Nieuwe benoeming voor pastoraal werkster Dorenda Gies

Tijdens het hoogfeest van Pinksteren is bekend gemaakt dat drs. Th. M. Gies met ingang van 1 oktober 2018 een benoeming zal krijgen als pastoraal werkster in de H. Jacobus de Meerdere parochie te weten in St. Annaparochie, Dronrijp, Franeker, Harlingen, Terschelling en Vlieland.

In de parochie H. Drie-eenheid, te weten Beilen, Hoogeveen en Meppel is bekend gemaakt dat Dorenda Gies na bijna 10 jaar per dezelfde datum stop met haar werkzaamheden aldaar.

Wij danken Dorenda heel hartelijk voor haar inzet in Drenthe en wensen haar alle goeds en Gods rijkste zegen in de parochie Jacobus de Meerdere waar zij gaat samenwerken met pastoor C.M. Conijn.

 

 

Nieuwe priesterraad Bisdom Groningen-Leeuwarden

Op 18 april jl. is een nieuwe priesterraad voor het bisdom geïnstalleerd door bisschop mgr. Ron van den Hout. Het instellen van een nieuwe priesterraad is een verplichting van de bisschop binnen een jaar na inbezitname van de bisschopszetel. Na het vacant worden van de bisschopszetel op 29 februari 2016 is de vorige priesterraad formeel opgeheven. De priesterraad dient als adviesorgaan voor het beleid van de bisschop.

Lees verder

Mariaweek in Emmer-Compascuum

Paus Franciscus heeft de tweede Pinksterdag tot Feestdag uitgeroepen van Maria Moeder van de kerk. Rond de komende Pinksteren, van 19 mei tot 27 mei, is er een grote Mariaweek in de Willehaduskerk te Emmer-Compascuum. Lees verder

Gedragscode Pastoraat RK kerk geëvalueerd en herzien

Per 13 april 2018 geldt voor de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een nieuwe Gedragscode Pastoraat. De tekst hiervan is op 10 april 2018 vastgesteld door de Nederlandse bisschoppen, de apostolisch administrator van het Militair Ordinariaat alsmede de diocesaan administrator van het Bisdom Roermond. De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) werkte mee aan de opstelling van de tekst. Lees verder

Werkbezoek bisschop Van den Hout aan Leeuwarder gevangenis

Gedetineerden in gesprek met de bisschop

Op 14 april jl. is de Penitentiaire Inrichting van Leeuwarden bezocht door mgr. Ron van den Hout, bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden. Op initiatief van geestelijk verzorger Geert Rozema maakte de bisschop kennis met hedendaagse pastorale zorg voor gevangenen. Mgr. Van den Hout voerde geloofsgesprekken met christelijke gedetineerden en verdiepte zich in de samenwerking van gevangenispersoneel en geestelijke verzorgers van diverse gezindten in de PI Leeuwarden. Pastorale zorg en ‘restorative justice’ voor gevangenen draagt bij aan een beter leefklimaat in de gevangenis en re-integratie van gedetineerden in de samenleving. Lees verder

Roepingenzondag 22 april 2018

Sinds het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) zijn wij ons meer bewust geworden dat alle gelovigen zijn geroepen om het geloof van hun doopsel serieus te nemen. We zijn dan ook heel blij met de inzet van duizenden parochianen binnen de geloofsgemeenschappen van ons bisdom. Zij zetten hun talenten van hoofd en hart in voor de opbouw van onze parochies en van de samenleving.

Lees verder