in brand en behalve een paar buitenmuren was er daarna van de kerk niet veel meer over. Hoewel de verslagenheid groot was in de actieve parochie op Ameland, stond het al heel snel vast: de kerk moest worden herbouwd.

Met inzet van een architect, het bisdom zelf, een kunstenaar, en de parochianen werden plannen gemaakt om van de nieuwe kerk vooral een combi te maken van eigentijds en klassiek.Vanaf het begin van dit jaar werd de kerk in gebruik genomen, maar het gebouw was nog niet gewijd. Dus op zaterdag 25 november stapte een deel van de bisdom staf, pastores uit alle hoeken van het bisdom, de pers en geïnteresseerden op de vroege boot naar Ameland om aanwezig te zijn bij de zalving en inwijding van de Clemenskerk. Mgr. Ron van den Hout was zich terdege bewust van het feit dat dit naar alle waarschijnlijkheid niet alleen de eerste kerk is die hij inwijdt, maar waarschijnlijk ook de laatste. Mede daarom was de gebeurtenis speciaal, goed voorbereid en mooi uitgevoerd.

 Aan het begin van de viering werd de symbolische sleutel van de kerk door twee bestuursleden van de parochie aan de bisschop overhandigd.

 Waarom wordt een kerkgebouw gewijd?
Tijdens de preek voorafgaande aan de inwijding legde de bisschop uit wat de wijding inhoudt: een kerk wordt daarna uitsluitend gebruikt voor erediensten en soortgelijke activiteiten, er kunnen bijvoorbeeld geen ‘gewone’ toneelstukjes meer in worden opgevoerd. Natuurlijk, zo zei de bisschop, kun je overal vieren, maar door het oliën van het altaar en de zalving van de vier evangelistenkruisen op de muren van de kerk krijgt de kerk de status van woonhuis van God waar gevierd wordt. Waar stilte heerst voor de mensen die willen bidden, een plek van samenkomst. De kerk is gebouwd van stenen, en staat daarmee symbool voor ons mensen, die als levende stenen aan de kerk bouwen. De ramp in 2013, zei de bisschop, maakte op Ameland krachten los in mensen om zich samen in te zetten voor de herbouw van de kerk. En de nieuwe kerk is zowel klassiek als modern, met nieuwe heiligen die zijn afgebeeld in de ramen, met nieuwe iconografische aankleding, met symbolen van lucht, water en zand waaruit Ameland bestaat. Het is een bijzondere plek, zo zei de bisschop, en zo’n plek is nodig anders bestaat het gevaar dat God nergens meer is.
2017-11-25-Wijding-5 Na het oliën van het altaar, in werkkleding met opgetrokken mouwen vanwege het glibberige van de H. Olie, zalfde de bisschop de vier kruisen in de kerk, symbool voor de vier evangelisten.
De Clemenskerk is weer een huis waar erediensten kunnen worden gehouden, voor parochianen zelf en in de zomermaanden ook met de vele vakantiegangers die het eiland bezoeken.

Tekst: Marlies Bosch
Foto’s: Regina Beijaard

2017-11-25-Wijding-1_preview

2017-11-25-Wijding-2_preview

2017-11-25-Wijding-3_preview

2017-11-25-Wijding-9_preview2017-11-25-Wijding-6_preview

 

2017-11-25-Wijding-14_preview

2017-11-25-Wijding-11_preview2017-11-25-Wijding-13_preview2017-11-25-Wijding-16_preview

 

 

 

 

 

Foto’s Marlies Bosch
BISSCHOP-kopie_previewEVANGELIE-PAUL_preview  KRO-INTERVIEW-PAYL-VERHEIJEN_previewFANFARE_previewKRO-INTERVIEW-BISSCHOP_preview

Verslag van de Martinusdag 2017

Martinusdag met Bisschop van den Hout.

Bisdom-activiteiten voor vormelingen hebben inmiddels al een hele traditie in het bisdom Groningen-Leeuwarden. Het belang van jongerenwerk wordt er mee onderstreept: jongeren zijn immers de kerk van nu en van de toekomst. In februari zal het bisdom daarom een ‘Are You ready-vormselweekend’ organiseren in Appelscha voor alle vormelingen van het bisdom.

DISCO-BISSCHOP-4De Martinusdag begon met een viering met de beide vicarissen en bisschop Ron van den Hout, die ook nog op 11 november, de dag van Sint Martinus, jarig bleek te zijn. Met het thema ‘heiligegeest.com’ probeerde het Martinusdag-commissie aan te sluiten bij het levensgevoel van vandaag. Er waren vier filmpjes (Aarde, Water, Lucht en Vuur) waarin de betekenis van de Heilige Geest voor elke dag zichtbaar werd gemaakt. Na de viering moest iedereen met een mobieltje inloggen op een website. Zo werd hun kennis over het bisdom en het geloof op een super moderne wijze in beeld gebracht: met een klik op hun telefoon kwam direct op het scherm wie het antwoord goed had en werd al na tien minuten de winnaar bekend! Een mooie manier om jongeren bij het geloof te betrekken.

MARTINUSDAG-5Tijdens de lunch onderhield de bisschop zich met een groep jongeren van de Norbertus parochie in Oost Groningen, waar Remco Hoogma stage loopt. Zonder enige gêne vroegen de kinderen hem het hemd van het lijf…

Daarna gingen de vormelingen in groepen uiteen om onder begeleiding van de bisschop, diverse priesters van het bisdom en de jongerenwerker Piet Timmermans door te praten over hoe je merkt dat de H. Geest in je leven helpt. Daarna volgden nog creatieve/sportieve workshops en een prachtig en heel stil einde.
Tekst: Marlies Bosch

Een kleine foto impressie van een dag waar onze vormelingen van 11-16 jaar elkaar konden leren kennen en veel inspiratie opdeden.

MARTINUSDAG-2

MARTINUSDAG-8

MARTINUSDAG-13MARTINUSDAG-33_preview

Adventsmateriaal voor scholen

Het lesmateriaal dat voor de adventsperiode van 2016 is aangeboden is door veel basisscholen gebruikt. Daarom wordt voor de komende adventsperiode ook weer lesmateriaal aangeboden.
Klik hier voor meer informatie.

 

 

Boodschap van paus Franciscus voor Wereldmissiedag 22 oktober

Zondag 22 oktober aanstaande is Wereldmissiedag. Op deze zondag wordt in de Rooms-Katholieke parochies gecollecteerd voor MISSIO. MISSIO is het katholieke solidariteitsfonds van de wereldkerk. Paus Franciscus heeft een speciale boodschap geschreven voor Wereldmissiedag, die nu in de door de Nederlandse Bisschoppenconferentie geautoriseerde vertaling beschikbaar is. Lees verder